Kritiky.cz > Recenze her > Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla

Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V břez­nu 2017 vyšel spin off titul z uni­ver­za Mass Effect, kte­rý je zasa­zen do gala­xie Andromeda. Studio Bioware se tak vel­mi chytře vyhnu­lo nut­nos­ti navá­zat na udá­los­ti z původ­ní série a vývo­já­ři tak měli vol­né ruce a neby­li nuce­ni se pohy­bo­vat v man­ti­ne­lech nasta­ve­ných původ­ní tri­lo­gií. Bohužel neje­nom díky zása­hům ze stra­ny Electronic Arts Andromeda v době vydá­ní před­sta­vo­va­la jed­nu z prv­ních her sou­čas­né­ho tren­du – hra byla plná chyb a nedo­dě­lá­vek o kte­rých auto­ři vědě­li, ale i přes­to hru pro­dá­va­li. Mrkněme na to, jak hra vypa­dá po pěti letech.

ME Andromeda se ode­hrá­vá 600 let po udá­los­tech původ­ní tri­lo­gie a vyprá­ví pří­běh o sna­ze dole­tět a pře­žít v gala­xii Andromeda. Soukromá orga­ni­za­ce Andromeda Initiative (AI), jejíž sou­čás­tí je něko­lik desí­tek tisíc osob ze všech zná­mých ras z mléč­né dráhy, tak sto­jí před výzva­mi zce­la nezná­mé­ho pro­stře­dí. Jelikož po pří­le­tu do Andromedy nejde nic pod­le plá­nu, tak je hlav­ní pro­ta­go­nis­ta Ryder v prv­ních oka­mži­cích hry posta­ven do role Pathfindera, a má tak za úkol pro AI najít pla­ne­ty, kte­ré by bylo mož­no osíd­lit. Úkol to není leh­ký, a to zejmé­na pro­to, že všech­ny pře­dem urče­né pla­ne­ty oby­va­tel­né nejsou, hvězdo­ku­pa Heleus je pro­rost­lá ener­ge­tic­kým feno­mé­nem zva­ným Scourge, vlá­du nad hvězdo­kupou se sna­ží nási­lím zís­kat nepřá­tel­ská rasa Kett a mno­ho dal­ší­ho.

Ve stí­nu legen­dy

V prv­ní řadě musím říci, že Ryder jako hlav­ní posta­va se pove­dl. Jsem rád, že auto­ři se vyda­li zce­la jinou ces­tou než u Shaperda a vy se tak oci­tá­te v botách mla­dé, nejis­té a nezku­še­né hlav­ní posta­vy, kte­ré je svě­řen veli­ký úkol. Bohužel Ryderův cha­rak­ter je defi­no­ván a vy ho nemů­že­te moc měnit. Příjemnou změ­nou je Ryderův SAM – umě­lá inte­li­gen­ce, kte­rá Ryderovi pomá­há se vyrov­nat s nástra­ha­mi Andromedy, ale hlav­ně mu umož­ňu­je měnit bojo­vý styl. Ve hře tak nejste jako v původ­ní tri­lo­gií vázá­ni vybra­nou tří­dou, ale může­te libo­vol­ně pře­ska­ko­vat mezi schop­nost­mi a kom­bi­no­vat je. To mě při­vá­dí k tomu nej­lep­ší­mu, co Andromeda nabí­zí, a sice k akci. Díky tomu, že zde auto­ři koneč­ně zapo­ji­li kro­mě osy x a y, i osu z, a může­te vyu­ží­vat nepře­ber­né množ­ství zbra­ní a schop­nos­tí je akce v Andromedě špič­ko­vá a hra­vě str­čí do kapsy před­cho­zí titu­ly.

To je ale bohu­žel vše, čím je Andromeda schop­na kon­ku­ro­vat původ­ní tri­lo­gii. Pardon, zapo­mněl jsem na vesmír­né vozít­ko, kte­ré se Biowaru koneč­ně poved­lo. To, v čem původ­ní tri­lo­gie vyční­va­la byl pří­běh, posta­vy, dia­lo­gy a loka­ce. Příběh je v Andromedě zce­la zapo­me­nu­tel­ný a hlav­ní zápo­rák je vylo­že­ně ply­šo­vý med­ví­dek, ze kte­ré­ho ani jed­nou během hry nebu­de­te mít respekt. A to dokon­ce ani z celé rasy Kett, kte­rá na mě po celu dobu půso­bi­la spí­še směš­ně a rad­ši jsem sou­pe­řil s jakou­ko­li jinou nepřá­tel­skou frak­cí. Postavy jsou v cel­ku neza­jí­ma­vé, z těch, co dosta­ne­te do týmu sto­jí za řeč asi pou­ze Jal pří­sluš­ník nové rasy Angara (kte­ré je mimo­cho­dem vcel­ku dob­ře zpra­co­va­ná). Jinak je to kla­si­ka pár emzá­ků a dva lid­ští par­ťá­ci z nichž jeden je nebí­lí muž, kte­rý má být Ryderův bud­dy, tady se u Bioware nepo­u­či­li a jed­ná se opět o nejmé­ně zají­ma­vou posta­vu. Dialogy mě nijak moc nebra­li, pár­krát jsem se zasmál, ale o žád­nou extra kva­li­tu se nejed­ná. Co se týče loka­cí ty jsou krás­ně zpra­co­va­né, ale tak moc repe­te­tiv­ní že vás brzy začnou nudit.

Opuštěná hra s vel­kým poten­ci­á­lem

Mass Effect nabí­zí hrá­či úžas­né star­tre­kov­ské pro­stře­dí s pro­pra­co­va­ný­mi vesmír­ný­mi rasa­mi a tech­no­lo­gi­e­mi, tak­že zkrát­ka nechá­pu, jak moh­li u EA a Biowaru nechat tuhle znač­ku kles­nout takhle hlu­bo­ko. Oni sice spous­tu chyb opra­vi­li, ale když vět­ši­na postav vypa­dá stej­ně (a hroz­ně ošk­li­vě). Příslušníci mimo­zem­ských ras dokon­ce vypa­da­jí všich­ni stej­ně a maxi­mál­ně se liší bar­vou (sor­ry, ale Asari jsou stej­né jako lid­ské žen­ské, proč mají všech­ny stej­nou hla­vu?). Stejně pořád nará­ží­te na bugy, ve hře jsou špat­ně umís­tě­ny tex­tu­ry, u někte­rých úko­lů jako by chy­běl konec atd. a k tomu se při­dá nud­ný soun­d­track s neza­jí­ma­vý­mi loka­ce­mi a pří­bě­hem. No, a nako­nec je potře­ba tenhle bor­del dora­zit totál­ně nepře­hled­ným inven­tá­řem, trap­ný­mi sudo­ku mini­hra­mi a totál­ně nud­ným mul­tipla­ye­rem, kte­rý abso­lut­ně selhal v porov­ná­ní s úžas­ným MP z ME3.

Je vidět že pro někte­ré tvůr­ce z Bioware se jed­na­lo o srd­co­vou zále­ži­tost, a tak spous­ta sou­čás­tí této hry půso­bí dob­ře a hrá­če baví. Ale tahle hra jako celek pros­tě moc dob­ře nefun­gu­je, což bude prav­dě­po­dob­ně z vel­ké čás­ti dáno také pří­šer­ným Frostbite engi­nem, kte­rý se pro hry od Biowaru fakt neho­dí. Kdyby auto­ři dosta­li více času a pro­sto­ru věřím tomu, že by to byla vcel­ku dob­rá hra, takhle ale upa­dá v zapo­mně­ní a o dal­ší zahrá­ní ME:A oprav­du nesto­jím. A už vůbec ne po tom co Andromedu u Biowaru posla­li k ledu a žád­né pokra­čo­vá­ní nebu­de. Škoda poten­ci­ál to mělo a kdy­by Andromedu neo­pus­ti­li kvů­li totál­ní­mu prů­se­ru jmé­nem Anthem roz­hod­ně by udě­la­li líp.

50 %

Foto: BioWare & Electronic Arts


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57714 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72298 KB. | 19.05.2024 - 06:24:40