Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.

Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.

BLO 4652
BLO 4652
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Že pho­to­shop není jen pro model­ky, doka­zu­je ve fil­mu TOMAN „hra­cí“ foto­gra­fie pre­zi­den­ta Edwarda Beneše.

Notoricky zná­mý ofi­ci­ál­ní Benešův por­trét se ve fil­mu obje­ví mno­ho­krát a divá­ky ani nena­pad­ne, že tvář na něm nepat­ří býva­lé­mu pre­zi­den­tu, ale sou­čas­né­mu sená­to­ro­vi Jaroslavu Kuberovi. Toho si reži­sér Ondřej Trojan vybral pro malou roli Beneše prá­vě kvů­li vel­ké fyzic­ké podob­nos­ti. Na ofi­ci­ál­ní por­trét ale podo­ba nesta­či­la.

„Fotili jsme s panem Kuberou před začát­kem natá­če­ní během kos­tým­ní zkouš­ky v šat­ně na Barrandově,“ vzpo­mí­ná foto­gra­f­ka Bára Lockefeer-Švejdová. „Žádný foto­a­te­li­ér, žád­né sví­ce­ní. Nebyl čas ani „pre­zi­den­to­vi“ nale­pit knír. Pan sená­tor dostal jen kos­tým a šli jsme fotit,“ popi­su­je dost nestan­dard­ní pod­mín­ky vzni­ku ofi­ci­ál­ní­ho por­trétu fil­mo­vé­ho pre­zi­den­ta. Na mobi­lu jen měla původ­ní Benešův por­trét, aby tre­fi­la stej­nou pozi­ci, pohled, drže­ní těla a pak už nastou­pi­la prá­ce u počí­ta­če. „Musela jsem si poří­dit vel­ký moni­tor, abych na pre­zi­den­ta dob­ře vidě­la. Benešův chy­bě­jí­cí knír jsem napří­klad zahus­ti­la kopí­ro­vá­ním jed­not­li­vých vou­sů, vla­sy bar­vi­la v počí­ta­či, upra­vo­va­la obo­čí, žeh­li­la pleť, dodě­lá­va­la chy­bě­jí­cí stí­ny, aby se sho­do­va­ly s před­lo­hou, hýba­la jsem pre­zi­den­to­vi i s uši­ma,“ při­zná­vá foto­gra­f­ka postu­py běž­né v mód­ních časo­pi­sech. Výsledek pak stál za to a otáz­kou „Hádej, kdo to visí na zdi“ trá­pil reži­sér Trojan s  potě­še­ním kaž­dé­ho, kdo se obje­vil na pla­ce. A obsa­ze­ní neher­ce a sená­to­ra Jaroslava Kubery do role pre­zi­den­ta osvo­bo­di­te­le si také pochva­lo­val: „Pan Kubera byl při natá­če­ní troš­ku ner­vóz­ní, což se mi moc hodi­lo. Protože pre­zi­dent Beneš na tom nebyl po strán­ce zdra­vot­ní po vál­ce už dob­ře, byl hod­ně neroz­hod­ný, tak­že jsem z té ner­vo­zi­ty udě­lal před­nost. Scény tak půso­bí úpl­ně při­ro­ze­ně.“

Portrét Jaroslava Kubery jako pre­zi­den­ta Beneše a dal­ší foto­gra­fie Báry Lockefeer-Švejdové z natá­če­ní fil­mu Toman, kte­rý jde do kin 4. říj­na, budou k vidě­ní od pát­ku 14. do nedě­le 30. září v gale­rii Písecká Brána v Praze 6.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49753 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71823 KB. | 14.07.2024 - 12:54:37