Kritiky.cz > Recenze knih > Toulky po Evropě - zajímavosti, které v učebnicích nenajdete

Toulky po Evropě - zajímavosti, které v učebnicích nenajdete

Evropa
Evropa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi ces­to­vá­ní? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí z růz­ných evrop­ských stá­tů? Víte, že Bělorusové nevy­zná­va­jí žád­né nábo­žen­ství, že Bulhar Stamen Grigarov vyna­le­zl jogurt? Či kdo byl Otto Wichterle? Pokud vás zají­má his­to­rie a země­pis, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Fragment, jejíž auto­rem je Jiří Martínek. Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na 50 evrop­ských stá­tů a dozvě­dět se spous­ty zají­ma­vos­tí. 

0067129356 a101f0f0000321 toulky po evrope 2d

Každý stát je detail­ně roz­pra­co­va­ný. Jsou řaze­ny abe­ced­ně. Dozvíte se zde, jakou mají roz­lo­hu, počet oby­va­tel, jak vypa­dá vlaj­ka, jaké je hlav­ní měs­to, jakou měnu zde vlast­ně mají, jak je to se země­děl­stvím, his­to­rií dané­ho stá­tu, nábo­žen­stvím, tak­též význam­né památ­ky i mís­ta, kte­rá se k dané­mu stá­tu pojí. Nechybí i růz­né zají­ma­vos­ti, čím se urči­tá mís­ta liší od ostat­ních. Jako je např. písmo, růz­né vyná­le­zy, či kra­jo­vé spe­ci­a­li­ty, tře­ba i pohád­ko­vé posta­vy.

Na začát­ku kni­hy vás ohro­mí vel­ká mapa Evropy na celou dvou­stra­nu. Na kon­ci kni­hy je vám k dis­po­zi­ci infor­ma­ce o auto­ro­vi a ilu­strá­to­ro­vi této kni­hy, dále seznam zkra­tek, kte­ré byly pou­ži­ty v kni­ze. Také seznam lite­ra­tu­ry, kde se může­te dozvě­dět mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí.

Toulky po Evropě je skvě­lá kni­ha pro všech­ny děti, milov­ní­ky ces­to­vá­ní, tak­též uči­te­le, kte­ří vyu­ču­jí země­pis a chtě­jí dětem zpes­t­řit výu­ku. tato kni­ha se mně moc líbi­la a zau­ja­la. Je zají­ma­vě zpra­co­va­ná, plná zají­ma­vos­tí, kte­ré na jed­nom mís­tě roz­hod­ně nena­jde­te. Je sro­zu­mi­tel­ná, pře­hled­ná.

Co mě v této kni­ze nej­ví­ce zau­ja­lo? Především význam­né památ­ky, kte­ré se k daným mís­tům pojí, pří­jem­né ilu­stra­ce, kte­rých není pří­liš, ale pře­de­vším obsa­ho­vé zamě­ře­ní. Jelikož mám doma dva syny, hodí se mně tato pub­li­ka­ce i pro výu­ku země­pi­su, ale i pro lis­to­vá­ní jen tak.

Na této kni­ze si nesmír­ně cením toto, že jsem se díky malým odstav­cům mnoh­dy dopl­ně­ný­mi obráz­kem, dozvě­dě­la, odkud vlast­ně pochá­zí Rubikova kost­ka, že v Monaku se mlu­ví náře­čím fran­couz­šti­ny, či že Nizozemci vyna­lez­li dale­ko­hled a mik­ro­skop.

Kniha je urče­na pro čte­ná­ře od 10 let.

Několik slov o auto­ro­vi a ilu­strá­to­ro­vi:

RnDr.Jiří Martínek, Ph.D.

Vystudoval země­pis a děje­pis na uni­ver­zi­tách v Praze a Hradci Králové. Je odbor­ným pra­cov­ní­kem oddě­le­ní bio­gra­fic­kých stu­dií Historického ústa­vu AV ČR. zabý­vá se stu­di­em dějin pří­rod­ních věd, zejmé­na země­pi­su v 19. a 20. sto­le­tí, a základ­ním bio­gra­fic­kým výzku­mem. je čle­nem redakč­ní­ho kolek­ti­vu Biografického slov­ní­ku čes­kých zemí. V men­ší míře se zabý­vá geo­gra­fic­kým názvoslo­vím a regi­o­nál­ní geo­gra­fií. Přednáší také na Přírodovědecké fakul­tě UK v Praze a Přírodovědecké fakul­tě UJEP v Ústí nad Labem. Aktivně se rov­něž věnu­je popu­la­ri­za­ci obou obo­rů - je auto­rem řady knih o osob­nos­tech našich i evrop­ských dějin, turis­tic­kých prů­vod­ců, atla­sů apod.

Josef Fraško je gra­fik, malíř a ilu­strá­tor. Kreslí do knih i časo­pi­sů již více jak 25 let. jeho ilu­stra­ce najde­te v časo­pi­sech Pusík, Primáček, ABC a mno­ho dal­ších. Ukázky jeho kre­seb najde­te v gale­rii www.frasko.net.

  • Autor: Jiří Martínek
  • Ilustrace: Josef Fraško
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2021, Nakladatelství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha
  • Počet stran: 127
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-253-5245-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92693 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71689 KB. | 16.06.2024 - 05:37:46