Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Oklamaný - 65 %

Oklamaný - 65 %

Photo © Ben Rothstein / Focus Features
Photo © Ben Rothstein / Focus Features
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V 60. letech 19. sto­le­tí pro­bí­ha­la za mořem ame­ric­ká občan­ská vál­ka, zná­má jako vál­ka Severu pro­ti Jihu. Na bojiš­tích svá­dě­li vojá­ci den­no­den­ně boj o svůj život a vlast, ale i v běž­ném živo­tě ve měs­tě, na ven­ko­vě či used­los­tech, se ode­hrá­va­jí různá dra­ma­ta. V malé dív­čí ško­le, kte­rá je na doslech váleč­ným vřa­vám, žije pár stu­den­tek s uči­tel­ka­mi. Ty se sna­ží stá­le pokra­čo­vat ve výu­ce a běž­ném živo­tě, ale do jejich poklid­né­ho živo­ta náh­le při­jde neví­da­ná návště­va. Do své žen­ské spo­leč­nos­ti při­jí­ma­jí zra­ně­né­ho vojá­ka, zbě­ha, kte­rý nut­ně potře­bu­je ošet­ře­ní a násled­nou péči. Svým pří­cho­dem ale roze­hra­je hru plnou citů, váš­ně a pře­kva­pe­ní, kte­rá ale může mít jak šťast­ný, tak i tra­gic­ký závěr.

Scénář k fil­mu napsa­la reži­sér­ka Sofia Coppola (Oscar scé­nář k fil­mu Ztraceno v pře­kla­du), kte­rá sní­mek i reží­ro­va­la. Předlohou k fil­mu byla kni­ha Thomase Cullinana Oklamaný, kte­rá se dočka­la fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní již v roce 1971 (režie Don Siegel). Příběh vojá­ka, kte­rý si chce zachrá­nit život a dosta­ne se do spo­le­čen­ství žen, což vypa­dá, že by moh­lo být pří­jem­ným zážit­kem a zpes­t­ře­ním na ces­tě za svo­bo­dou. Ale ne vždy se před­sta­vy vypl­ní a rea­li­ta může být úpl­ně jiná a pře­kva­pi­vá.

V hlav­ní roli důstoj­ní­ka Johna McBurneyho exce­lu­je Colin Farrell (V Bruggách, Minority Report). Své posta­vě dodá­vá roman­ti­ku a cit­li­vost, kte­ré ale doká­že během chví­le pře­mě­nit v hněv a drs­né cho­vá­ní. V roli něž­né ošet­řo­va­tel­ky Edwiny se obje­vu­je Kirsten Dunst (Melancholia, Interview s upí­rem), jejíž křeh­ká krá­sa a cit­li­vost půso­bí na všech­ny oby­va­te­le ško­ly. Naopak chlad­ná ředi­tel­ka Marthu, kte­rou si zahrá­la Nicole Kidman (Hodiny, Lion), je správ­ně tvr­dým par­ťá­kem do váleč­né­ho svě­ta. Pro mla­dou Elle Fanning muse­lo být setká­ní s fil­mo­vý­mi hvězda­mi jis­tě zají­ma­vé, i když má za sebou pár nato­če­ných sním­ků (Zloba – Královna čer­né magie, Jmenuji se Sam). Postavě Alicie dala jem­nost a upřím­nost, ale záro­veň i skry­tou sexu­ál­ní váš­ni­vost, kte­rá je v kaž­dé mla­dé dív­ce.

Sofia Coppola už nato­či­la v před­cho­zích letech fil­my s Kirsten Dunst (Marie Antoinetta, Bling Ring: Jako VIPky, Smrt panen) a s Elle Fanning (Odnikud někam). Skoro to vypa­dá, že má jako mno­ho dal­ších reži­sé­rů oblí­be­né her­ce a hereč­ky, kte­ré se sna­ží obsa­zo­vat do svých fil­mů.

Za kame­rou fil­mu sto­jí Philippe Le Sourd (Sedm živo­tů, Dobrý roč­ník), kte­rý nato­čil scé­ny v pří­ro­dě i v inte­ri­é­ru čitel­ně a bez zby­teč­ných příkras. Film pak dotvá­ří zvuk od Rachela Grissoma a Paula Ledforda (Mezi námi děv­ča­ty, Dannyho par­ťá­ci).

Vidět změ­nu jedin­ce, ale i to, jak může ovliv­nit celou sku­pi­nu, je veli­ce zají­ma­vé. Nejdůležitější je ale ten fakt, že ať se jed­ná o coko­liv, vždy jde kaž­dé­mu o život a pro něj je ocho­ten udě­lat vše. Film je nevhod­ný pro mlá­dež do 12 let, což je odpo­ví­da­jí­cí.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Oklamaný na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54004 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71712 KB. | 14.07.2024 - 12:41:07