Kritiky.cz > Recenze knih > FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku

FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a New Yorku

296986129 10220251446028426 3827331384507230508 n
296986129 10220251446028426 3827331384507230508 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„FRIDA NESPOUTANÁ“ od Maren Gottschalkové, jež vyda­la GRADA Publishing, a.s., je belet­ri­zo­va­ný živo­to­pis této neza­po­me­nu­tel­né a vel­mi ori­gi­nál­ní mexic­ké malíř­ky, kte­rá osl­ni­la svý­mi  obra­zy mají­cí svůj vlast­ní jazyk a spe­ci­ál­ní styl. Její obra­zy jsou nejen plné boles­ti, ale i nespou­ta­né krá­sy, ostat­ně jako celý život této uhran­či­vé a cha­risma­tic­ké ženy.

Kniha, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát, neza­hr­nu­je celý život Fridy Kahlo, ale jen stě­žej­ní část její­ho živo­ta. Začíná rokem 1938, kdy při­jíž­dí do New Yorku, aby uved­la svou prv­ní výsta­vu umě­lec­kých děl. To ješ­tě netu­ší, že už brzy jí bude ležet celý svět u nohou!

V té době však pro­chá­zí vel­mi slo­ži­tým obdo­bím, neboť její man­žel­ství se slav­ným malí­řem Diegem Riverou je v kri­zi, a Frida tolik tou­ží být někým milo­vá­na a obdi­vo­vá­na.

„Poprvé při­je­la do New Yorku jako Diegova malá hol­čič­ka, podru­hé jako pod­ve­de­ná man­žel­ka s krvá­ce­jí­cím srd­cem. Teď sem při­chá­zí jako doby­va­tel­ka: Frida Kahlo, malíř­ka.“

Její tvor­bu sil­ně ovliv­ni­la nemoc v dět­ském věku a hlav­ně neho­da, kte­rá jí dosti zmr­za­či­la a svý­mi kaž­do­den­ní­mi bolest­mi se neu­stá­le při­po­mí­na­la, ale i přes­to si Frida doká­za­la život uží­vat plný­mi douš­ky a těšit se z kaž­dé­ho nové­ho dne.

První samo­stat­ná výsta­va měla obrov­ský úspěch, díky čemuž pozná­vá nejen nové přá­te­lé, obdi­vo­va­te­le, ale také novou lás­ku. Do živo­ta jí totiž vstu­pu­je Nickolas Muray, s nímž pro­ží­vá hlu­bo­ké city a udr­žu­je s ním něko­li­ka­le­tý intim­ní vztah, neschop­ná roz­hod­nout se mezi ním a man­že­lem.

Friducha svý­mi obra­zy lidé fas­ci­nu­je. Obrazy jsou kou­sa­vé a něž­né záro­veň, tvr­dé jako ocel a jem­né jako kří­d­la motý­lů. Někdo o ní dokon­ce napsal, že „její díla jsou jako barev­ná stuž­ka uvá­za­ná kolem bom­by“. A ona při­tom jen malo­va­la, co vidě­la, co se ukrý­va­lo v jejím vlast­ním nit­ru, a i přes­to její obra­zy byly něčím zvlášt­ní a výji­meč­né:

„Frida dosta­la kří­d­la už dáv­no. Při malo­vá­ní může být, kým chce a kde chce. Může říct všech­no, co si mys­lí, i když to musí zašif­ro­vat. Právě to ji baví čím dál víc a dává jí to pocit, že zís­ká­vá zpět kon­t­ro­lu nad svým živo­tem. Rozhodne se své naráž­ky a hádan­ky nikdy nevy­svět­lo­vat a spo­lé­hat se, že jed­no­ho dne najde člo­vě­ka, kte­rý jim poro­zu­mí sám od sebe. Někoho, kdo se nebu­de bát pro­nik­nout mou džun­glí a obje­vit sku­teč­nou Fridu.“

V tom­to obdo­bí sle­du­je­me, jak Frida poma­lu a jis­tě vplou­vá a usa­zu­je se v umě­lec­ké bran­ži, kde její jmé­no sku­teč­ně něco zna­me­ná. Jsme tichý­mi svěd­ky, kdy se potká­vá a sezna­mu­je s Pablem Picassem, André Bretonem nebo Marcelem Duchampem, jak odjíž­dí na něko­lik měsí­ců do Paříže, aby se poté vrá­ti­la zpět do New Yorku a do rod­né­ho Mexika.

V posled­ní kapi­to­le kni­hy, kdy její man­žel­ství defi­ni­tiv­ně kon­čí roz­vo­dem, se pro­střed­nic­tvím jejích vzpo­mí­nek doví­dá­me, jak se dosta­la k malo­vá­ní, jak se sezná­mi­la se svým man­že­lem Diegem, a že to byl prá­vě on, kdo jí ote­vřel dve­ře do „vel­ké­ho umě­lec­ké­ho“ svě­ta.

Sama si záro­veň uvě­do­mu­je, že díky němu se kaž­dý den pro­bou­ze­la s poci­tem, že toho má pro ni život ješ­tě spous­tu při­pra­ve­né­ho, ale teď byl už Diego pryč..... přes­to jej chtě­la za kaž­dou cenu zís­kat zpět.

Kniha je moc hez­ky napsa­ná, dob­ře se čte a autor­ka si na ní dala oprav­du vel­mi zále­žet, neboť sama něko­lik let stu­do­va­la život a dílo Fridy Kahlo. Dokonce i navští­vi­la její rod­né Mexiko a dům, aby nasá­la tu pra­vou atmo­sfé­ru a inspi­ra­ci pro svou neza­po­me­nu­tel­nou kni­hu, kde doko­na­le sklou­bi­la sku­teč­né udá­los­ti s fik­cí a vlast­ním dokres­le­ním pří­bě­hu.

Frida Kahlo, tak jak je v kni­ze popi­so­vá­na tj. jako tajem­ná krás­ka mají­cí svůj vlast­ní styl oblé­ká­ní, kte­rá si na nic nehra­je, nebo­jí se nahlas vyjá­d­řit svůj názor a vše říkat takří­ka­jíc z plných plic, a kte­rá ráda pro­vo­ku­je své oko­lí, se mi hlu­bo­ce vry­la do srd­ce.

Celá kni­ha je navíc pro­lo­že­na písem­nou kore­spon­den­cí nejen jejím přá­te­lům, ale  man­že­lo­vi a milen­ci, nad kte­rý­mi jsem se dost čas­to i pou­smá­la. Frida se v nich vyja­dřu­je vel­mi své­ráz­ným způ­so­bem a někdy nejde ani dale­ko pro spros­tá slo­va. Vše je psá­no s jejím oso­bi­tým humo­rem pro­lo­že­ným vel­ký­mi city.

Příběh o této mexic­ké malíř­ce sto­jí za to si pře­číst, neboť vás doko­na­le pro­ve­de její oso­bi­tou tvor­bou a živo­tem a kdo ví, tře­ba vás bude i v něčem inspi­ro­vat.

FRIDA NESPOUTANÁ. Bouřlivé roky v Paříži a v New Yorku

Napsala: Maren Gottschalková

 Přeložila: Helena Mirovská

Vydala: GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou METAFORA

První vydá­ní, Praha 2021

Počet stran: 318

ISBN: 978-80-7625-185-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • 5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání9. října 2023 5 tipů, jak napsat úspěšnou žádost o zaměstnání Všichni to známe – touha po nové pracovní příležitosti a ten první krok – napsat žádost o zaměstnání. Ale jak na to, aby vaše žádost vynikla a upoutala pozornost zaměstnavatele? Správně […] Posted in Ze života
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Pojízdná čajovna splněných snů-domov může být, kdekoli zastavíte28. února 2024 Pojízdná čajovna splněných snů-domov může být, kdekoli zastavíte Milujete cestování? Hledáte příjemné čtení plné voňavého čaje a výtečných zákusků? Právě vám je určena novinka s názvem Pojízdná čajovna splněných snů, která předčila moje očekávání a její […] Posted in Recenze knih
  • Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“27. ledna 2024 Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“ Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete se dozvědět, co to vlastně ta nultá hodina je? Již v pořadí šestý román z pera Jany Poncarové se vám bude rozhodně líbit.   Hedvika Adlerová se […] Posted in Recenze knih
  • Stanislav triumfuje v finále Big Brothera nad Zoe v napínavém závěru13. ledna 2024 Stanislav triumfuje v finále Big Brothera nad Zoe v napínavém závěru V nezapomenutelném finále reality show Big Brother si upřímný Stanislav odnesl vítězství. Jeho otevřenost a autenticita v každodenních situacích oslovila diváky natolik, že mu přisoudili […] Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09495 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72375 KB. | 24.05.2024 - 12:33:31