Kritiky.cz > Spoilery > Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)

Flash – zhrnutie epizódy – S03E13 (93%)

flash gorilla city poster
flash gorilla city poster
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Flash išiel na Earth-2 zachrá­niť Harryho Wellsa do mes­ta goríl. Tam sa stretol so sta­rým zná­mym Groddom.

Nemám rada opi­ce a gori­ly, pre­to som sa na túto epi­zó­du nete­ši­la. Úplne pokoj­ne by som ju vyne­cha­la, keby gori­ly neu­nies­li Harryho Wellsa, moju obľ­úbe­nú posta­vu.

Ešte v minu­lej epi­zó­de pri­beh­la Jesse (z Earth-2) a ozná­mi­la tímu Flash, že jej otec je nezvest­ný. Odišiel do mes­ta goríl a už sa nevrá­til. Tak sa tím Flash roz­hod­ne zachrá­niť Harryho. Barry, Cisco, Caitlin a Julian sa vybe­rajú na Earth-2 do Afriky do mes­ta goríl.

Druhá dejo­vá záplet­ka nie je až taká zau­jí­ma­vá – lás­ka Jesse a Wallyho. Rýchly spo­i­ler: na záver sa Jesse roz­hod­ne pres­ťa­ho­vať na Earth-1.

Späť na Earth-2. Je to pas­ca, ktorú pri­pra­vil Grodd. V mes­te goríl sa necí­ti prí­jem­ne a nakoľ­ko ho tam Flash poslal v minu­lej sérii, teraz chce, aby mu pomo­hol zís­kať lep­šie mies­to v hie­rar­chií goríl. Chce byť vod­com. Súčasný vod­ca Solovar je zlá gori­la, kto­rá plá­nu­je útok na ľudí, pre­to­že verí, že ľudia sú zlí.

Solovar

V mes­te goríl pla­tia jed­no­du­ché pra­vi­dlá: gori­ly chcú tím Flash (aj Harryho), pre­to­že naru­ši­li ich úze­mie, zabiť. Grodd sľu­bu­je, že keď Barry pora­zí vod­cu goríl Solovara, nechá ich ísť a ani neza­ú­to­čia na ľudí.

Tak sa Barry posta­ví Solovarovi v aré­ne. Poráža Solovara, avšak Grodd svo­je slo­vo nedo­dr­žia­va. On je teraz vod­ca goríl. Navyše, gori­ly sú pre­sved­če­né, že ich ľudia prišli zni­čiť a tak veľ­mi radi pomô­žu Groddovi usku­toč­niť jeho plán – útok na Central City.

Groddov plán obsa­hu­je jeden malý detail – potre­bu­je Cisca pre­sved­čiť, aby otvo­ril por­tál na Earth-1. Cisco by rad­šej zomrel. A to vnuk­ne Barrymu nápad, ako sa dostať z väze­nia a ujsť z Earth-2. Podarí sa im Grodda okla­mať a spo­lu s Harrym ute­kajú na Earth-1.

Lenže Grodd mys­lí vždy o krok dopre­du. Portál mu otvorí Gypsy (na obráz­ku). Či dob­ro­voľ­ne ale­bo nie, nevi­e­me.

Záverečné zhr­nu­tie epi­zó­dy:

Odhliadnuc od toho, že tam boli gori­ly (kto­ré nemu­sím), mala táto epi­zó­da cel­kom naiv­ný tón. Jesse sa bez mih­nu­tia oka pres­ťa­hu­je do alter­na­tív­ne­ho vesmí­ru, tím Flash opa­ko­va­ne pod­ce­ní inte­li­gen­ciu Grodda a to pole­mi­zo­va­nie, že tre­ba zabiť Cisca? Gorily nie, ale kama­rá­ta áno? Plus v tej­to epi­zó­de bol Julian aby sa nepo­ve­da­lo (a aby bolo vid­no, ako letí na Caitlin).  Plusom bola Earth-2. Tá nikdy neskla­me.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38346 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71472 KB. | 25.06.2024 - 16:21:40