Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%

Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%

blockers poster wide
blockers poster wide
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další ame­ric­ká kome­die o tom, jak chce par­tič­ka lidí zažít nej­lep­ší matu­rit­ní ples své­ho živo­ta a tak tro­chu se to zvrt­ne? Ne! Tohle je neotře­lá kome­die z pohle­du rodi­čů. Rodičů pří­liš sta­rost­li­vých, neschop­ných a závis­lých na svých dětech.
Tři kama­rád­ky (a ano kaž­dá má jinak potrhlé­ho rodi­če) se roz­hod­nou uzavřít doho­du, že o matu­rit­ním večír­ku při­jdou o panen­ství. Jo není to pří­liš ori­gi­nál­ní nápad, ale za vel­kou lou­ží to pořád frčí. Jenže jsme v 21. sto­le­tí a díky neo­pa­tr­nos­ti dívek se jejich rodi­če o této doho­dě dozví. Nejen, že kolem toho­to zjiš­tě­ní začnou šílet a vymýš­let vše­li­ja­ké kon­spi­rač­ní teo­rie, ale nako­nec se roz­hod­nou plá­ny jejich dcer pře­ka­zit a „zachrá­nit“ je tak od trap­nos­ti a mož­ná zka­že­ných živo­tů.

Mitchell (John Cena) je úzkost­li­vý táta, kte­rý má svo­ji dce­ru nade vše rád, jen tak tro­chu nepo­znal, že jeho dce­ra téměř dospě­la. To má za násle­dek, že při před­sta­vě její­ho sexu by nej­ra­dě­ji zabil všech­ny oko­lo a vrh­ne se po hla­vě (i po zad­ku) do čeho­ko­liv, co by jí pomoh­lo.
Lisa Leslie Mann) mož­ná není tak úzkost­li­vá, ale o to víc závis­lá na své dce­ři. Nejen, že si neu­mí před­sta­vit její odstě­ho­vá­ní z domu, ale záro­veň jí to při­po­mí­ná situ­a­ce, díky kte­rým si „zka­zi­la“ život a zůsta­la se svou dce­rou jako svo­bod­ná mat­ka.
Hunter (Ike Barinholtz) je mož­ná nej­klid­něj­ší z rodi­čů a chce nechat dce­ři vol­ný pro­stor a pomoc jí, aby zaži­la tu „nej­lep­ší“ noc v živo­tě. Nejdřív chce Mitchellovi a Lise zabrá­nit v akci, ale pak věci nabe­rou mno­hem šíle­něj­ších obrá­tek.
Každá z dívek (hra­jí Kathryn Newton, Gideon Adlon a Geraldine Viswanathan) i kaž­dý z rodi­čů má tedy tro­chu jiné pohnut­ky, kte­ré roz­pou­ta­jí divo­ký běh věcí. Podaří se rodi­čům potrh­lým rodi­čům pře­ka­zit dív­kám výji­meč­ný večer? To se aktu­ál­ně může­te dozvě­dět v kinech.

Film je kla­sic­ké béč­ko, kte­ré má ale tro­chu jiný nápad a vyu­ží­vá zaje­tých kla­sik z tee­nage­rov­ských kome­dií. Je znát, že film reží­ro­va­la žena, což je asi dob­ře. Všichni ostat­ně mají zřej­mou zku­še­nost buď ze seri­á­lů, nebo fil­mů podob­né­ho raže­ní. Takže po strán­ce řeme­sl­né a reži­sér­ské dostá­vá­me to, co se dalo čekat. Spoustu trap­ných a nejap­ných situ­a­cí, spous­tu nará­žek a vti­pů (na můj vkus cel­kem pře­kva­pi­lo i přes dosta­teč­nou uje­tost). Herecké obsa­ze­ní není nijak val­né, ale účel plní a není ve fil­mu snad nikdo, kdo by mi tam vyslo­ve­ně vadil. Maličko mi film při­po­mněl jakousi kom­bi­na­ci Matek na Tahu a Prciček.
I když je film 15+, tak cílo­vá sku­pi­na bude někde jin­de. Možná by se to dalo ozna­čit za hod­ně své­ráz­ný rodin­ný film, ale to by asi pobral málo­kdo. Spíš by se na film měli podí­vat všich­ni rodi­čo­vé dospí­va­jí­cí mlá­de­že. To aby vidě­li, jací šílen­ci z nich mohou být, když při­jde na téma sexu mla­distvých. Avšak pozor na pře­mí­ru alko­ho­lu a drog ve fil­mu, což už asi rodi­čo­vé na roz­díl od mlá­de­že neskous­nou. Proto mám z fil­mu roz­po­ru­pl­ný dojem, že tak tro­chu neví, kam cílit.
Jako jed­no­hub­ka je to fajn, něko­li­krát jsem se od srd­ce zasmál, tak­že jsem spo­ko­jen. Zároveň jsem rád, že zrov­na nemám dospí­va­jí­cí dce­ru, pro­to­že bych jí asi rov­nou kou­pil tunu kon­do­mů a napsal jí rov­nou na odvy­kač­ku 😀
Jelikož jsem jedi­nec, kte­rý neu­stá­lý pří­val infan­til­ní­ho humo­ru už moc nezvlá­dá, dávám 60%, pro­to­že tady to ušlo, ale tako­vý zázrak to taky není.


Podívejte se na hodnocení Kazišuci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13332 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72042 KB. | 13.04.2024 - 14:27:09