Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Honeydew – zámořská perníková chaloupka

Honeydew – zámořská perníková chaloupka

Photo © Signature Entertainment
Photo © Signature Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Sam a Rylie ces­tu­jí po zapad­lých kou­tech USA. Aby ušet­ři­li, trá­ví noci ve svém sta­nu. Jenže ten­to­krát je ze své­ho pole vystr­na­dí podi­vín­ský far­mář. Auto nestar­tu­je, ale neda­le­ko naštěs­tí byd­lí sta­řen­ka, kte­rá mla­dým lidem v nou­zi nabíd­ne nocleh. Jak to ale dopa­dá, když mezi stro­my zahléd­ne­te světýl­ko?

Filmfanatic má zřej­mě sla­bost pro arto­vé horo­ry. Honeydew mi totiž při­po­mněl podob­ně laze­nou Svatební ces­tu, kte­rá mě před lety svým způ­so­bem uchvá­ti­la. Neotřelá atmo­sfé­ra a ve vzdu­chu neu­stá­lé zne­po­ko­je­ní je přes­ně to, co na mě pla­tí. Nečekejte tedy prvo­plá­no­vé poto­ky krve, těš­tě se na bizar­ní atmo­sfé­ru a na strach o ústřed­ní dvo­ji­ci. I když jsou to tro­chu podi­ví­ni, vaše sym­pa­tie si beze­spo­ru zís­ka­jí.

MATKA SAMOŽIVITELKA
Naopak mráz po zádech vám bude lézt ze sta­řen­ky a její­ho synáč­ka, kte­ří urči­tě pro­bu­dí vzpo­mín­ky na red­nec­ky z Texaského masa­k­ru moto­ro­vou pilou. Chovají se mile, nejsou útoč­ní, jen­že vy se nemů­že­te zba­vit dojmu, že Sam a Rylie by v jejich domě nemě­li trá­vit noc.

A tady se zřej­mě dostá­vá­me ke klí­čo­vé­mu bodu, na kte­rém si může­te ujas­nit, jest­li se vám Honeydew zalí­bí, nebo ne. Pokud umí­te popus­tit uzdu fan­ta­zii a během per­fekt­ně budo­va­né atmo­sfé­ry vás budou pro­ná­sle­do­vat myš­len­ky na to, co zlé­ho by se moh­lo stát, film se vám urči­tě zalí­bí. Pokud však ke spo­ko­je­nos­ti potře­bu­je­te naser­ví­ro­vat kusy masa a krve pří­mo před kame­ru, tohle asi nebu­de kou­sek pro vás. I když!? Samotný závěr by v tom­to smys­lu mohl při­nést urči­tou satis­fak­ci.

Honeydew se roz­hod­ně vymy­ká běž­né horo­ro­vé pro­duk­ci a není fil­mem pro kaž­dé­ho. Kdo se však čas od času rád nechá unést bizar­ní až halu­ci­nač­ní atmo­sfé­rou, pro toho jde o jas­nou vol­bu. Ke spo­ko­je­nos­ti při­spí­vá i doko­na­lá hud­ba.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31130 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71936 KB. | 21.02.2024 - 16:59:54