Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hádkovi jsou jednotka stupidity

Hádkovi jsou jednotka stupidity

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokaždé, když si říkám, že čes­ký film už nemů­že kles­nout hlou­bě­ji, vždyc­ky nako­nec vyjde něja­ká čer­stvá novin­ka a mně nezbý­vá než pomý­le­ně krou­tit hla­vou a kon­sta­to­vat: „Ano, oni to doká­za­li.“

Neberte mě ale doslo­va, Hádkovi jsou v tom­to ohle­du více­mé­ně výji­meč­ný počin, ke kte­ré­mu je tak i potře­ba při­stu­po­vat. Nejedná se totiž o pou­ho­pou­hý debil­ní film, kte­rých jsme za ta léta v tom našem smr­du­tém ryb­níč­ku vypro­du­ko­va­li už kvan­ta – pří­kla­dem za všech­ny budiž Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, v níž se tvůr­cům poda­ři­lo dosáh­nout téměř doko­na­lé retar­da­ce děje a dalo by se říct, že více zohyzdě­ný scé­nář již napsat nelze, jen­že přes­to… Nový počin Vojtěcha Moravce je přímým, jed­no­znač­ným a nezvrat­ným důka­zem, že mož­né je všech­no. Jeho noví Hádkovi, totiž nejsou jen stu­pid­ní film. Jsou doko­na­lým ztě­les­ně­ním stu­pi­di­ty, jaké by snad nedo­ká­za­la stvo­řit ani boha­tá fan­ta­zie mat­ky pří­ro­dy. Tak ješ­tě že máme Moravce a sebran­ku čes­kých pseu­do­ce­lebrit.

„Kdyby lidi jako malí nejed­li maso, nevy­vi­nul by se jim mozek a lez­li by po stro­mech jako ňáký debil­ní opi­ce!“ Věta vystři­že­ná pří­mo z fil­mu. Nemůžu si pomoct – po zhléd­nu­tí sním­ku vše nasvěd­ču­je tomu, že výcho­va Vojtěcha Moravce od útlé­ho věku byla ryze vege­ta­ri­án­ská. Nesnažím se snad nazna­čo­vat, že by doká­zal vylézt na strom. Pouze říkám, že mozek člo­vě­ka, kte­rý byl sto napsat ten­to scé­nář, jisto­jis­tě musí pra­co­vat na bázi jed­no­bu­něč­ných orga­ni­z­mů.

Nuže, když jsme si vyjas­ni­li, v čem je asi tak zako­pa­ný pes a že Moravcův mozek nebyl při psa­ní scé­ná­ře pří­to­men (mož­ná by také někde zako­pa­ný), je nača­se, aby se oko Mordoru zamě­ři­lo na Václavův, par­don, Vojtěchův hvězd­ný ansám­bl. Do něj si mimo jiné obsa­dil i svo­ji krás­nou ženu, o kte­ré se v prů­bě­hu pro­mí­tá­ní dozví­me, že je, citu­ji: „úpl­ně vymaš­tě­ná“. Co k tomu dodat? Také se podí­le­la na scé­ná­ři.

Abych prav­du řekl, jak­ko­li je to pře­kva­pu­jí­cí, s herec­ký­mi výko­ny to až tak mar­né neby­lo. Každý pří­sluš­ník Moravcovy roty oka­tě pře­hrá­vá, ale vzhle­dem ke spás­né­mu ozna­če­ní „kome­die“, je těž­ké odli­šit, kde kon­čí nad­sáz­ka a začí­ná špat­ný Ondřej Pavelka.

Plnou parou k našim pro­ta­go­nis­tům! Zejména ti totiž zvlád­li svou misi s pře­hle­dem a šar­mem jim vlast­ním. Zatímco Sandra Nováková ve fil­mu ztvár­ni­la hys­te­ric­kou pip­ku, Jakub Prachař si střih­nul roli sub­mi­siv­ní­ho maz­la. Na prv­ní pohled dvě prin­ci­pi­ál­ně roz­díl­né per­so­ny gene­ru­jí­cí trist­ní sva­zek žena > muž, ale při bliž­ším pře­zkou­má­ní vyjde naje­vo, že tyto posta­vy pře­ce jen mají jed­nu věc spo­leč­nou – ani jeden z obou před­sta­vi­te­lů se o jejich ztvár­ně­ní nemu­sel dva­krát usi­lov­ně sna­žit. Oba by to zmák­li levou zad­ní i v reál­ném živo­tě.

Aby mě však někdo neo­so­čil, že jen sle­pě kri­ti­zu­ji a zce­la zjev­ně se při tom chy­tám smyš­le­ných sté­bel, rád bych náčel­ní­ku Moravcovi udě­lil jed­nu dob­ře míře­nou pochva­lu. „Tento šikov­ný klu­či­na doká­že zahrát vel­ké diva­dlo i s vel­mi malým kašpár­kem.“ Zmíněný výrok schva­lu­je 10 Sander Novákových z 10. Malým kašpár­kem jsem pocho­pi­tel­ně mys­lel jen roz­po­čet a nic jiné­ho. Úspěšně totiž vypro­du­ko­val film, jehož veš­ke­ré nákla­dy mu boha­tě pokry­lo kapes­né od rodi­čů a jed­na led­vi­na. Sandře to ale neří­kej­te.

Hádkovi mi svou pre­mi­sou tro­chu při­po­mí­na­jí slav­ný Tarantinův sní­mek Osm hroz­ných. Uznejte sami – něko­lik psy­cho­pa­tů je zavře­ných spo­lu v domě a tou­ží se vzá­jem­ně povraž­dit. Moc nechy­bě­lo a moh­lo to tak váž­ně dopad­nout. Naštěstí však vše zůsta­lo jen u dia­lo­gu, jak to tak s Moravcovými celo­ve­čer­ní­mi insce­na­ce­mi vět­ši­nou bývá.

Abych vás ale neta­hal za nos: čeká vás epic­ké zakon­če­ní, kte­ré v sobě má jak chtíč, tak jis­kru. Kuba Prachař si to na pod­la­ze zuři­vě roz­dá s Hynkem Čermákem a ani žen­ské duo nele­ní a dra­vě po sobě sko­čí. Celé to ale nabe­re obrát­ky, až když na scé­nu při­jde tatí­nek…

Verdikt: 4 Hrozní z 10


Podívejte se na hodnocení Hádkovi na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
  • Sladký život – Recenze – 30 %14. března 2024 Sladký život – Recenze – 30 % Českou romantickou komedii Sladký život natočil, napsal a produkoval Tomáš Hoffman, autor komedie Bezva ženská na krku. Na scénáři s ním spolupracoval Martin Horský, režisér a scenárista […] Posted in Filmové recenze
  • Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru20. března 2023 Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru Buď chlap! je nová česká komedie režiséra Michala Samira, která se odehrává v nádherné přírodě Vysokých Tater. Hlavní postavou je Pavel (Jakub Prachař), který se cítí nedospělý a nešťastný […] Posted in Filmové premiéry
  • Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce25. února 2023 Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce Komedie, která se odehrává především v postelích a autech a u které vám bude dělat větší problémy uhodnout, kdo se s kým nevyspí než kdo se s kým vyspí. Ale přecejen je to komedie. Možná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka30. srpna 2022 Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka V úterý 30.srpna proběhla v Kině Přítomnost v Praze novinářská projekce a tisková konference k minisérii režiséra Jana Hřebejka Pozadí událostí. Novináři a hosté shlédli 1.díl minisérie […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,66810 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72354 KB. | 24.05.2024 - 12:02:48