Kritiky.cz > Festivaly > Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze

Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze

Febiofest vizual 2 3
Febiofest vizual 2 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Febiofest_vizual_223. roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Febiofest v Praze skon­čil a s ním i pře­hlíd­ka 143 hra­ných fil­mů, nej­růz­něj­ších žánrů. Festival navští­vi­lo přes 62 000 návštěv­ní­ků, osob­ně se ho účast­ni­lo přes 50 zahra­nič­ních hos­tů, pro­mí­ta­lo se cel­kem v 15 kinosá­lech, kdy 12 z nich bylo v Cinestaru Anděl, jenž byl hlav­ním cen­t­rem všech význam­ných udá­los­tí. Udělovali se cel­kem 5 krát Ceny Kristián za pří­nos kine­ma­to­gra­fii, deba­to­va­lo se s fil­mo­vý­mi osob­nost­mi, uvá­dě­li se fil­mo­vé pre­mi­é­ry, fanouš­ci se foti­li s hvězda­mi na čer­ve­ném kober­ci, ved­li se dis­ku­ze s reži­sé­ry, byl boj o líst­ky a ved­le zámě­ru před­sta­vit kva­lit­ní sním­ky z celé­ho svě­ta se i sou­tě­ži­lo. Letošním vítěz­ným sním­kem se stal Islandsko - Dánský film Vrabčáci od reži­sé­ra Rúnara Rúnarssona. Filmový nad­šen­ci nezou­fej­te, hned po Velikonocích je prv­ní zastáv­kou v rám­ci regi­o­nál­ních ozvěn Hradec Králové a po něm dal­ší měs­ta.

Hlavní hrdina Ari ( film Vrabčáci ), jede k otci na venkov, kde ho čeká dospělost ale také vyjasnění vztahu se svým otcem.
Hlavní hrdi­na Ari ( film Vrabčáci ), jede k otci na ven­kov, kde ho čeká dospě­lost ale také vyjas­ně­ní vzta­hu se svým otcem.

Vítězný sní­mek Vrabčáci, kte­rý byl oce­něn již na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v San Sebastianu a Chicagu opět dojal, jak už to u sever­ských fil­mů bývá, svým dojem­ným pří­bě­hem o šest­nác­ti­lé­tém chlap­ci Arim (Atli Oskar Fjalarsson), kte­ré­ho mat­ka pře­dá do péče jeho otce, kte­ré­ho dlou­ho nevi­děl. Z Rejkjavíku se stě­hu­je na drs­ný ven­kov, kde si z otcem budu­je nový vztah a také pro­ží­vá prv­ní lás­ku. Filmová poro­ta v čele s eko­no­mem Janem Švejnarem mu ve Čtvrtek 24. 3 na slav­nost­ním ukon­če­ní Febiofestu v hote­lu Andel’s udě­li­la hlav­ní cenu Grand Prix, kte­rá zna­me­ná finanč­ní odmě­nu 5000 EUR a 5000 EUR pro poten­ci­o­nál­ní­ho čes­ké­ho dis­tri­bu­to­ra. Cenu si bohu­žel reži­sér osob­ně nepře­vzal, ale poslal video­zá­znam se vzka­zem: „Bohužel jsem se nemohl zúčast­nit, ale fes­ti­val sle­du­ji onli­ne. Moc děku­ji za oce­ně­ní, mám z toho radost a s mými spo­lu­tvůr­ci toho­to fil­mu toto oce­ně­ní osla­vím Šampusem, radost­ně dodal.

Na drsném severském venkově je čas dospět a pochlapit se. Zvládne to mladičký Ari? Foto z filmu Vrabčáci
Na drs­ném sever­ském ven­ko­vě je čas dospět a pochla­pit se. Zvládne to mla­dič­ký Ari? Foto z fil­mu Vrabčáci.

Oceněnými hos­ty, kte­ří se letoš­ní­ho roč­ní­ku zúčast­ni­li a osob­ně pře­vza­li Cenu Kristián za pří­nos kine­ma­to­gra­fii byl jako prv­ní ital­ský reži­sér Marco Bellocchio, násle­do­va­la špa­něl­ská hereč­ka Carmen Mauro, skot­ský herec a reži­sér Peter Mullan, brit­ský scé­náris­ta a dra­ma­turg Peter Morgan, němec­ký herec Daniel Brühl a také slo­ven­ská hereč­ka Emília Vašáryová.

Letos popr­vé byla udě­le­na Cena Amnesty International Award, kte­rá vznik­la na zákla­dě lon­ské­ho uvěz­ně­ní Ukrajinského fil­ma­ře Olega Senstova. Cena tím vyja­dřu­je pod­po­ru nespra­ved­li­vě věz­ně­ným novi­ná­řům a uměl­cům. V zastou­pe­ní hereč­ky Marthy Issové, ředi­te­le Amnesty International ČR Marka Martina a dra­ma­tur­ga MFF Rotterdam Gertjana Zuilhofa se stal letoš­ním a vůbec prv­ním vítě­zem této kate­go­rie Francouzsko- Urugayský kopro­dukč­ní film Mlčení řeky, reži­sé­ra Carlose Tribiño Mamby. Příběh vyprá­ví o chlap­ci žijí­cím v pra­le­se, kte­ré­mu skon­čí dět­ství nále­zem mrt­vo­ly. Porota film nazva­la fil­mo­vým kle­no­tem a oce­ni­la výbor­nou prá­ci kame­ry, jenž děj udě­lal auten­tic­ký.

Filmová porota letošního Febiofestu v čele s generálním ředitelem Fero Feničem.
Filmová poro­ta letoš­ní­ho Febiofestu v čele s gene­rál­ním ředi­te­lem Fero Feničem.

Oceněný byli i fanouš­ci Febiofestu, kte­ří nato­či­li krát­ké video na Tablet či Chytrý tele­fon. Vítězem se stal Jakub Janča s fil­mem Tmavě bílá, kte­ré­ho poro­ta slo­že­ná z reži­sé­rů Marka Škopa, Petra Václava a Jordi Niubo oce­ni­li za pou­ta­vý film s dob­rým popi­sem posta­vy Psance, kte­rý utí­ká před mocí sys­té­mu a má plán sou­čas­nou spo­leč­nost pře­tvo­řit. Vítěz zís­kal Apple Iphone 6s.

V při­lehlém hote­lu Andel’s  se ved­le tis­ko­vých kon­fe­ren­cí kona­la i sek­ce pro oprav­do­vé gur­má­ny. V rám­cy pro­jek­tu Culinary Cinema si moh­li návštěv­ní­ci po dobu tří dnů zúčast­nit vybra­né fil­mo­vé pro­jek­ce a k němu si vychut­nat tří­cho­do­vé menu.

Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Febiofest kaž­dý rok pod­po­ru­je i cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ce a tou letoš­ní vybra­nou byla orga­ni­za­ce Život 90, kte­rá pomá­há seni­o­rům v tís­ni, kte­ré jsou zane­dbá­va­né svým oko­lím či obět­mi domá­cí­ho nási­lí. Festival tuto orga­ni­za­ci pod­po­řil zvlášt­ním vstup­ným kdy jeho část , kte­rý letos byla v část­ce 17 680 korun šla této orga­ni­za­ci.

Ozvěny Febiofestu budou i letos po vybra­ných regi­o­nál­ních měs­tech :

Hradec Králové 29.3 -31.3, Pardubice 30.3 - 1.4, České Budějovice 31.3 - 2.4, Ostrava 4.4 - 6.4, Olomouc 5.4 - 7.4, Plzen 6.4 - 8.4, Děčín 7.4 - 9.4, Chomutov 11.4 - 13.4, Karlovy Vary 12.4 - 14.4, Jablonec nad Nisou 13.4 - 15.4, Mladá Boleslav 14.4 - 16.4, Mikulov 15.4 - 17.4, Brno 18.4 - 20.4 a Zlín 19.4 - 21.4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rok 201931. prosince 2019 Rok 2019 Moc děkujeme fanouškům našeho webu Kritiky.cz. Přinášíme Vám zhodnocení letošního roku. Web Kritiky.cz navštívilo za rok  2019 více něž 2 milióny uživatelů (2229106) a měl více než 2.5 […] Posted in Články
  • Xbox Game Pass dostane další hry. Tentokrát to budou...24. srpna 2020 Xbox Game Pass dostane další hry. Tentokrát to budou... Xbox Game Pass dostane další hry. Tentokrát to budou thrid-party tituly od vývojářů a vydavatelů mimo Xbox Games Studios. Posted in Krátké herní aktuality
  • P. K. Dick - Ubik (1969)18. dubna 2020 P. K. Dick - Ubik (1969) Ubik je slavnou knihou ještě slavnějšího autora P. K. Dicka, jehož proslavily jeho romány i jejich filmové adaptace (kterých se většinou nedožil), např. Blade Runner, Minority Report,..... […] Posted in Recenze knih
  • Jak vypadá život lékařů, když svléknou bílý plášť? Startuje nový cyklus Mistři medicíny29. října 2020 Jak vypadá život lékařů, když svléknou bílý plášť? Startuje nový cyklus Mistři medicíny Nejsložitější mozkové nádory, léčba dětí s mozkovou obrnou, ale taky inkontinence a infekce. Nová dokumentární série České televize představí pohledem tří režisérů třináct předních českých […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Pí a jeho život - Když něco natočí Ang Lee, stojí to vidět15. září 2019 Pí a jeho život - Když něco natočí Ang Lee, stojí to vidět Když začne Piscin Militor Patel vyprávět svůj neuvěřitelný příběh, žije jako spořádaný občan v Montrealu. Jediným posluchačem je zvědavý spisovatel, který hledá zajímavý námět pro svou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Blade v TV24. října 2003 Blade v TV TV Nova - 31.10.2003 - 24:00 Upíří jsou základní buňkou hororového filmu a když nepočítáme maskované zabijáky, je jich v poslední době až až.A není to vůbec na škodu.Po výborném […] Posted in TV Recenze
  • Maniac Cop (1988)4. září 2016 Maniac Cop (1988)  Legendární zabiják v policejní uniformě přichází na scénu! V New Yorku řádí zabiják v policejní uniformě a poté co se tato zpráva rozšíří mezi obyčejné obyvatele, nastává […] Posted in Horory
  • Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce23. září 2018 Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce Už třetí komiksová knížečka brooklynské kreslířky Sarah Andersonové vyšla v češtině, a opět stojí za každou korunu z inzerovaných 199 Kč. Kočky útočí (Herding Cats, 2018) se netýká […] Posted in Recenze knih
  • Survivor-22.epizóda(SK-39.,40.)-Porazený neporaziteľný Tom2. dubna 2022 Survivor-22.epizóda(SK-39.,40.)-Porazený neporaziteľný Tom Prvá kmeňová rada po zlúčení nám priniesla veľmi dobrý duel a pravdepodobne prvého člena poroty. Okrem toho však aj mnoho iného. SK-39.epizóda Začíname nájdením truhlice v ktorej […] Posted in Články, Reality show
  • 13 Cameras (2015)12. února 2023 13 Cameras (2015) Slizký a odporný domovník či správce, většinou představuje velké nebezpečí…Manželé Ryan a Claire se nastěhují do pronajatého domu. Přestože se jim má zanedlouho narodit první dítě, […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81168 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71748 KB. | 29.02.2024 - 17:29:00