Kritiky.cz > Články > Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince

Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První polo­vi­nu natá­če­ní nové celo­ve­čer­ní kome­die Padesátka má za sebou reži­sér Vojta Kotek. Štáb a hlav­ní herec­ké tvá­ře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní pře­sou­va­jí do inte­ri­é­rů hor­ských chat pro dru­hou část natá­če­ní. V prů­bě­hu břez­na stih­li fil­ma­ři při­pra­vit na horách v oko­lí Špindlerova mlý­na všech­ny ven­kov­ní sně­ho­vé scé­ny, kte­rých je v kome­dii mota­jí­cí se kolem běž­kař­ské­ho závo­du víc než dost. První klap­ka padla 7. břez­na.

K prv­ním jar­ním dnům dostal Vojta Kotek s před­sti­hem i prv­ní letoš­ní vánoč­ní dárek. Datum pre­mi­é­ry fil­mu. Padesátka půjde do kin 24. pro­sin­ce a měla by se stát posled­ní kome­dií letoš­ní­ho roku. „Kdo se smě­je napo­sled, ten se smě­je nej­líp,“ smě­je se už dopře­du Vojta Kotek.

Během „sně­ho­vé“ prv­ní čás­ti natá­če­ní Padesátky se před kame­rou usku­teč­ni­lo i vel­mi oče­ká­va­né setká­ní Vojty Kotka s Jiřím Mádlem, kte­ří zde před téměř dese­ti lety při­pra­vo­va­li legen­dár­ní Snowboarďáky. V Padesátce spo­leč­ně hra­ji v dis­ko­té­ko­vé retrospek­ti­vě ze 70. let a oba budou divá­ky bavit už svým vzhle­dem a úče­sem. Zatímco Jiří Mádl si uží­val sty­lo­vé afro, Vojta Kotek uchvá­tí své fanyn­ky slu­ši­vou fot­ba­lo­vou dekou.

První část natá­če­ní odha­li­la i pro­po­je­ní postav ze 70.let a v sou­čas­nos­ti. Zatímco posta­va Jiřího Mádla je dnes pře­de­vším hor­skou legen­dou, Vojta Kotek se pro­mě­ní v Ondřeje Pavelku a Tereza Voříšková bude mít tvář a posta­vu Vilmy Cibulkové.

„Jsme v polo­vi­ně a nechci nic zakřik­nout, ale zatím máme z fil­mu hod­ně dob­rý pocit. Při sle­do­vá­ní den­ních pra­cí se dob­ře baví­me. Vojta se na fil­mo­vém pla­ce pohy­bu­je od svých tři­nác­ti let, nemu­sí se nic učit a může napl­no vyu­žít to, co má v sobě. Cit pro komi­ku situ­a­cí, poin­tu a pro gagy,“ pochva­lu­je si pro­du­cent Daniel Strejc.

Jedna věc je ale pro Vojtu Kotka pře­ce­jen nová. Režijně totiž vede hvězdy, se kte­rý­mi jin­dy pra­cu­je jako kole­ga. „To, že jsme všich­ni tak tro­chu kama­rá­di, v koneč­ným důsled­ku zna­me­ná, že maká­me víc, než jin­dy. Nikdo to nechce­me tomu dru­hý­mu poka­zit, pro­to­že je to kama­rád. Já si moc nedo­ká­žu před­sta­vit, kvů­li komu jiný­mu bych jel tré­no­vat na běž­kách v zimě s tre­né­rem,“ při­po­mí­ná Marek Taclík běž­kař­ský tré­nink před­sta­vi­te­lů hlav­ních muž­ských rolí, kte­rý ved­le něj muse­li absol­vo­vat i Jakub Prachař s Ondřejem Pavelkou.

Komedie Padesátka pod­le scé­ná­ře Petra Kolečka se ode­hrá­vá v zimě na horách a její děj se točí oko­lo lidí ze zasně­že­ných hře­be­nů, běž­kař­ské­ho závo­du Tříkrálová pade­sát­ka a muže, kte­rý se roz­ho­dl poznat své­ho otce. Tvůrci Padesátky sli­bu­jí situ­ač­ní i kon­ver­zač­ní humor, pře­kva­pi­vé zvra­ty i hor­ský klid. „Chtěli bychom navá­zat na kla­sic­ké hor­ské kome­die „S tebou mě baví svět“, „Anděl na horách“, „Krakonoš a lyžní­ci“ nebo“ Sněženky a machři“. Měl by z ní ale zava­nout i Cimrmanův vichr z hor,“ hlá­sal Vojta Kotek už před prv­ní klap­kou.

Titulní píseň k fil­mu slo­ží Michal Hrůza.

Producentem fil­mu je Format Factory, dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm, part­ne­rem je TV Prima.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23679 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71960 KB. | 18.04.2024 - 07:30:38