Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Robocop 3

Robocop 3

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

18. 9. 2003 - NovaFirmu OCP ješ­tě stá­le neo­pus­ti­ly plá­ny na výstav­bu Delta City. Přestože ji pohl­ti­la japon­ská fir­ma Kanemitsu a Starý pán je mrtev, v Dietroitu řádí koman­do Rehab, kte­ré vše­mi pro­střed­ky vyprazd­ňu­je domy a zba­vu­je se oby­va­tel.
Lidé však začí­na­jí o své domy bojo­vat. Pod vede­ním Berty pře­pad­nou poli­cej­ní sklad, kte­rý strá­ží sta­rý zná­mý ED 209. Naštěstí je s bez­do­mov­ci malá hol­čič­ka Mico, jejíž rodi­če byli zavraž­dě­ni jed­not­kou Rehab, jejíž vůd­ce McDagge je ten­to­krát nej­vět­ším padou­chem. Nico pře­pro­gra­mu­je nebez­peč­né­ho robo­ta (během něko­li­ka vte­řin!) a bez­do­mov­ci se zmoc­ní zbra­ní a Jet Pacu urče­né­ho pro Roba.
Přepadení skla­du neu­nik­ne pozor­nos­ti poli­cie. Lewisová s dvě­ma muži jsou zlo­dě­jům v patách, ale jejich jíz­da noč­ním měs­tem kon­čí bou­rač­kou na úze­mí Podzemního gan­gu.
Pak do děje vchá­zí (respek­ti­ve vjíž­dí) RoboCop Murphy. Nejdříve neu­po­slech­ne roz­kaz ser­žan­ta Reeda a uhá­ní zachrá­nit Lewisovou. Se svým autem sko­čí ze stře­chy a pomo­cí novin­ky - výměn­né ruky, kte­rá obsa­hu­je samo­pal či bom­bo­met nebo pla­me­no­met - zne­škod­ní čle­ny gan­gu. Lumpové ho zapá­lí, ale to Robovi zase pří­liš neva­dí.
Bezdomovci se uchý­lí do opuš­tě­né­ho kos­te­la. McDagge zase dostá­vá roz­kaz, že Cadillac Heights, čili Cadillacké výši­ny musí být do 4 dnů vykli­ze­ny. Navíc japon­ská fir­ma zasí­lá do Detroitu své­ho cybor­ga Otoma.
Nový šéf fir­my OCP nemá vůbec leh­kou situ­a­ci. Problém s vyprázd­něním měs­ta chce řešit nasa­ze­ním RoboCopa v pro­gra­mu Rehab. Proto má být Murphymu vope­ro­vá­na bari­é­ra, kte­rá odstra­ní jeho vzpo­mín­ky. Doktorka Lazarová však neu­po­slech­ne roz­kaz a Robo s Lewisovou vyrá­ží ke kos­te­lu.
Před kos­te­lem dojde k patr­ně nej­šo­ku­jí­cí­mu momen­tu toho­to fil­mu, kte­rý jinak není pří­liš napí­na­vý a mys­lím, že je lehce před­ví­da­tel­ný. Před zmí­ně­ným kos­te­lem se oba par­ťá­ci z prv­ních dvou dílů set­ka­jí s při­pra­ve­nou jed­not­kou Rehab. Když odmít­nout ode­jít a řek­nou, že budou brá­nit prá­va nevin­ných lidí, McDagget zastře­lí Lewisovou. Tento neče­ka­ný fakt mě osob­ně veli­ce šoko­val, podob­ně jako v dru­hém dílu roz­mon­to­vá­ní Roba.
Lewisová je zastře­le­na na scho­dech kos­te­la a RoboCop nemů­že díky čtvr­té instruk­ci stří­let na čle­ny OCP. Stojí pro­to bez­moc­ně na mís­tě a mar­ně se sna­ží zamě­řit cíl. Je ostře­lo­ván z mno­ha zbra­ní a McDaggett ho zasa­hu­je gra­ná­tem do prs­ní­ho pan­cí­ře. Pak do boje zasa­hu­jí bez­do­mov­ci, kte­ří Murphyho sebou pod­zem­ní chod­bou. Na veřej­nos­ti je Robo ozna­čen za vra­ha své par­ťač­ky.
Příběh ply­ne dál. Dr. Lazarová při­jíž­dí za Robem a pomá­há ho opra­vit. OCP chce zne­u­žít poli­cii, ale ta pře­chá­zí na stra­nu bez­do­mov­ců. Na stra­ně fir­my se tedy obje­vu­je pou­lič­ní gang.
Cyborg Otoma se utká s Robem, bez­do­mov­ci jsou postří­le­ni a zaja­ti a hlav­ně - Robovi je vyma­zán čtvr­tý zákon.
V Cadillackých výši­nách se strh­ne bitva, kte­rou roz­hod­ne Robo, jenž na Jet Pacu při­lét­ne a bom­bou zni­čí obr­ně­ný vůz OCP.
V závě­ru si ješ­tě změ­ří síly s dal­ší­mi dvě­ma Otomy a vyří­dí účty s McDaggettem, čímž pomstí smrt Lewisové. Šéf Kanemitsu pan Kanemitsu (zají­ma­vá sho­da) se pak Murphymu poklo­ní a vše kon­čí dia­lo­gem mezi šéfem OCP a Robem:
Šéf:„Jak ti vlast­ně říka­jí? Myslím, že Murphy nebo tak nějak?“
Robo:„Mí přá­te­lé mi říka­jí Murphy. Vy mi říkej­te ROBOCOP!“
A co dodat k hod­no­ce­ní? Pro mě nej­vět­ším pře­kva­pe­ním bylo, že v roli Murphyho se před­sta­vil Robert Burke a ne Peter Weller. Dokud jsem to nevě­děl, nevši­ml jsem si toho. Přestože všich­ni her­ci hra­jí dob­ře, mys­lím, že nej­slab­ší byl ten­to­krát pří­běh, kte­rý se pří­liš vymkl z rukou. Není to špat­né, ale není to pros­tě ono. Už to nějak není ten samý Robo, ta samá Lewisová nebo stej­ný ser­žant Reed. OCP je pod nad­vlá­dou Japonců a Starý pán v pří­bě­hu oči­vid­ně chy­bí. Z fil­mu zmi­ze­la atmo­sfé­ra, ale zas tak hroz­né to není. Nyní jsem ale pře­svěd­čen, že nato­čit čtvr­té pokra­čo­vá­ní se nikdo neod­vá­ží, pro­to­že díky tře­tí­mu dílu již Robocop ali­as Murphy nemá budouc­nost.

ROBOCOP 3 - USA, 1992
Hrají: Robert John Burke (Murphy), Nancy Allenová (Anne Lewisová), Rip Torn (Ceo), John Castle (Paul McDagget), Jill Hennessyová (Dr. Marie Lazarová), CCH Pounderová (Bertha)
Kamera: Gary B. Kibbe
Hudba: Basil Poledouris
Scénář: Frank Miller & Fred Dekker
Režie: Fred Dekker


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cure for Wellness, A (2016)15. srpna 2020 Cure for Wellness, A (2016) Do těchto lázní bych na léčebné procedury rozhodně nejel!!!Mladý a ambiciózní Lockhart pracuje jako výkonný pracovník v oblasti finančních služeb pro jednu společnost. Tamní radou je […] Posted in Horory
  • Es por tu bien29. listopadu 2022 Es por tu bien Příjemná španělská komedie, která těží ze svěžího nápadu. 3 Švagrové se rozhodnou zničit vztah svým dcerám, protože nejsou spokojeni s výběrem jejich nového přítele a tak vymýšlí […] Posted in Krátké recenze
  • #2151: The New 52 - Justice League21. června 2023 #2151: The New 52 - Justice League Třetí díl Martinova seriálu o New 52 je tentokrát věnovaný titulům, které jsou spjaté s Ligou spravedlnosti (v originále Justice League). Přeji příjemnou četbu!- DanJustice League, to je […] Posted in Recenze komiksů
  • Beowulf14. února 2011 Beowulf // // Z precizních rukou Roberta Zemeckise míří do kin legenda o dávném válečníkovi oděná do […] Posted in Recenze
  • Ondřej Trojan - Producent filmu Lichožrouti.31. října 2016 Ondřej Trojan - Producent filmu Lichožrouti. Filmový režisér a producent, herec divadla Sklep se narodil na Silvestra roku 1959 v Praze. Pochází z herecké rodiny - herectví se věnuje jeho otec Ladislav i mladší bratr Ivan. Od […] Posted in Profily osob
  • 11-11-11 [35%]31. ledna 2012 11-11-11 [35%] http://www.csfd.cz/film/288679-11-11-11/ Horor / Thriller / Mysteriózní USA, 2011, 93 min Režie:  Darren Lynn Bousman Hrají:  Michael Landes, Timothy […] Posted in Filmové recenze
  • Mini seriálu Tráva17. prosince 2010 Mini seriálu Tráva Přemýšleli jste někdy nad tím, jak si přivydělat peníze a nechat si je všechny jen pro sebe? Žádné daně, papírování a nic podobného? Napadla Vás myšlenka dealování drog, třeba i těch […] Posted in Recenze
  • Paroží (2021)2. listopadu 2021 Paroží (2021) Šikovný Scott Cooper si zkusil natočit horor a já mu to vlastně úplně celé sežral.Na Antlers jsem se dlouho těšil a překvapivě mi ani nevadila komornost a pomalejší tempo, jelikož ten film […] Posted in Krátké recenze
  • Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku23. ledna 2023 Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku Dítě není nepopsaný list papíru, ve skutečnosti je hustě popsaná kniha, která je prvních pár let dětského života otevřena i nám. Alespoň tak se to jeví, minimálně v posledních generacích […] Posted in Knihovnička
  • Na doraz [50%]16. února 2011 Na doraz [50%] http://www.csfd.cz/film/266503-na-doraz/ V kinech ČR od:02.12.2010 V kinech SR od:04.11.2010  Být na cestě s magorem v autě přes celé spojené státy není žádný med. Zvláště […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85349 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71629 KB. | 17.06.2024 - 18:58:36