Kritiky.cz > Festivaly > Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze

Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze

Febiofest vizual 2 3
Febiofest vizual 2 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Febiofest_vizual_223. roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Febiofest v Praze skon­čil a s ním i pře­hlíd­ka 143 hra­ných fil­mů, nej­růz­něj­ších žánrů. Festival navští­vi­lo přes 62 000 návštěv­ní­ků, osob­ně se ho účast­ni­lo přes 50 zahra­nič­ních hos­tů, pro­mí­ta­lo se cel­kem v 15 kinosá­lech, kdy 12 z nich bylo v Cinestaru Anděl, jenž byl hlav­ním cen­t­rem všech význam­ných udá­los­tí. Udělovali se cel­kem 5 krát Ceny Kristián za pří­nos kine­ma­to­gra­fii, deba­to­va­lo se s fil­mo­vý­mi osob­nost­mi, uvá­dě­li se fil­mo­vé pre­mi­é­ry, fanouš­ci se foti­li s hvězda­mi na čer­ve­ném kober­ci, ved­li se dis­ku­ze s reži­sé­ry, byl boj o líst­ky a ved­le zámě­ru před­sta­vit kva­lit­ní sním­ky z celé­ho svě­ta se i sou­tě­ži­lo. Letošním vítěz­ným sním­kem se stal Islandsko - Dánský film Vrabčáci od reži­sé­ra Rúnara Rúnarssona. Filmový nad­šen­ci nezou­fej­te, hned po Velikonocích je prv­ní zastáv­kou v rám­ci regi­o­nál­ních ozvěn Hradec Králové a po něm dal­ší měs­ta.

Hlavní hrdina Ari ( film Vrabčáci ), jede k otci na venkov, kde ho čeká dospělost ale také vyjasnění vztahu se svým otcem.
Hlavní hrdi­na Ari ( film Vrabčáci ), jede k otci na ven­kov, kde ho čeká dospě­lost ale také vyjas­ně­ní vzta­hu se svým otcem.

Vítězný sní­mek Vrabčáci, kte­rý byl oce­něn již na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v San Sebastianu a Chicagu opět dojal, jak už to u sever­ských fil­mů bývá, svým dojem­ným pří­bě­hem o šest­nác­ti­lé­tém chlap­ci Arim (Atli Oskar Fjalarsson), kte­ré­ho mat­ka pře­dá do péče jeho otce, kte­ré­ho dlou­ho nevi­děl. Z Rejkjavíku se stě­hu­je na drs­ný ven­kov, kde si z otcem budu­je nový vztah a také pro­ží­vá prv­ní lás­ku. Filmová poro­ta v čele s eko­no­mem Janem Švejnarem mu ve Čtvrtek 24. 3 na slav­nost­ním ukon­če­ní Febiofestu v hote­lu Andel’s udě­li­la hlav­ní cenu Grand Prix, kte­rá zna­me­ná finanč­ní odmě­nu 5000 EUR a 5000 EUR pro poten­ci­o­nál­ní­ho čes­ké­ho dis­tri­bu­to­ra. Cenu si bohu­žel reži­sér osob­ně nepře­vzal, ale poslal video­zá­znam se vzka­zem: „Bohužel jsem se nemohl zúčast­nit, ale fes­ti­val sle­du­ji onli­ne. Moc děku­ji za oce­ně­ní, mám z toho radost a s mými spo­lu­tvůr­ci toho­to fil­mu toto oce­ně­ní osla­vím Šampusem, radost­ně dodal.

Na drsném severském venkově je čas dospět a pochlapit se. Zvládne to mladičký Ari? Foto z filmu Vrabčáci
Na drs­ném sever­ském ven­ko­vě je čas dospět a pochla­pit se. Zvládne to mla­dič­ký Ari? Foto z fil­mu Vrabčáci.

Oceněnými hos­ty, kte­ří se letoš­ní­ho roč­ní­ku zúčast­ni­li a osob­ně pře­vza­li Cenu Kristián za pří­nos kine­ma­to­gra­fii byl jako prv­ní ital­ský reži­sér Marco Bellocchio, násle­do­va­la špa­něl­ská hereč­ka Carmen Mauro, skot­ský herec a reži­sér Peter Mullan, brit­ský scé­náris­ta a dra­ma­turg Peter Morgan, němec­ký herec Daniel Brühl a také slo­ven­ská hereč­ka Emília Vašáryová.

Letos popr­vé byla udě­le­na Cena Amnesty International Award, kte­rá vznik­la na zákla­dě lon­ské­ho uvěz­ně­ní Ukrajinského fil­ma­ře Olega Senstova. Cena tím vyja­dřu­je pod­po­ru nespra­ved­li­vě věz­ně­ným novi­ná­řům a uměl­cům. V zastou­pe­ní hereč­ky Marthy Issové, ředi­te­le Amnesty International ČR Marka Martina a dra­ma­tur­ga MFF Rotterdam Gertjana Zuilhofa se stal letoš­ním a vůbec prv­ním vítě­zem této kate­go­rie Francouzsko- Urugayský kopro­dukč­ní film Mlčení řeky, reži­sé­ra Carlose Tribiño Mamby. Příběh vyprá­ví o chlap­ci žijí­cím v pra­le­se, kte­ré­mu skon­čí dět­ství nále­zem mrt­vo­ly. Porota film nazva­la fil­mo­vým kle­no­tem a oce­ni­la výbor­nou prá­ci kame­ry, jenž děj udě­lal auten­tic­ký.

Více na Kritiky.cz
Jupiter vychází | Jupiter Ascending [55%] Sourozenci Wachovští stále mají v Hollywoodu jméno. I přes několik finančních fiasek v p...
Krizové situace ve škole - Bezpečnostní problematika ve školní praxi Kniha Krizové situace ve škole by neměla chybět v knihovně pedagogů, a to jak těch, kteří p...
RECENZE – NEŽ PADNE TMA Autorka: Emma HaughtonPřeklad: Nikola PolzerováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2022Vaz...
Indiana Jones a nástroj osudu (Indiana Jones and the Dial of Destiny) – Recenze – 60 % Herec Harrison Ford se po letech opět vrací ke své slavné roli archeologa a učitele na částe...
Grimsby - 40 % Nobby a Sebastian jsou bratři, které spojují radostné i smutné zážitky z dětství .  Po le...
Filmová porota letošního Febiofestu v čele s generálním ředitelem Fero Feničem.
Filmová poro­ta letoš­ní­ho Febiofestu v čele s gene­rál­ním ředi­te­lem Fero Feničem.

Oceněný byli i fanouš­ci Febiofestu, kte­ří nato­či­li krát­ké video na Tablet či Chytrý tele­fon. Vítězem se stal Jakub Janča s fil­mem Tmavě bílá, kte­ré­ho poro­ta slo­že­ná z reži­sé­rů Marka Škopa, Petra Václava a Jordi Niubo oce­ni­li za pou­ta­vý film s dob­rým popi­sem posta­vy Psance, kte­rý utí­ká před mocí sys­té­mu a má plán sou­čas­nou spo­leč­nost pře­tvo­řit. Vítěz zís­kal Apple Iphone 6s.

V při­lehlém hote­lu Andel’s  se ved­le tis­ko­vých kon­fe­ren­cí kona­la i sek­ce pro oprav­do­vé gur­má­ny. V rám­cy pro­jek­tu Culinary Cinema si moh­li návštěv­ní­ci po dobu tří dnů zúčast­nit vybra­né fil­mo­vé pro­jek­ce a k němu si vychut­nat tří­cho­do­vé menu.

Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Febiofest kaž­dý rok pod­po­ru­je i cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ce a tou letoš­ní vybra­nou byla orga­ni­za­ce Život 90, kte­rá pomá­há seni­o­rům v tís­ni, kte­ré jsou zane­dbá­va­né svým oko­lím či obět­mi domá­cí­ho nási­lí. Festival tuto orga­ni­za­ci pod­po­řil zvlášt­ním vstup­ným kdy jeho část , kte­rý letos byla v část­ce 17 680 korun šla této orga­ni­za­ci.

Ozvěny Febiofestu budou i letos po vybra­ných regi­o­nál­ních měs­tech :

Hradec Králové 29.3 -31.3, Pardubice 30.3 - 1.4, České Budějovice 31.3 - 2.4, Ostrava 4.4 - 6.4, Olomouc 5.4 - 7.4, Plzen 6.4 - 8.4, Děčín 7.4 - 9.4, Chomutov 11.4 - 13.4, Karlovy Vary 12.4 - 14.4, Jablonec nad Nisou 13.4 - 15.4, Mladá Boleslav 14.4 - 16.4, Mikulov 15.4 - 17.4, Brno 18.4 - 20.4 a Zlín 19.4 - 21.4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83443 s | počet dotazů: 282 | paměť: 69744 KB. | 03.12.2023 - 08:30:08