Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mars – Recenze – 10% - skrz naskrz špatně realizovaný škvár

Mars – Recenze – 10% - skrz naskrz špatně realizovaný škvár

mars recenze
mars recenze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká kome­die Mars se ode­hrá­vá v budouc­nos­ti, kdy lety na rudou pla­ne­tu pře­sta­ly lid­stvo zají­mat, a tudíž k žád­né její kolo­ni­za­ci nikdy nedo­šlo. Přesto se na ni po něko­li­ka letech vydá­vá čes­ká expe­di­ce, jejíž šes­ti­člen­nou posád­ku tvo­ří vedou­cí výpra­vy (zajiš­ťu­jí­cí uby­to­vá­ní v malé sta­ni­ci, kte­rou na Marsu kdy­si posta­vil jeho otec), kapi­tán vesmír­né lodi (vyža­du­jí­cí po všech ostat­ních, aby hovo­ři­li ang­lic­ky), při­hlouplá youtuberka/videobloggerka (kte­rá si z něja­ké­ho důvo­du mys­lí, že není na Marsu, ale v něja­ké rea­li­ty show se skry­tou kame­rou), slo­ven­ská psy­cho­lož­ka a dvo­ji­ce snou­ben­ců ve střed­ních letech (ženich-miliardář celou misi finan­cu­je, pro­to­že jeho budou­cí žena si přá­la mít svat­bu v Marseille a on jí špat­ně rozu­měl).

Mars – Recenze

Za vzni­kem fil­mu sto­jí pře­de­vším Benjamin Tuček (mimo jiné reži­sér sním­ku Děvčátko, řady doku­men­tů a tele­viz­ních pro­jek­tů a též spolu-scenárista fil­mů MistřiProtektor a Polski film), kte­rý Mars reží­ro­val. Scénář pak napsal spo­lu s reži­sér­kou, sce­nárist­kou a hereč­kou Terezou Nvotovou (ŠpínaMečiar), kte­rá ve fil­mu dokon­ce i hra­je zmí­ně­nou psy­cho­lož­ku. Film, jenž zřej­mě vzni­kal se zámě­rem nato­čit kome­dii o Češích na Marsu, kte­rá by si uta­ho­va­la ze sci-fi fil­mů a sta­vě­la na hla­vu různá vesmír­ná klišé, je záro­veň his­to­ric­ky prv­ním fil­mem natá­če­ným v ofi­ci­ál­ním ame­ric­kém simu­lá­to­ru „Mars Desert Research Station“ v pouš­ti v Utahu, ale to je tak to jedi­né, co je na něm zají­ma­vé a za co jej lze pochvá­lit.

Výsledkem je totiž bohu­žel zma­te­ný, špat­ně vyprá­vě­ný a neu­vě­ři­tel­ně nekon­zis­tent­ní blá­bol, v jehož roz­pad­lém dějo­vém tor­zu se nedá ani základ­ně zori­en­to­vat, pokud se tedy o něja­kém ději vůbec dá mlu­vit. Z fil­mu jde jas­ně vycí­tit jeden pozo­ru­hod­ný nápad (zalo­že­ný na skep­tic­kém roz­po­ro­vá­ní toho, zda­li se hrdi­no­vé sním­ku sku­teč­ně nachá­zí na Marsu), nicmé­ně jeho rea­li­za­ce je po všech strán­kách od režie a herec­kých výko­nů až po kata­stro­fál­ní střih a dia­lo­gy nepo­da­ře­ná tak epic­kým způ­so­bem, že to dělá z Marsu prak­tic­ky nekou­ka­tel­nou zrůd­nost, akcep­to­va­tel­nou pou­ze coby čirý non­sens s bizar­ní­mi poku­sy o absurd­ní humor na hra­ně trap­né pri­mi­tiv­nos­ti a bez­rad­né tvůr­čí impro­vi­za­ce.

Mars – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Přitom asi jen pět gagů v celém fil­mu je rela­tiv­ně sluš­ných a veš­ke­rý zby­tek vti­pů se míjí účin­kem nato­lik, že mnoh­dy ani není zřej­mé, v čem měla spo­čí­vat jejich poin­ta. Dost humo­ru se film sna­ží dojit z gra­ma­tic­ky chyb­né ang­lic­ké mlu­vy postav a z jejich mizer­né výslov­nos­ti (což se týká asi tře­ti­ny dia­lo­gů), ale tuto sna­hu ome­zu­je jen na mno­ho­krát obe­hra­né dvoj­smys­ly („Your eyes September!“) a trpí u toho myl­nou před­sta­vou, že Češi hovo­ří­cí vel­mi špat­ně ang­lic­ky budou legrač­ní sami o sobě. Mnohé tech­nic­ké nedo­stat­ky (veskr­ze žalost­ná řeme­sl­ná strán­ka fil­mu, i přes natá­če­ní v atrak­tiv­ním pro­stře­dí zjev­ná laci­nost, her­cům je mnoh­dy špat­ně rozu­mět, zvlášť se ska­fan­d­ry přes hla­vu) pak vyvo­lá­va­jí dojem sebe­pa­ro­die, ale málo­kdy to vypa­dá, že by šlo o záměr.

Vyloženě jako pěst na oko půso­bí v tom­to ohle­du napří­klad otrav­ná a mimo­řád­ně nevtip­ná posta­va huma­no­id­ní­ho andro­i­da, kte­rý dělá hrdi­nům ve stís­ně­né sta­ni­ci na Marsu spo­leč­nost. Toho andro­i­da hra­je Ondřej Doule, kte­rý není herec, nýbrž čes­ký vědec a vesmír­ný archi­tekt, kte­rý natá­če­ní v auten­tic­kém simu­lá­to­ru, v němž před­tím sám pod­stou­pil regu­lér­ní misi, fil­ma­řům dopo­ru­čil a pomá­hal orga­ni­zo­vat. Jelikož hra­je de fac­to robo­ta s kamen­ným obli­če­jem a mecha­nic­kým vyja­d­řo­vá­ním, tak by jeho poně­kud tuhý pro­jev nemu­sel být pří­liš na ško­du – ale je hod­ně na ško­du, když dotyč­ný navíc zastá­vá ve fil­mu roli vypra­vě­če, ke vše­mu ješ­tě kovbojsky/indiánsky sty­li­zo­va­né­ho (před pří­le­tem čes­ké expe­di­ce strá­vil na Marsu pět­a­dva­cet let o samo­tě a četl si jeden kov­boj­ský komiks pořád doko­la). Ve fil­mu je tenhle wes­ter­no­vý motiv zřej­mě jen pro­to, že si tvůr­ci při ces­tě na ame­ric­ké natá­če­cí loka­ce při­pa­da­li jako kolo­ni­zá­to­ři divo­ké­ho zápa­du a chtě­li v něm mít tuhle rovi­nu zachy­ce­nou ve vzta­hu s kolo­ni­zo­vá­ním Marsu.

Mars – Recenze

Vztahy mezi posta­va­mi a jejich vzá­jem­ná inter­ak­ce jsou jak z jiné­ho vesmí­ru, děj prak­tic­ky absen­tu­je a hrdi­no­vé se tudíž potá­ce­jí od jed­no­ho absurd­ní­ho výje­vu k dru­hé­mu, při­čemž mezi jed­not­li­vý­mi scé­na­mi čas­to nee­xis­tu­je spo­ji­tost, posta­vy nere­a­gu­jí na dění kolem sebe, pří­pad­ně se cho­va­jí jako hlou­pí idi­o­ti a igno­ran­ti a výko­ny jejich před­sta­vi­te­lů vět­ši­nou variu­jí mezi růz­ný­mi úrov­ně­mi kome­di­ál­ní kře­če. Kromě toho se někte­ří her­ci (kro­mě těch již zmí­ně­ných ješ­tě Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek, Halka Třešňáková, Petra Nesvačilová a Petr Prokop) mís­ty sna­ží imi­to­vat chůzi na povrchu Marsu v niž­ší gra­vi­ta­ci, ale jiní na to zce­la rezig­nu­jí a pohy­bu­jí se stan­dard­ně.

Nejen kvů­li tomu se divák mnoh­dy ztrá­cí v tom, jest­li se tedy film oprav­du ode­hrá­vá na Marsu, nebo ne (všich­ni hrdi­no­vé veš­ke­ré nekon­zis­ten­ce zce­la igno­ru­jí), jest­li ten andro­id je sku­teč­ně andro­id nebo člo­věk (niko­ho nena­pad­ne to důklad­ně­ji zkou­mat) a jest­li tedy na Marsu nejsou, tak kdo a proč to na ně nara­fi­čil (zvlášť když jsou všich­ni kro­mě té blo­gger­ky pře­svěd­če­ni, že na tom Marsu sku­teč­ně jsou). Závěrečný zvrat jed­no­znač­ně potvr­zu­je jed­nu z těch dvou vari­ant, ale pro­to­že film se kro­mě kon­sta­to­vá­ní „tahle vari­an­ta je správ­ně“ už žád­ný­mi dal­ší­mi infor­ma­ce­mi neza­bý­vá a nikdo z hrdi­nů se po nich nepí­dí, tak je to nako­nec zame­te­no pod kobe­rec. Spoilery pro zájem­ce jsou dole pod recen­zí.

Těžko říct, jak přes­ně kome­die Mars vzni­ka­la, jest­li se scé­nář náho­dou nepsal až v prů­bě­hu natá­če­ní a co všech­no se vypus­ti­lo nebo změ­ni­lo při stři­hu. Každopádně jde ale o nesmy­sl­ný, neko­he­rent­ní, nezá­bav­ný a skrz naskrz špat­ně rea­li­zo­va­ný škvár, u nějž ani není jas­né, v jaké rea­li­tě se ode­hrá­vá, natož aby se cho­val pod­le jejích pra­vi­del.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mars17. října 2018 Mars Tisková konference 16.10.2018. https://youtu.be/mS-mCYicElI https://youtu.be/_eAP0bJ22pU Posted in Videa
  • Mars láká i odrazuje17. října 2018 Mars láká i odrazuje Tvůrci nového filmu Mars měli možnost  natočit na vědecké základně uprostřed pouště v americkém Utahu film. Ve skromných podmínkách pracoval filmový štáb spolu s malou skupinkou herců  po […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Osada22. srpna 2023 Osada Fotky z novinářské konference 22. 8. 2023 Posted in Galerie
  • V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy22. srpna 2023 V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy Dnes proběhla novinářská projekce druhého dílu druhé řady seriálu OSADA, který pro Českou televizi natočil režisér Radek Bajgar s oblíbenými herci na osadě Záhoří u romantického rybníčku. […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nenechte si ujít v Plzni!19. září 2022 Nenechte si ujít v Plzni! Pár tipů pro filmové fajnšmekry a návštěvníky Finále Plzeň Il Boemo (rež. Petr Václav) Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních […] Posted in Festivaly
  • Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka30. srpna 2022 Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka V úterý 30.srpna proběhla v Kině Přítomnost v Praze novinářská projekce a tisková konference k minisérii režiséra Jana Hřebejka Pozadí událostí. Novináři a hosté shlédli 1.díl minisérie […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11362 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71707 KB. | 19.06.2024 - 17:55:47