Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce

Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce

Photo © 2004 Jakubisko films
Photo © 2004 Jakubisko films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (7 hlasů, průměr: 2,57 z 5)
Loading...
Photo © 2004 Jakubisko films

Komedie, kte­rá se ode­hrá­vá pře­de­vším v poste­lích a autech a u kte­ré vám bude dělat vět­ší pro­blémy uhod­nout, kdo se s kým nevy­spí než kdo se s kým vyspí. Ale pře­ce­jen je to kome­die. Možná taky kvů­li tomu, že víc než polo­vi­na her­ců měla part­ne­ra, kte­rý jim zemřel na rako­vi­nu koneč­ní­ku 🙂

Photo © 2004 Jakubisko films

Jak se píše na začát­ku titul­ků, jde o „mra­zi­vou city­ko­me­dii“. Nebudu se pouš­těl do ana­lý­zy, co to zna­me­ná. Ono zmi­ňo­va­né mra­ze­ní jsem pocí­til jen v něko­li­ka scé­nách během dru­hé polo­vi­ny fil­mu, a to téměř vždyc­ky, když se na plát­ně obje­vil Jiří Langmajer ve své úchyl­né roli. Většinou je vtip­ný, ale napří­klad ve scé­ně, kdy jede výta­hem s něko­li­ka kole­gy a kon­ver­zu­je na vel­mi chou­los­ti­vé téma, to už vyslo­ve­ně pře­há­ní.

Jestliže chtěl Juraj Jakubisko šoko­vat, tak se mu to bez­po­chy­by poved­lo. Spíš je to ale tím, že si jeho fanouš­ci řek­nou, jest­li měl tohle Jakubisko zapo­tře­bí. Ale proč by neměl? Proč by nemohl nato­čit jed­no­du­chou kome­dii? Několik slib­ných fil­mař­ských momen­tů a nápa­dů (leo­par­dí oči, pře­bar­ve­ní pol­štá­ře, leze­ní po stě­ně jako sym­bo­li­ka dosa­ho­vá­ní vrcho­lu) ve fil­mu najde­me. A víc než poba­vit film nechce.

Photo © 2004 Jakubisko films

Vzhledem k tomu, že jsem od fil­mu měl vel­mi níz­ká oče­ká­vá­ní, odchá­zel jsem potě­šen. Myslím, že je to oprav­du nato­če­no tak, aby se divák bavil. O vtip­né oka­mži­ky není nou­ze. A netrouf­nu si tvr­dit, že TOHLE je špat­ná kome­die, pro­to­že pár oprav­du špat­ných kome­dií jsem už viděl a pár prav­dě­po­dob­ně ješ­tě hor­ších jsem ješ­tě nevi­děl a snad ani nikdy neu­vi­dím. Spíš je to tako­vá prvo­plá­no­vá kome­die. Na prv­ní pohled se sice tvá­ří jako skvě­le pro­pra­co­va­ný film s milost­ným deví­ti­ú­hel­ní­kem; tenhle pocit se ale hned na ten pohled dru­hý malin­ko ztra­tí a divák se spíš baví hláš­ka­ma, aniž by řešil jaké­ko­liv vzta­hy. To totiž oprav­du nejde, Sodoma Gomora je pro­ti tomu hadr.

Pravda, děj fil­mu není moc nároč­ný. Lze shr­nout asi násle­dov­ně: Na začát­ku se A vyspí s B, C s D, E s F a G s H. Jen chudák I si zatím neu­ži­la. A pro­to v dru­hém kole spí B s C, D s E, F s G a H s I. A teď z toho zas vypa­dá­vá A. No jo… pros­tě je tam pět žen­ských a jenom čty­ři chla­pi...

Photo © 2004 Jakubisko films

No, Post Coitum samo­zřej­mě má záplet­ku. Točí se kolem plá­nu jed­né sekre­tář­ky, kte­rá vymys­lí, jak dostat své­ho šéfa do poste­le. Ale aby k tomu došlo, „musí“ se před­tím vyspat prak­tic­ky kaž­dý s kaž­dým. Mezitím v pří­bě­hu figu­ru­jí napří­klad jed­na zají­ma­vá video­ka­ze­ta, zají­ma­vá úchyl­ka a nená­vist k žena­tým chla­pům.

Přestože se v celém fil­mu řeší jenom sex, nechoď­te do kina s oče­ká­vá­ním, že uvi­dí­te por­no­gra­fic­ký film. Herci na sobě i během pepr­ných scén stej­ně vět­ši­nou mají tren­ky nebo kalhot­ky (když už ne kalho­ty) a Mahulena Bočanová je zde sice sexy, ale neu­ká­že pořád­ně ani ňadro. A pro pořá­dek dodám, že ani Lucka Vondráčková ne. Erotické scé­ny ale jsou ero­tic­ké, pokud mají být, a nud­né, když to tak cítí jejich akté­ři; zaplať­pánbu ale neza­chá­ze­jí na kraj trap­nos­ti.

Photo © 2004 Jakubisko films

Zbývá si už jen zafi­lo­zo­fo­vat nad otáz­kou, kte­ří divá­ci si najdou na Post Coitum ces­tu. Budou to ti, kte­ří si oblí­bi­li Juraje Jakubiska coby reži­sé­ra? Ti si asi radě­ji necha­jí film utéct poté, co si pře­čtou jakou­ko­liv recen­zi. Tohle roz­hod­ně není film pro stan­dard­ní­ho divá­ka Jakubiskových fil­mů. No ale při­jdou na film ti ostat­ní? Ti, co cho­dí na tee­nager­ské kome­die? Ano, snad, ale pro ně zase bude pří­běh málo nechut­ný a někte­ré scé­ny nepo­cho­pi­tel­né... Ale někdo by při­jít mohl... no jas­ně, že mě to nena­padlo dřív! Podívají se na to fanyn­ky Richarda Krajča.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Juraj Jakubisko

  • Bathory
  • Post Coitum - Jakubisko si umí sehnat slavné herce

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51332 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72161 KB. | 19.04.2024 - 02:23:11