Kritiky.cz > Recenze knih > Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou

Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou

img 567238 orig
img 567238 orig
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha čte­ná­ře zavá­dí do tro­chu smyš­le­né minu­los­ti, kdy Valoriáni vyhrá­li vál­ku a pod­ma­ni­li si Herrnaskou zemi, zabra­li domo­vy lidem, kte­ří se sta­li jejich otro­ky.

17 letá Kestrel, dce­ra slav­né­ho gene­rá­la, se musí roz­hod­nout, zda se sta­ne bojov­ni­cí a naru­ku­je do armá­dy, jak by si přál její otec, nebo se vdá. Nechce se jí ani do jed­no­ho. Jednoho dne se však při­ple­te na mís­to, kde se dra­ží otro­ci a upou­tá ji mla­dík, kte­rý vzdo­ru­je své­mu osu­du. Impulsivně se zapo­jí do draž­by a vyhra­je. Poté musí zapla­tit cenu, kte­rá je vyso­ká.

Postupně se s otro­kem sblí­ží, což je spo­leč­nos­ti trnem v oku. Ovšem najed­nou se kar­ta obrá­tí a otro­ci se bou­ří. S napě­tím pak čte­nář sle­du­je, jak vše dopad­ne. Dosáhnou otro­ci svo­bo­dy a otro­ká­ři se sta­nou otro­ky, aby zase oku­si­ly život z dru­hé stra­ny?

Kniha je urče­na mla­dým dospě­lým, nicmé­ně si ji urči­tě se zájmem pře­čtou i star­ší čte­ná­ři. Děj je sviž­ný, bez zby­teč­ných zdlou­ha­vých popi­sů a odbo­ček, tak­že mě děj rych­le pohl­til a občas bylo těž­ké kni­hu odlo­žit. Nechybí ani napě­tí, prv­ky fan­ta­sy ten­to­krát nehle­dej­te, jde spí­še o his­to­ric­ký pří­běh, byť upra­ve­ný.

Kniha se samo­zřej­mě neo­be­jde bez roman­tic­ké lin­ky, kdy se Kestrel začne sbli­žo­vat s otro­kem, kte­ré­ho vydra­ži­la, ale to zase tolik neva­dí, jádrem kni­hy je něco jiné­ho – pře­vlá­dá stra­te­gie, plá­ny boje. Objevují se i psy­cho­lo­gic­ké prv­ky pro­ží­vá­ní postav, pře­de­vším jejich vlast­ní situ­a­ce. Ale posta­vy se nene­chá­va­jí ovlá­dat jen city, ale vždy spí­še vítě­zí rozum a stra­te­gie jejich hry.

Oceňuji, že kni­ha ote­ví­rá cit­li­vé téma otroc­tví a uka­zu­je, jak ten­ká hra­ni­ce může být mezi tím být pánem a otro­kem. Sympatická mi byla i hlav­ní hrdin­ka, kte­rá sice žije v pře­py­chu jako gene­rá­lo­va dce­ra, není to zdat­ná bojov­ni­ce, jak by mohl člo­věk spí­še oče­ká­vat, ale zato je výbor­ný stra­tég. S nastou­pe­ním k armá­dě váha kvů­li své lás­ce k hud­bě, pro niž je ochot­ná obě­to­vat hod­ně věcí. Její lás­ka k otro­ko­vi se dala doce­la oče­ká­vat, ale není to hlav­ní náplň kni­hy, pořád Kestrel hra­je svou hru až do kon­ce a city děj jen dopl­ňu­jí.

Za mě roz­hod­ně pěk­ná kni­ha, u kte­ré si člo­věk odpo­či­ne, bude vta­žen do děje, při­tom mu budou ale před­lo­že­ny téma­ta k pří­pad­né­mu zamyš­le­ní. Těším se na dal­ší díl. Napadá mě něko­lik mož­nos­tí pokra­čo­vá­ní, tak uvi­dí­me, jakým smě­rem autor­ka bude dal­ší díl smě­řo­vat.


Autor: Marie Rutkoski

Žánr: young adult, dob­ro­druž­ství

Nakladatelství: Fragment

Počet stran: 352

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51590 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71514 KB. | 23.06.2024 - 07:41:34