Kritiky.cz > Krátké recenze > Love, Death & Robots - 3. svazek (2022) (série)

Love, Death & Robots - 3. svazek (2022) (série)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Největší Guilty Pleasure a nej­sil­něj­ší ulti­ma­te cine­ma­tic expe­ri­en­ce za sak­ra dlou­hou dobu. 2 hodi­no­vá pře­hlíd­ka těž­ké­ho GORE!! Multižánrová revo­lu­ce i evo­lu­ce v jed­nom. Dech berou­cí vizu­ál, svě­rač sta­hu­jí­cí akce, filo­so­fic­ký pře­sah. divo­ká zába­va a Fincher utr­žen z řetězů.. Uff mul­tiple orgasms expe­ri­en­ced. 1. Tři Roboti- Strategie úni­ku. Tady se vra­cí trio zná­mých robo­tů, aby prouzkou­ma­li lid­ské sur­vi­val stra­te­gie v post-apo svě­tě. Hezký vizu­ál, pří­bě­ho­věj­ší povíd­ka s hez­ký­mi zábě­ry na kost­ry a vtip­nou finál­ní vsuv­kou. Za sebe bych se bez robo­tů obe­šel, ale jako vstup sluš­né. 3.5/5. 2.Děsivá výprava-David Fincher šoku­je hned ze star­tu. Naprosto utr­žen z řetězů domi­nu­jí­cí nad vše­mi. Strhující Animace, hut­ně tem­ná atmo­sfé­ra, obrov­ský a skvě­le vyde­signo­va­ný Krab, nekom­pro­mis­ní Gore, nálož zvra­tů a sil­ný pří­běh o morál­ce, loa­ja­li­tě a zra­dě. Nádhera. a chce to celo­ve­če­rák!! 5/5. 3. Tep Toho stvoření- Za mne nej­slab­ší a nej­zby­teč­něj­ší povíd­ka. Animace, kte­rá mi nevo­ní, zby­teč­ně dlou­hé, poma­lé tem­po, žád­ná akce ani gore, jen psy­cho­t­rop­ní výlet a explo­ra­ce měsí­ce ( V CGI ani­ma­ci by to moh­lo být výživ­něj­ší), závě­reč­ná hud­ba sluš­ná. 2/5. 4. Noc Mini mrtvých- Šílená  zom­bie sati­ra začí­na­jí­cí che­e­sy sexem na hřbi­to­vě a kon­čí svě­to­vou Zombie apo­ka­ly­p­sou v 2D ani­ma­ci. Netradiční a ori­gi­nál­ní poje­tí, vtip­né, drs­né, mor­bid­ní, zábav­né, krát­ké a s odka­zy na Zombie kla­si­ky. Rozhodně pove­de­né. 4/5. 5. Tým zabijáků- Opět kraťas s kres­le­nou ani­ma­cí, ale naštěs­tí posled­ní ( v téhle sérii jen 2!), je to hloupouč­ké béč­ko o drs­ném koman­du pro­ti obrov­ské­mu Mecha Grizlly. Spousta krve, skvě­lé hláš­ky, jed­no­du­ché, ale zábav­né. Z ran­ku kres­le­ných jeden z nej­zá­bav­něj­ších. 4/5. 6. Roj - Opět vel­mi půso­bi­vá CGI ani­ma­ce o 2 věd­cích, kte­ří pro­zkou­má­va­jí sta­ro­dáv­nou ali­en civi­li­za­ci. Zajímavé myš­len­ky a úva­hy, sluš­né dia­lo­gy a ke kon­ci i sluš­ně napí­na­vé a pře­kva­pi­vě drs­né. Škoda usek­lé­ho kon­ce, ale roz­hod­ně super. 4/5. 7. Masonovy Krysy- Tohle je nesku­teč­néj masa­kr!! Ratpocalypse! Farmář má ve sto­do­le evo­luč­ní kry­sí armá­du a roz­hod­ne se na ně povo­lat high tech vychy­táv­ky od dera­ti­zá­to­rů a je z toho 4. svě­to­vá!! Skvělá ani­ma­ce, úžas­ně trh­lý nápad, vtip­né vsuv­ky, nesku­teč­ně bru­tál­ní akce a pře­kva­pi­vý konec. Tohle se nesku­teč­ně poved­lo. Opět kraťas hod­ný celo­ve­če­rá­ku. 5/5. 8. V kle­nu­tých sálech pohřbený- Další epic­ký záži­tek. Hluboko v Afghanistánu sku­pi­na vojá­ků má za úkol osvo­bo­dit rukojmí­ho od tero­ris­tů, ale střet­ne se s mimo­zem­ským zlem! Akční infer­no s mimo­zem­ský­mi pavou­ky a Lovecraftským Ctulhu s vizu­á­lem tak půso­bi­vým, že jsem mis­ty váhal, zda je to ani­ma­ce či sku­teč­nost. Navrch si při­dej­te i syro­vé a nekom­pro­mis­ní Gore a je tu nej­lep­ší ali­en záži­tek od Vetřelce. 5/5 9. Jibaro -Finální nářez! Artová, folk­lór­ní rei­ma­gi­na­ce pohád­ko­vé bala­dy o siré­ně, kte­rá svým zpě­vem láká muže k záhubě- Brutální „Ballet of Death“ rytí­řů na jeze­ře s impre­siv­ní CGI ani­ma­cí, cha­o­tic­kou a divo­kou kame­rou, kte­rá při­dá­vá na syro­vos­ti a nepříjemnosti- za mne doce­la horo­ro­vé mra­ze­ní s lehce div­ným avšak šíle­ným kon­cem ( nej­bru­tál­něj­ší lou­pež zla­ta, co jsem kdy viděl) Wow. Jediný mínus je opět fakt, že to moh­lo mít dal­ších 10 poví­dek, ale přes­to uni­kát­ní fil­mo­vá zába­va, kte­rá vyni­ká díky dneš­ní moder­ní době. Ustřelená hla­va a urva­né kou­le současně.5/5. Celkový záži­tek full hou­so­vý. Docení jen vyvo­le­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89902 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71586 KB. | 14.06.2024 - 01:35:05