Kritiky.cz > Speciály > Rambo: Do pekla a zpět

Rambo: Do pekla a zpět

JR
JR
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rambo (Rambo: Do pek­la a zpět) je ame­ric­ký akč­ní film z roku 2008, kte­rý nato­čil Sylvester Stallone pod­le posta­vy Johna Ramba, kte­rou vytvo­řil spi­so­va­tel David Morrell v romá­nu První krev. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mu Rambo III (1988), čtvr­tý díl série Rambo, ve kte­rém hra­jí Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish, Rey Gallegos, Tim Kang, Jake La Botz, Maung Maung Khin a Ken Howard. Film je věno­ván památ­ce Richarda Crenny, kte­rý zemřel v roce 2003; v před­cho­zích fil­mech hrál plu­kov­ní­ka Sama Trautmana. Ve fil­mu Rambo (v podá­ní Stalloneho) vede sku­pi­nu žol­dá­ků do Barmy, aby zachrá­ni­li křes­ťan­ské misi­o­ná­ře, kte­ré unes­la míst­ní pěší jed­not­ka.

Práva na sérii Rambo byla v roce 1997 pro­dá­na spo­leč­nos­ti Miramax poté, co spo­leč­nost Carolco Pictures zkra­cho­va­la. Miramax měl v úmys­lu nato­čit čtvr­tý film, ale Stallone nebyl moti­vo­ván k opa­ko­vá­ní role. Práva pak byla v roce 2005 pro­dá­na spo­leč­nos­tem Nu Image a Millennium Films, kte­ré daly fil­mu zele­nou ješ­tě před uve­de­ním fil­mu Rocky Balboa. Natáčení zača­lo v Thajsku, Mexiku a Spojených stá­tech v led­nu 2007 a skon­či­lo v květ­nu 2007.

Rambo byl uve­den do kin 25. led­na 2008 a dočkal se smí­še­ných recen­zí, kte­ré chvá­li­ly i kri­ti­zo­va­ly gra­fic­ké nási­lí, režii, děj, posta­vy a poli­tic­ké komen­tá­ře. Celosvětově vydě­lal 113,2 mili­o­nu dola­rů při pro­dukč­ním roz­počtu 50 mili­o­nů dola­rů. Po fil­mu násle­do­val sní­mek Rambo: Poslední krev, kte­rý byl uve­den do kin 20. září 2019.

Zápletka

Uprostřed poli­tic­kých pro­tes­tů Šafránové revo­lu­ce v Barmě vede bez­o­hled­ný důstoj­ník SPDC major Pa Tee Tint vojen­ské jed­not­ky barm­ské jun­ty, kte­ré v rám­ci kam­pa­ně stra­chu dran­cu­jí malé ves­ni­ce. Jeho vojá­ci sadis­tic­ky vraž­dí nevin­né, uná­še­jí dospí­va­jí­cí chlap­ce, aby je odved­li do armá­dy, a drží ženy jako rukojmí, aby je zná­sil­ni­li jako sexu­ál­ní otro­ky­ně. Mezitím, dva­cet let po udá­los­tech v Afghánistánu, žije vete­rán viet­nam­ské vál­ky John Rambo stá­le v Thajsku a živí se jako chy­tač hadů a posky­to­vá­ním pro­jíž­děk na lodi. Michael Burnett, misi­o­nář­ský lékař, najme Ramba, aby pře­ve­zl jeho sku­pi­nu po řece Salween do Barmy na huma­ni­tár­ní misi, jejímž cílem je poskyt­nout lékař­skou pomoc ves­ni­ci obý­va­né Kareny. Rambo nej­pr­ve odmí­tá, ale pak sou­hla­sí, když ho pře­svěd­čí Michaelova snou­ben­ka Sarah Millerová.

Během ces­ty je loď zasta­ve­na pirá­ty, kte­ří výmě­nou za ces­tu poža­du­jí Sarah, a Rambo je nucen je zabít. Misionáři dora­zí do ves­ni­ce, ale jsou napa­de­ni Tintovými jed­not­ka­mi. Sarah, Michael a dal­ší pře­ži­vší jsou zaja­ti. Do Thajska při­jíž­dí pas­tor církve misi­o­ná­řů a požá­dá Ramba, aby vedl pěti­člen­ný tým žol­dá­ků na záchran­né misi. Rambo žol­dá­ky odve­ze na mís­to výsad­ku a nabíd­ne jim pomoc, ale Lewis, býva­lý voják SAS a veli­tel týmu, odmít­ne.

Myint, karen­ský rebel, kte­rý se v oblas­ti vyzná, vede žol­dá­ky na mís­to masa­k­ru. Zatímco si pro­hlí­že­jí ško­dy, při­jíž­dí na náklad­ním autě oddíl Myintových vojá­ků se sku­pi­nou zajat­ců, kte­ré začnou mučit. Rambo při­jíž­dí včas, zabi­je vojá­ky lukem a šípy a osvo­bo­dí rukojmí. Rambo se při­po­jí k žol­dá­kům a v noci se dosta­nou do Tintova tábo­ra, kde nená­pad­ně zachrá­ní pře­ži­vší rukojmí.

Druhý den ráno je Tint a jeho vojá­ci pro­ná­sle­du­jí. Rambo vylá­ká část armá­dy ke spí­cí bom­bě Tallboy a odpá­lí ji pomo­cí nača­so­va­né miny. Tintovy jed­not­ky zajmou všech­ny kro­mě Ramba, Sarah a Školáka, odstře­lo­va­če žol­dá­ků. Než je Tint stih­ne popra­vit, Rambo pro­ve­de pře­kva­pi­vý útok s kulo­me­tem namon­to­va­ným na dží­pu a začne zabí­jet Tintovy muže, což umož­ní žol­dá­kům unik­nout a zapo­jit se do úto­ku. Do boje se zapo­jí karen­ští povstal­ci pod vede­ním Myinta, kte­ří pomo­hou Tintovy vojá­ky pře­mo­ci. Poražený Tint se poku­sí o útěk, ale Rambo ho zadr­ží a mače­tou ho vyku­chá.

O něja­ký čas poz­dě­ji se Rambo vra­cí do Spojených stá­tů, aby navští­vil své­ho otce v jeho domě v Bowie v Arizoně.

Výroba

Vývoj a psaní

Film vzni­kl v nezá­vis­lé pro­duk­ci spo­leč­nos­tí Nu Image a Emmett/Furla Films pro Equity Pictures Medienfonds GmbH. Film měl zele­nou a byl pro­dán ješ­tě před uve­de­ním fil­mu Rocky Balboa. Mezi natá­če­ním tře­tí­ho a čtvr­té­ho fil­mu ze série Rambo původ­ní pro­du­cent fil­mů, spo­leč­nost Carolco Pictures, zkra­cho­val. V roce 1997 kou­pi­la fran­ší­zu Rambo spo­leč­nost Miramax. V násle­du­jí­cím roce měla dce­ři­ná spo­leč­nost Miramaxu Dimension Films v úmys­lu nato­čit dal­ší film a byl najat scé­náris­ta, kte­rý napsal scé­nář, ale poku­sy o jeho rea­li­za­ci byly zma­ře­ny Stallonem, kte­rý pro­hlá­sil, že už nechce točit akč­ní fil­my. V roce 2005 pro­da­lo stu­dio tato prá­va spo­leč­nos­tem Millennium Films a Nu Image.

Stallone pro­hlá­sil, že jed­ním z důvo­dů, proč trva­lo natá­če­ní čtvr­té­ho fil­mu tak dlou­ho, byl nedo­sta­tek pře­svěd­či­vé­ho pří­bě­hu, kte­rý by ho moti­vo­val k návra­tu k roli. Jedním z prv­ních nápa­dů bylo, aby Rambo odjel do Mexika zachrá­nit une­se­nou mla­dou dív­ku. Stallone to pova­žo­val za „dob­ré“, nicmé­ně měl pocit, že nápad postrá­dá „pod­sta­tu Ramba“, stá­le chtěl, aby posta­va byla „ztra­ce­ným mužem putu­jí­cím svě­tem“. Tato pre­mi­sa byla poz­dě­ji pou­ži­ta ve fil­mu Rambo: Poslední krev. Stallone dostal nápad zasa­dit film do Barmy od Organizace spo­je­ných náro­dů, kte­rý poz­dě­ji před­lo­žil pro­du­cen­tům.

Producentům se nápad zdál pře­svěd­či­vý poté, co navští­vi­li karen­ské uprch­lic­ké tábo­ry. Maung Maung Khin je býva­lý karen­ský bojov­ník za svo­bo­du a pro­hlá­sil, že kdy­by při­jal roli fil­mo­vé­ho padou­cha, exis­to­va­la by mož­nost, že by někte­ří z jeho rodi­ny byli v Barmě uvěz­ně­ni, ale roli bez ohle­du na to při­jal, pro­to­že cítil, že je důle­ži­té při­nést pově­do­mí o Šafránové revo­lu­ci.

Preprodukce

K režii fil­mu byl původ­ně při­zván jiný reži­sér, ale kvů­li tvůr­čím nesho­dám ode­šel. Stallone se k režii fil­mu sta­věl odmí­ta­vě kvů­li tomu, že nebyl při­pra­ven ani neměl vizi fil­mu, ale poz­dě­ji se nadchl, když při­šel s nápa­dem: „Co kdy­by film reží­ro­val Rambo? Co kdy­by ten film měl jeho osob­nost?“. Graham McTavish poz­dě­ji tuto myš­len­ku pod­po­řil a pro­hlá­sil: „V mno­ha ohle­dech film reží­ro­val Rambo.“ Paul Schulze uve­dl, že téměř kaž­dé ráno dochá­ze­lo k pře­pi­so­vá­ní Stalloneho scé­ná­ře. Na fil­mu pra­co­val pro­dukč­ní štáb číta­jí­cí 560 lidí, z toho 450 čle­nů thaj­ské­ho štá­bu a přes 80 zahra­nič­ních čle­nů z Austrálie, Ameriky, Kanady, Myanmaru a Velké Británie.

Natáčení

Stallone pro­hlá­sil, že vzhle­dem k malé­mu pro­dukč­ní­mu roz­počtu bylo jedi­ným způ­so­bem, jak udě­lat film zapa­ma­to­va­tel­ným, udě­lat ho gra­fic­ky násil­ným. Řekl: „Všichni jsme sedě­li a díva­li se na malý pro­dukč­ní roz­po­čet. Pak jsem řekl: „Hej, faleš­ná krev je lev­ná, udě­lej­me to krva­vé se vším všu­dy“.“ Natáčení zača­lo 22. led­na 2007 a skon­či­lo 4. květ­na 2007. Natáčelo se v thaj­ském Chiang Mai a také v Mexiku a ve Spojených stá­tech v Arizoně a Kalifornii. Při natá­če­ní poblíž Barmy se Stallone a zby­tek štá­bu jen o vlá­sek vyhnu­li zastře­le­ní barm­skou armá­dou. Stallone popsal Barmu jako „pekel­nou díru“. Řekl: „Stříleli nám nad hla­vou“ a že „byl svěd­kem pře­ži­vších s uře­za­ný­ma noha­ma a nej­růz­něj­ší­mi zra­ně­ní­mi způ­so­be­ný­mi mina­mi, rana­mi zamo­ře­ný­mi čer­vy a uříz­nu­tý­ma uši­ma“.

Postprodukce

Původní pra­cov­ní název fil­mu byl John Rambo, ale v USA byl změ­něn, pro­to­že Stallone se domní­val, že by si divá­ci moh­li mys­let, že se jed­ná o posled­ní film ze série Rambo (kvů­li teh­dy nedáv­no uve­de­né­mu fil­mu Rocky Balboa), což nebyl jeho původ­ní záměr. V mno­ha jiných zemích se pou­ží­vá název John Rambo, pro­to­že prv­ní film Rambo byl v těch­to zemích zná­mý jako Rambo. V ame­ric­ké tele­vi­zi měl film pre­mi­é­ru pod názvem Rambo, ale v titul­cích byl uve­den jako John Rambo.

Dne 12. říj­na 2007 spo­leč­nost Lionsgate ozná­mi­la, že název fil­mu se mění na Rambo: Do pek­la a zpět. Po něko­li­ka nega­tiv­ních ohla­sech inter­ne­to­vé komu­ni­ty Stallone hovo­řil s Harrym Knowlesem a řekl:

Lionsgate to pře­hna­la. Jen jsem si říkal, že název John Rambo je odvo­ze­ný od Rockyho Balboy a mohl by v lidech vzbu­dit před­sta­vu, že jde o posled­ní film o Rambovi, a já nemám nut­ně pocit, že tomu tak bude. Rozhodně je to vyni­ka­jí­cí spor­to­vec, není důvod, proč by nemohl pokra­čo­vat v dal­ším dob­ro­druž­ství. Podobně jako John Wayne s fil­mem The Searchers.


  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Photo © Millennium Films

     


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Rambo


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77240 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72234 KB. | 18.04.2024 - 04:23:12