Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hříšné noci - Film o vrcholném období pornografických filmů.

Hříšné noci - Film o vrcholném období pornografických filmů.

Noci
Noci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hrdinou pří­bě­hu je mla­dík Eddie Adams (Mark Wahlberg), kte­rý se díky mimo­řád­ným fyzic­kým před­po­kla­dům stá­vá oblí­be­nou hvězdou por­no­gra­fic­kých fil­mů pod umě­lec­kým jmé­nem Dirk Diggler. Jako chrá­ně­nec reži­sé­ra Jacka Hornera (Burt Reynolds) a jeho milen­ky a hlav­ní před­sta­vi­tel­ky Amber (Julianne Mooreová) stou­pá na žeb­říč­ku popu­la­ri­ty až k závrat­ným výši­nám, aby se díky nezří­ze­né­mu živo­tu s dro­ga­mi a alko­ho­lem stej­ně rych­le zase pro­pa­dl na dno.

Zatímco režij­ní debut Paula Thomase Andersona Gambler byl jen více­mé­ně sluš­nou ukáz­kou toho jak sil­nou režij­ní ruku ten­to pán má, jeho dru­hý film Hříšné noci je defi­ni­tiv­ně mis­trov­ské dílo, kte­ré je jed­ním z důka­zů toho proč je Paul Thomas Anderson jako reži­sér a sce­náris­ta tolik váže­ný.

Hříšné noci jsou odváž­ným pro­jek­tem pojed­ná­va­jí­cím o vrchol­ném obdo­bí por­no­gra­fic­kých fil­mů. Anderson vždy volil vel­mi odváž­ná, obtíž­ná či kon­tro­verz­ní téma­ta a Hříšné noci jsou doko­na­lou ukáz­kou toho, že PTA nemá pro­blém základ­ní dějo­vou kost­ru pro­mě­nit v audi­o­vi­zu­ál­ní nářez.

Film zalo­že­ný na živo­tě sku­teč­né­ho por­no­her­ce Johna Holmese je plný atmo­sfé­ry 70. let a před­sta­vu­je vše pod­stat­né co ke ztě­les­ně­ní 70. let patřilo- spous­ta alko­ho­lu, drog a pře­de­vším sexu.

Film je za mně dost mož­ná život­ní rolí Marka Wahlberga a díky odmít­nu­tí Leonarda DiCapria se mohl hlav­ní role ujmout prá­vě on a doká­zat, že je schop­ný nesku­teč­né­ho herec­ké­ho kon­cer­tu což v pod­sta­tě pla­tí i o všech ostat­ních co se na plát­ně objeví- Burtu Reynoldsovi, Julianne Moore, John C. Reillym, Philipu Seymouru Hoffmanovi, Donu Cheadlovi nebo Williamu H. Macym.

Hříšné noci jsou ukáz­kou té nej­lep­ší mož­né zábav­né bio­gra­fie, kte­rá se doká­že dotknout pal­či­vých témat a záro­veň je vel­mi věro­hod­ně pro­dat. Film obsa­hu­je všech­ny nega­tiv­ní i pozi­tiv­ní strán­ky por­no­prů­mys­lu a pro­dá­vá je napros­to bri­lant­ně. Zároveň skvě­le pra­cu­je s hlav­ním hrdi­nou a jeho postup­ným fun­go­vá­ním v jeho bran­ži. Je to jed­no­du­še cel­ko­vě dohro­ma­dy skvě­lý retro záži­tek, kte­rý je jed­ním z vrcho­lů tvor­by PTA.

Jestli za něco chvá­lit Paula Thomase Andersona, tak roz­hod­ně prá­vě za Hříšné noci. Od své­ho režij­ní­ho debu­tu ušel PTA dlou­hou ces­tou a prá­vem se stal vyhle­dá­va­ným reži­sé­rem už kvů­li napros­to mis­trov­ské­mu vede­ní a pře­de­vším bri­lant­ní­mu scé­ná­ři, kte­rý odvět­vím por­no­prů­mys­lu pro­plou­vá oprav­du feno­me­nál­ně. Prostě a jed­no­du­še PTA ve vrchol­né for­mě.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1997 New Line Cinema


Podívejte se na hodnocení Hříšné noci na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Kanada - Česko 2:3 ...
Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit? Phil, Claire, Jay nebo šprtka Alex – na televizní obrazovky se opět vrací zvláštní rodinný...
Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny Frida je místy poetický, místy tragický, většinou hraný, ale chvílemi i animovaný film, v n...
Bez kafe 1 ...
Dárek | The Gift [80%] V životě většiny herců jednou přijde čas, kdy si chtějí svoji kreativní stránku vyzkou...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18195 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69849 KB. | 01.12.2023 - 13:50:47