Kritiky.cz > Domácí rady > Kulturistika pro začátečníky

Kulturistika pro začátečníky

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posilovani

Je vaším přá­ním zfor­mo­vat si posta­vu a pus­tit se s ver­vou do posi­lo­vá­ní? Pokud je vaše odpo­věď klad­ná, tak urči­tě čtě­te dál. Společně nahléd­ne­me pod poklič­ku výše uve­de­né pro­ble­ma­ti­ky a záro­veň si udě­lá­te ve všem jas­no. Tak tedy vzhů­ru do čte­ní!

V pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te pro prv­ní návště­vu fit­ness cen­t­ra, urči­tě se poo­hléd­ně­te po spe­ci­a­li­zo­va­ném tre­né­ro­vi, jež vám osvět­lí způ­sob cvi­če­ní, sezná­mí vás se pro­vá­dě­ním cvi­ků a také vám sesta­ví cvi­čeb­ní plán přes­ně na míru. Doporučuje se také kon­zul­ta­ce s osob­ním tre­né­rem ale­spoň 1 – 2 měsí­ce, kde vychy­tá­te mož­né pohy­bo­vé chy­by při pro­vá­dě­ní daných cvi­ků. Nevhodně rea­li­zo­va­ný cvik může vaše­mu zdra­ví uško­dit. Peníze za tre­né­ra se v začát­ku urči­tě vypla­tí.

Mladí muži, kte­ří zaví­ta­jí do posi­lov­ny zce­la popr­vé bez asi­s­ten­ce osob­ní­ho tre­né­ra se nej­čas­tě­ji dopouš­tě­jí násle­du­jí­cích omy­lů jako nad­měr­ná zátěž, nedo­sta­teč­né pro­cvi­če­ní těla před začát­kem posi­lo­vá­ní, nad­by­teč­né zatě­žo­vá­ní nebo nao­pak pře­tě­žo­va­ní daných sva­lo­vých par­tií.

Ženy děla­jí opa­ko­va­ně chy­by v níz­ké zátě­ži cvi­če­ní, dopřá­va­jí si nená­roč­né cvi­ky nebo volí více aerob­ních prv­ků.

Jako inspi­ra­ci vám při­ná­ší­me ukáz­ku cvi­čeb­ní­ho plá­nu, pořád­ně si ji pro­stu­duj­te také vy!

Den první

  1. Nastartujte orga­nis­mus roz­cvič­kou, vsa­dit může­te na roto­ped, dále rea­li­zuj­te pro­ta­ho­va­cí cvi­ky z jógy, kte­ré vás dosta­teč­ně při­pra­ví na posi­lo­vá­ní.
  2. Bicepsový zdvih s čin­kou 3x15
  3. Spuštění či sta­ho­vá­ní vrch­ní klad­ky cíle­no na prsa 2 x10
  4. Zdvih s čin­kou ve sto­je 3x15
  5. Lýtkové výpo­ny ve sto­je 3x15
  6. Split na bul­har­ský způ­sob 2x10
  7. Předklánějte se pomo­cí lano­vé­ho pří­stro­je 2x10

Posilování vyža­du­je dis­ci­plí­nu a pře­de­vším odhod­lá­ní, bez kte­ré­ho si nikam nepo­su­ne­te.

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum 16. říj­na 2009
Zdroj United States Army
Autor Courtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12675 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72198 KB. | 20.05.2024 - 06:03:32