Kritiky.cz > Recenze her > MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )

MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )

motogp 19 8211 u ijete si i masaryk v okruh mo n i naposledy GI3witdcFRc
motogp 19 8211 u ijete si i masaryk v okruh mo n i naposledy GI3witdcFRc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako kaž­dý rok, tak i ten­to rok sle­du­je­me motor­ky, jak závo­dí po závod­ních okru­zích a to vč. Brna. Jednou z mála mož­nos­tí, jak si závod­ní motor­ky užít ve svém obý­vá­ků (kon­zo­li nebo PC) je hra MotoGP 19.

Loňském roce jsme recen­zo­va­li  MotoGP 18 a letoš­ní rok vyšla dal­ší gene­ra­ce hry. Tvůrci mají co vylep­šo­vat, před­cho­zí hra neby­la až tak tolik chvá­le­na a dostá­va­la níz­ké hod­no­ce­ní. Opravdu se vyda­ři­lo tvůr­cům vylep­šit hru, aby se moh­la kupo­vat za nor­mál­ní cenu a není to jen předra­že­né DLC?

Přiznejme si to, gra­fic­ky se bohu­žel nejed­ná o to nej­lep­ší co hrá­či můžou mít? Grafické zpra­co­vá­ní stá­le zao­stá­vá nad kon­ku­renč­ní­mi závod­ní­mi hra­mi. Tvůrci hry se vrh­li na samot­nou motor­ku a její oko­lí, tak je motor­ka spo­lu s jezd­cem to nej­lep­ší, co nám obraz při­ná­ší. Okolí hrá­če už tako­vé kva­lit­ní není a vše vypa­dá plo­še.  Nejhorší zpra­co­vá­ní je v noci, kdy by se moh­li tvůr­ci za zpra­co­vá­ní oko­lí jezd­ce omlu­vit. Tratě mi při­šli vylep­še­né opro­ti před­cho­zí­mu dílu, ale stá­le není tvůr­ce za co chvá­lit. A to při­ná­ší i závo­dy v deš­ti, kte­ré už jsem v ostat­ních hrách viděl lépe zpra­co­va­né.

Nabídka mož­nos­ti, jak hrát hru, pros­tě módů hry, je dosta­teč­ná a hrá­či si můžou vybrat i správ­nou kari­é­ru a nasta­ve­ní své motor­ky. Pozapínat nasta­ve­ní, vypnout asi­s­ten­ty a i mož­nost vypnu­tí restar­tu. Každý z hrá­čů, jak pro­fík, tak ama­tér si najde své nasta­ve­ní. K pozi­ti­vu věci lze napsat i to, že lze jaké­ko­liv nasta­ve­ní během sezó­ny změ­nit, aniž by musel hráč začít sezó­nu hrát od zno­va.

Velký pozi­tiv­ní bod je o to, že hra nenu­tí začít sezo­nu v nej­slab­ších motor­kách, ale že ihned může­te začít hrát i v těch nej­sil­něj­ších po boku nej­slav­něj­ších hvězd.

Nesmíme zapo­me­nout i na mana­žer­skou část hry, ale jde pou­ze o základ, kdy v závo­du spl­ňu­je­te body a tím se hrá­či ode­mknou růz­né vylep­še­ní motor­ky.

Zajímavou mož­nos­tí jak hrát tuto hru je mód Challenges, kte­rý hrá­če vrá­tí do dob minu­lých, kdy pro­ži­je­te oka­mži­ky slav­ných moto­cy­klo­vých závod­ní­ků his­to­rie. Jde hlav­ně o to, aby jste pře­ko­ná­va­li mil­ní­ky a neu­stá­le zlep­šo­va­li a doká­za­li pora­zit hvězdy his­to­rie.

Oproti před­cho­zí­mu dílu si může­te své­ho jezd­ce napros­to doko­na­le vylep­šit, od změn pole­pů hel­my, po změ­nu barev celé­ho jezd­ce, a to vč. jme­nov­ky . Kreativitě se meze nekla­dou a tvůr­ci si můžou se svým her­ce napros­to vyhrát.

Fyzikální model se od minu­lé ver­ze nezmě­nil, AI jenom tro­chu. Počítačoví hrá­či stá­le jez­dí dost agre­siv­ně a neu­mí uhnout. Sice občas nejez­dí jako ve vláč­ku a nevo­lí opti­mál­ní tra­su, ale hráč se nevy­hne občas neče­ka­né havá­rie motor­kou ze zadu.

Hra je sice lep­ší než před­cho­zí roč­ník, ale je stá­le co vylep­šo­vat v gra­fi­ce, v AI i v samot­ném zpra­co­vá­ní.  Je to podob­ný pří­pad, jako hoke­jo­vé NHL, kdy kaž­dý rok vyjdou pou­ze malé upda­ty hry a jedi­né, co se zku­teč­ně změ­ní, jsou aktu­ál­ní sou­pis­ky. Pro nové hrá­če, kte­ří si chtě­jí zahrát MotoGP v letoš­ní sezó­ně je to povin­nost, ale pro ty, kte­ří mají už loň­skou hru, tak budou popře­mýš­let, jest­li jim sta­čí malé změ­ny pro kou­pi nové hry.

Hodnocení: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16438 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71752 KB. | 20.06.2024 - 13:55:50