Kritiky.cz > Recenze knih > FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku

FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku

296986129 10220251446028426 3827331384507230508 n
296986129 10220251446028426 3827331384507230508 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„FRIDA NESPOUTANÁ“ od Maren Gottschalkové, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s., je belet­ri­zo­va­ný živo­to­pis této neza­po­me­nu­tel­né a vel­mi ori­gi­nál­ní mexic­ké malíř­ky, kte­rá osl­ni­la svý­mi  obra­zy mají­cí svůj vlast­ní jazyk a spe­ci­ál­ní styl. Její obra­zy jsou nejen plné boles­ti, ale i nespou­ta­né krá­sy, ostat­ně jako celý život této uhran­či­vé a cha­risma­tic­ké ženy.

Kniha, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát, neza­hr­nu­je celý život Fridy Kahlo, ale jen stě­žej­ní část její­ho živo­ta. Začíná rokem 1938, kdy při­jíž­dí do New Yorku, aby uved­la svou prv­ní výsta­vu umě­lec­kých děl. To ješ­tě netu­ší, že už brzy jí bude ležet celý svět u nohou!

V té době však pro­chá­zí vel­mi slo­ži­tým obdo­bím, neboť její man­žel­ství se slav­ným malí­řem Diegem Riverou je v kri­zi, a Frida tolik tou­ží být někým milo­vá­na a obdi­vo­vá­na.

„Poprvé při­je­la do New Yorku jako Diegova malá hol­čič­ka, podru­hé jako pod­ve­de­ná man­žel­ka s krvá­ce­jí­cím srd­cem. Teď sem při­chá­zí jako doby­va­tel­ka: Frida Kahlo, malíř­ka.“

Její tvor­bu sil­ně ovliv­ni­la nemoc v dět­ském věku a hlav­ně neho­da, kte­rá jí dosti zmr­za­či­la a svý­mi kaž­do­den­ní­mi bolest­mi se neu­stá­le při­po­mí­na­la, ale i přes­to si Frida doká­za­la život uží­vat plný­mi douš­ky a těšit se z kaž­dé­ho nové­ho dne.

První samo­stat­ná výsta­va měla obrov­ský úspěch, díky čemuž pozná­vá nejen nové přá­te­lé, obdi­vo­va­te­le, ale také novou lás­ku. Do živo­ta jí totiž vstu­pu­je Nickolas Muray, s nímž pro­ží­vá hlu­bo­ké city a udr­žu­je s ním něko­li­ka­le­tý intim­ní vztah, neschop­ná roz­hod­nout se mezi ním a man­že­lem.

Friducha svý­mi obra­zy lidé fas­ci­nu­je. Obrazy jsou kou­sa­vé a něž­né záro­veň, tvr­dé jako ocel a jem­né jako kří­d­la motý­lů. Někdo o ní dokon­ce napsal, že „její díla jsou jako barev­ná stuž­ka uvá­za­ná kolem bom­by“. A ona při­tom jen malo­va­la, co vidě­la, co se ukrý­va­lo v jejím vlast­ním nit­ru, a i přes­to její obra­zy byly něčím zvlášt­ní a výji­meč­né:

„Frida dosta­la kří­d­la už dáv­no. Při malo­vá­ní může být, kým chce a kde chce. Může říct všech­no, co si mys­lí, i když to musí zašif­ro­vat. Právě to ji baví čím dál víc a dává jí to pocit, že zís­ká­vá zpět kon­t­ro­lu nad svým živo­tem. Rozhodne se své naráž­ky a hádan­ky nikdy nevy­svět­lo­vat a spo­lé­hat se, že jed­no­ho dne najde člo­vě­ka, kte­rý jim poro­zu­mí sám od sebe. Někoho, kdo se nebu­de bát pro­nik­nout mou džun­glí a obje­vit sku­teč­nou Fridu.“

V tom­to obdo­bí sle­du­je­me, jak Frida poma­lu a jis­tě vplou­vá a usa­zu­je se v umě­lec­ké bran­ži, kde její jmé­no sku­teč­ně něco zna­me­ná. Jsme tichý­mi svěd­ky, kdy se potká­vá a sezna­mu­je s Pablem Picassem, André Bretonem nebo Marcelem Duchampem, jak odjíž­dí na něko­lik měsí­ců do Paříže, aby se poté vrá­ti­la zpět do New Yorku a do rod­né­ho Mexika.

V posled­ní kapi­to­le kni­hy, kdy její man­žel­ství defi­ni­tiv­ně kon­čí roz­vo­dem, se pro­střed­nic­tvím jejích vzpo­mí­nek doví­dá­me, jak se dosta­la k malo­vá­ní, jak se sezná­mi­la se svým man­že­lem Diegem, a že to byl prá­vě on, kdo jí ote­vřel dve­ře do „vel­ké­ho umě­lec­ké­ho“ svě­ta.

Sama si záro­veň uvě­do­mu­je, že díky němu se kaž­dý den pro­bou­ze­la s poci­tem, že toho má pro ni život ješ­tě spous­tu při­pra­ve­né­ho, ale teď byl už Diego pryč..... přes­to jej chtě­la za kaž­dou cenu zís­kat zpět.

Kniha je moc hez­ky napsa­ná, dob­ře se čte a autor­ka si na ní dala oprav­du vel­mi zále­žet, neboť sama něko­lik let stu­do­va­la život a dílo Fridy Kahlo. Dokonce i navští­vi­la její rod­né Mexiko a dům, aby nasá­la tu pra­vou atmo­sfé­ru a inspi­ra­ci pro svou neza­po­me­nu­tel­nou kni­hu, kde doko­na­le sklou­bi­la sku­teč­né udá­los­ti s fik­cí a vlast­ním dokres­le­ním pří­bě­hu.

Frida Kahlo, tak jak je v kni­ze popi­so­vá­na tj. jako tajem­ná krás­ka mají­cí svůj vlast­ní styl oblé­ká­ní, kte­rá si na nic nehra­je, nebo­jí se nahlas vyjá­d­řit svůj názor a vše říkat takří­ka­jíc z plných plic, a kte­rá ráda pro­vo­ku­je své oko­lí, se mi hlu­bo­ce vry­la do srd­ce.

Celá kni­ha je navíc pro­lo­že­na písem­nou kore­spon­den­cí nejen jejím přá­te­lům, ale  man­že­lo­vi a milen­ci, nad kte­rý­mi jsem se dost čas­to i pou­smá­la. Frida se v nich vyja­dřu­je vel­mi své­ráz­ným způ­so­bem a někdy nejde ani dale­ko pro spros­tá slo­va. Vše je psá­no s jejím oso­bi­tým humo­rem pro­lo­že­ným vel­ký­mi city.

Příběh o této mexic­ké malíř­ce sto­jí za to si pře­číst, neboť vás doko­na­le pro­ve­de její oso­bi­tou tvor­bou a živo­tem a kdo ví, tře­ba vás bude i v něčem inspi­ro­vat.

FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a v New Yorku

Napsala: Maren Gottschalková

 Přeložila: Helena Mirovská

Vydala: GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou METAFORA

První vydá­ní, Praha 2021

Počet stran: 318

ISBN: 978-80-7625-185-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • 5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání9. října 2023 5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání Všichni to známe – touha po nové pracovní příležitosti a ten první krok – napsat žádost o zaměstnání. Ale jak na to, aby vaše žádost vynikla a upoutala pozornost zaměstnavatele? Správně […] Posted in Ze života
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […] Posted in Recenze knih
  • Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma6. listopadu 2023 Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma Online seznamka Jiskření.cz je oblíbeným místem pro všechny, kteří hledají svou lepší polovičku online. Tato seznamka zdarma nabízí možnost seznámení pro ty, kteří touží po nalezení toho […] Posted in Ze života
  • HORKÉ VAFLE A LEDOVÉ KOUPELE18. října 2023 HORKÉ VAFLE A LEDOVÉ KOUPELE Příjemná oddechovka z nádherného prostředí romantických hor s lákavým názvem "Horké vafle a ledové koupele" od Karin Harjegard vám zcela určitě zpříjemní dlouhé podzimní večery. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
  • SpongeBob v kalhotách: animovaný svět podmořských dobrodružství18. srpna 2023 SpongeBob v kalhotách: animovaný svět podmořských dobrodružství Svět animovaných seriálů je plný různorodých postav a příběhů, které nám přinášejí radost, smích a dobrodružství. Jednou z těchto nezapomenutelných postav je i SpongeBob v kalhotách, jinak […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42251 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69575 KB. | 06.12.2023 - 08:53:45