Kritiky.cz > Speciály > G.I. JOE 2: ODVETA - O FILMU

G.I. JOE 2: ODVETA - O FILMU

Logo
Logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Producent Lorenzo di Bonaventura, kte­rý se podí­lel na někte­rých z dosud nej­ú­spěš­něj­ších fil­mo­vých sérií včet­ně TRANSFORMERS s trž­ba­mi dosa­hu­jí­cí­mi mili­ar­dy dola­rů, měl pocit, že závěr prv­ní­ho fil­mu pone­chá­vá pro­stor pro důklad­něj­ší ponor do svě­ta G. I. JOE.

„Řekl jsem si, že zakon­čit prv­ní film názna­kem, že by v Oválné pra­cov­ně mohl být vetře­lec, je něco tak napros­to neče­ka­né­ho, že by si to téma zaslou­ži­lo roz­vi­nout… Bylo zásad­ní najít reži­sé­ra, kte­rý by se s fil­mem zto­tož­nil, vysti­hl všech­ny posta­vy v celé jejich kom­plex­nos­ti a při­stu­po­val k nim s respek­tem,“ říká di Bonaventura.

Když zva­žo­va­li, kte­ří reži­sé­ři by při­pa­da­li pro nato­če­ní dru­hé­ho dílu v úva­hu, Adam Goodman, pre­zi­dent Paramount Film Group, di Bonaventuru pře­kva­pil, když navr­hl stou­pa­jí­cí reži­sér­skou hvězdu Jona M. Chu, kte­rý měl čer­s­tvě za sebou obrov­ský úspěch, doku­ment JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER. „Měli jsme s Jonem doce­la zvlášt­ní prv­ní schůzku, pro­to­že naše život­ní zku­še­nos­ti jsou od sebe poměr­ně vzdá­le­né, ale zjis­til jsem, že on s myto­lo­gií G.I. JOE ver­sus COBRA vyrůs­tal, a tudíž chá­pe vnitř­ní este­ti­ku G.I. JOE, což je napros­to neo­ce­ni­tel­né,“ vzpo­mí­ná di Bonaventura. „Po roz­ho­vo­ru jsme si uvě­do­mi­li, že se oba sna­ží­me nato­čit stej­ný film, a byla to skvě­lá spo­lu­prá­ce.“

V Jonovi M. Chu pro­du­cen­ti našli reži­sé­ra se svě­žím pohle­dem a oprav­do­vým nad­še­ním a pocho­pe­ním pro posta­vy. „Žije s posta­va­mi v úpl­né sym­bi­óze a do svých fil­mů vná­ší smy­sl pro expe­ri­ment,“ říká výkon­ný pro­du­cent Erik Howsam.

Chu vzpo­mí­ná: „S G.I. JOE jsem vyrůs­tal a znal jsem je ješ­tě před ani­mo­va­ný­mi fil­my a komiksy – a měl jsem pocit, že s tou znač­kou by se moh­lo zto­tož­nit více gene­ra­cí. Moje ver­ze je tako­vá, jak by ji chtěl vidět kaž­dý kluk, kte­rý je fanouš­kem G.I. Joe.“

Mytologie G.I. JOE už je zave­de­nou zále­ži­tos­tí, má celý pan­te­on postav, z kte­ré­ho se dá čer­pat, kaž­dá posta­va má svůj vlast­ní pří­běh, vlast­nos­ti i zvlášt­nos­ti. Při prá­ci na pokra­čo­vá­ní chtě­li fil­ma­ři pře­nést a vyu­žít ty nej­lep­ší prv­ky a dějo­vé linie z prv­ní­ho fil­mu, ale záro­veň jim dát novou identi­tu a nádech. To jim také umož­ni­lo do fil­mu zapo­jit nové posta­vy z myto­lo­gie G. I. Joe.

Technologie 3D film pře­sou­vá do úpl­ně jiné kate­go­rie. Na toto spo­je­ní se fil­mo­vá stu­dia i reži­sér Jon M. Chu oprav­du těši­li. „Myslím, že díky 3D může­me divá­ky pozvat pří­mo do naše­ho fil­mu,“ říká Chu. „Ve fil­mu se nám poda­ři­lo obsáh­nout celou řadu roz­lič­ných míst v růz­ných kou­tech svě­ta od Tokia přes Pákistán až po Himálaj, a díky 3D tech­no­lo­gii může­me divá­ky do těch­to míst pře­nést. Navíc si akč­ní momen­ty uži­jí tak, jako by byli pří­mo upro­střed děje. Rány Dwaynea Johnsona tak půso­bí mno­hem sil­ně­ji. Nejenže jste svěd­ky toho, jak Storm Shadow mává svou kata­nou, dokon­ce zaží­vá­te i pocit, že před čepe­lí uhý­bá­te. Díky 3D je zkrát­ka náš film pro divá­ky z celé­ho svě­ta zábav­něj­ší. Fanoušci G.I. JOE se navíc v tom­to for­má­tu dosud nemě­li pří­le­ži­tost se svý­mi oblí­ben­ci sejít, a pro­to jsme cíti­li povin­nost je k tomu­to dob­ro­druž­ství při­zvat.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  G.I. JOE 2: ODVETA


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77775 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72070 KB. | 19.04.2024 - 01:14:24