Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Logan: Wolverine

Logan: Wolverine

logan 1
logan 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rok 2029. Mutanti na celém svě­tě vymí­ra­jí a Logan, kte­rý býval dří­ve znám jako Wolverine, ztrá­cí schop­nost rege­ne­ra­ce. Na mexicko-amerických hra­ni­cích žije těž­ký život, při­čemž mu spo­leč­nost dělá senil­ní Charles Xavier. Pak se však obje­ví mla­dá mutant­ka Laura, kte­rou pro­ná­sle­du­jí nepřá­tel­ští věd­ci. Logan se musí napo­sle­dy vrh­nout do boje.

Logan je pod­le všech infor­ma­cí der­ni­é­rou Hugh Jackmana (Logan) a Patricka Stewarta (Xavier), kte­ří se na plát­ně popr­vé spo­leč­ně obje­vi­li už v roce 2000, kdy měl pre­mi­é­ru prv­ní film série X-Men. Tehdá asi ani jeden z nich neče­kal, že se uvi­dí i v pěti dal­ších dílech celé série, a že ten posled­ní bude jejich neje­mo­tiv­něj­ším dob­ro­druž­stvím. Oba dva uměl­ci si své nej­lep­ší výko­ny necha­li na gran­di­óz­ní finá­le, kde před­ved­li, jak by mělo vypa­dat správ­né herec­tví. Ani jeden z nich ve fil­mu nepře­hrá­vá a pře­de­vším u Jackmana je vidět obrov­ská lás­ka k roli. Ten chlap Wolverina evi­dent­ně milu­je a do posta­vy dával celá ta léta úpl­ně všech­no. Za ten letoš­ní výkon by měl snad dostat nejmé­ně nomi­na­ci na Zlatý gló­bus nebo Cenu Akademie. Ale jeli­kož se o ceny (hlav­ně tedy v pří­pa­dě Oscarů) sta­rá par­ta senil­ních blbů, asi z toho bohu­žel nic nebu­de...

Dvě nej­vět­ší legen­dy x-menovské fran­ší­zy.

Stewartovi a Jackmanovi sekun­do­va­la v roli Laury/X-23 tepr­ve dva­nác­ti­le­tá Dafne Keen, kte­rá má před sebou nej­spí­še pso­bi­vou kari­é­ru. Hrála nato­lik zku­še­ně a pěk­ně, až se mi nechtě­lo věřit, že je jí tepr­ve tolik.

Dafne Keen v roli oblí­be­né posta­vy X-23.

Pokud bych se měl vyjá­d­řit ke struk­tu­ře fil­mu, roz­hod­ně bych jej nazval akč­ní road movie, kte­rá nás pro­ve­de skrz Státy. Zde je patr­ná inspi­ra­ce kul­tov­ním komik­sem Starej dob­rej Logan (Old Man Logan). V někte­rých aspek­tech však film vypa­dá i jako wes­tern, což pod­tr­hu­je i emo­tiv­ní dis­ku­ze Charlese a Laury u fil­mu Shane, kul­tov­ní­ho wes­ter­no­vé­ho dob­ro­druž­ství z 50. let. Jedním z nej­víc wes­ter­no­vých prv­ků fil­mu je skvě­lý padouch v podá­ní Boyda Holbrooka, kte­rý je pros­tě jed­no­znač­ný bídák, přes­ně jako kla­sič­tí anta­go­nis­té v pří­bě­zích z Divokého zápa­du.

Boyd Holbrook jako padouch Pierce. Podobnou roli hrál i ve fil­mu Jane Got a Gun.

Od děje fil­mu se dala čekat recyk­la­ce před­cho­zích epi­zod, pří­pad­ně zave­de­ní něja­kých klišé. Naštěstí reži­sér a sce­náris­ta Mangold neu­dě­lal stej­nou chy­bu, jak ve fil­mu Wolverine (2013) a pří­běh napsal napros­to syro­vě, bez pato­su a trap­ných vtíp­ků, kte­ré nám v posled­ní době Marvel, potaž­mo FOX ser­ví­ru­jí až moc. Hlavně absen­ce infan­til­ní­ho debil­ní­ho humo­ru, jímž je Marvel (bohu­žel) pověst­ný, mne nesku­teč­ně potě­ši­la, pro­to­že díky ní je film oprav­do­vým skvos­tem.

Prostě a jed­no­du­še, Logan je zatra­ce­ně nej­vět­ší jíz­da, kte­rou může­te v komik­so­vých fil­mech najít a já si říkám, jest­li vůbec ješ­tě letos uvi­dím lep­ší film.

Závěrem bych se ješ­tě vyjá­d­řil ke spe­ku­la­cím ohled­ně pokra­čo­vá­ní mutan­tí série. Jsem roz­hod­ně pro nato­če­ní fil­mu New Mutants, kde by se mohl uká­zat James McAvoy, kte­rý postup­ně pře­bral šta­fe­tu po Patricu Stewartovi a roz­hod­ně se mu daří.

Rozhodně však nejsem pro pře­ob­sa­ze­ní Wolverina, byť tuto myš­len­ku pod­po­ru­je sám Jackman a na roli navr­hu­je Toma Hardyho. I když je ten­to herec nesmír­ně talen­to­va­ný a má sluš­nou musku­la­tu­ru, jsem pro­ti jeho půso­be­ní v X-Menech, pro­to­že si jej spous­ta komik­so­vých fanouš­ků spo­ju­je s posta­vou Banea z kon­ku­renč­ních DC Comics.

Logan by měl být zapsán ve zla­tém fon­du komik­so­vých fil­mů a výkon Hugh Jackmana je asi tím nej­lep­ším, co nám kdy ten­to žánr nabí­dl.

Hodnocení: 100 %


Photo © 20th Century Fox / James Mangold


Podívejte se na hodnocení Logan: Wolverine na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37669 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71813 KB. | 29.02.2024 - 06:24:41