Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Než skončí léto - Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat.

Než skončí léto - Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat.

NezSkoncileto
NezSkoncileto
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se šest­nác­ti­le­tá Milla (Eliza Scanlen) zami­lu­je do prů­švi­há­ře Mosese (Toby Wallace), je to pro její rodi­če (Ben Mendelsohn/Essie Davis) noč­ní můra. První setká­ní s lás­kou ale pro­bou­zí v nemoc­né Mille novou chuť do živo­ta a její ener­gie a tou­ha obje­vo­vat brzy oto­čí celou rodi­nu vzhů­ru noha­ma. Milla začne své­mu pře­kva­pe­né­mu oko­lí uka­zo­vat, jak pro­žít kaž­dou minu­tu napl­no. Tradiční pra­vi­dla a morál­ní po...učky letí do koše a rodi­če se roz­hod­nou dát věcem vol­ný prů­běh.

Natočit režij­ní debut a hned s ním skon­čit v hlav­ní kate­go­rii na Filmovém fes­ti­va­lu v Benátkách se sku­teč­ně nepoštěs­tí kaž­dé­mu. Australance Shannon Murphy tohle štěs­tí měla se svým debu­tem Babyteeth, kte­rý čes­ký dis­tri­bu­tor zají­ma­vě pojme­no­val Než při­jde léto (i přes­to, že tato samot­ná věta ve fil­mu nepad­ne nebo, se celý film roz­hod­ně neo­de­hrá­vá napříč létem a figu­ru­jí v něm dokon­ce i Vánoce). Debut Murphy měl původ­ně dora­zit i Filmový fes­ti­val v Karlových Varech, na to ale letos pocho­pi­tel­ně kvů­li situ­a­ci kolem COVID-19 nedo­šlo, pře­ce jen se ale díky pro­jek­tu Tady Vary moh­lo nejdří­ve pře­svěd­čit prv­ních pár divá­ků, než film dora­zí do nor­mál­ní dis­tri­buce 9. čer­ven­ce 2020. A mož­ná by byla ško­da pře­ce jen tenhle solid­ní debut nevi­dět.

Než skon­čí léto se neza­pí­še do aná­lů fil­mo­vé his­to­rie jako jeden z nej­lep­ších režij­ních debu­tu všech dob, kte­rý by svě­tu bez­po­chy­by před­sta­vil nové­ho svě­to­bor­né­ho fil­mo­vé­ho tvůr­ce a nedej­bo­že se i stal fil­mo­vou kla­si­kou, je to ale straš­ně fajn zre­ží­ro­va­né rodin­né dra­ma kde her­ci výteč­ně hra­jí, kame­ra­man Andrew Commis bra­vur­ně pra­cu­je s barva­mi a před­vá­dí jeden moneyshot za dru­hým a kde se bra­vur­ně pra­cu­je s muzi­kou.

Proč se vlast­ně umí­ra­jí­cí dív­ka zami­lu­je do feťá­ka? V čem tkví pro ní jeho pra­vé kouz­lo? Proč mu dává šan­ci i přes něko­lik prů­švi­hů při kte­rých ohro­zí i její život? Ten film na tuhle otáz­ku nikdy neod­po­ví, mezi Millou a Mosesem ale vzni­ká oprav­du zají­ma­vý vztah, kdy si sice bude­te říkat proč zrov­na tomuhle volo­vi fakt někdo dává neko­neč­ně mno­ho šan­cí, vzá­jem­né budo­vá­ní jejich vzta­hu ale roz­hod­ně sto­jí za to i díky bra­vur­ním herec­kým výko­nům hlav­ní dvo­ji­ce, kde Eliza Scanlen skvě­le zvlá­dá ztě­les­nit dív­ku, kte­rá si uvě­do­mu­je, že na tomhle svě­tě už dlou­ho nepo­bu­de a tak se roz­hod­ne žit kaž­dý oka­mžik živo­ta co nej­víc na plno to jde. Toby Wallace v roli feťá­ka a trosky Mosese je poté ješ­tě výraz­něj­ší a to o to více když obje­ví­te jak ve sku­teč­nos­ti vypa­dá a jak vel­kou změ­nou si pro tuhle roli pro­šel. I přes­to, že je pro něj dív­ka zpo­čát­ku jen „ leten­ka´´ pro dal­ší zásil­ku práš­ků díky tomu, že její otec je psy­chi­atr a pře­de­pi­su­je práš­ky se u něj začí­ná něco měnit a uvě­do­mu­je si, že k ní něco cítí. I přes­to, že ho mat­ka zavrh­la a rodi­čům jeho nové milé není tahle troska úpl­ně po chu­ti dostá­vá Moses čás­teč­ně dru­hou šan­ci a časem sku­teč­ně začí­ná k umí­ra­jí­cí dív­ce něco cítit. Neobejde se to bez poku­su o ukra­de­ní co nej­vět­ší­ho množ­ství práš­ku nebo doslov­né­ho ohro­že­ní živo­ta Milly, přes­to je Moses ten, kte­ré Mille v posled­ní fázi živo­ta dá ješ­tě tro­chu chu­tě do živo­ta a ona tak může posled­ní oka­mži­ky své­ho živo­ta sku­teč­ně žít napl­no.

Ben Mendelsohn a Essie Davis hra­jí rodi­če Milly a na poza­dí nemo­ci jejich dce­ry se vel­mi nepa­tr­ně ale pře­ce jen také budu­je man­žel­ská kri­ze a je tu též zají­ma­vý kon­trast v tom, že i když je mat­ka zásad­ně pro­ti tomu aby byla její dce­ra zami­lo­va­ná do smaž­ky tak je nazna­če­no, že dří­ve též byla dro­go­vě závis­lá a pořád v ní leh­ká závis­lost je. Na poza­dí nemo­ci jsme tak svěd­ky man­žel­ských hádek, výtek a i drob­ných názna­ků boč­ních vzta­hů z obou stran. Tahle pod­zá­plet­ka nikdy úpl­ně nedo­jde své­ho cíle a věr­nost a sta­rost o dce­ru pře­cho­vá, pře­ce jen by ale mož­ná film, kte­rý by sázel pou­ze na rodi­če a jejich man­žel­skou kri­zí napříč sta­rá­ní se o nemoc­né dítě fun­go­val též vel­mi dob­ře. Ben Mendelsohn má pořád famóz­ní hlas a po šňůře zápor­ných rolí si koneč­ně stři­hl jed­nu klad­nou rolič­ku i když v ní nepři­jde o svůj napros­to famóz­ní výkon a pře­de­vším pořád umí řvát. A to hod­ně! O moc hor­ší ale není Essie Davis, kte­ré role leh­ké narko-mámy oči­vid­ně sku­teč­ně sed­la.

Téma a pří­běh je sám o sobě sil­né, musím se ale při­znat, že mně finá­le kdo­ví­jak nedo­ja­lo i když jsem zrov­na tako­vý finiš neče­kal. Problém ale není v tom, že by finá­le neby­lo bru­tál­ně sil­né a dojem­né, spí­še jen trpí tím, že vel­mi bra­vur­ně budo­va­né dra­ma­tur­gic­ké napě­tí se zčis­ta­jas­na rych­le roz­pad­ne vstříc tomu­to. Finále není špat­né, mož­ná jde ale sku­teč­ně na sílu až pří­liš.

Ten kdo ve fil­mu nikdy neselže je ale kame­ra­man Commis, kte­rý si sku­teč­ně bra­vur­ně umí hrát s barva­mi, osvět­le­ním, pro­stře­dím a vším ostat­ním mož­ným co dělá dobrou kame­ru. Skutečná šňů­ra nád­her­ných záběrů/moneyshotů a jed­na z nej­za­jí­ma­věj­ších kamer v rám­ci indie fil­mů za hod­ně dlou­hou dobu.

Jakmile se řek­ne indie film tak si všich­ni vyba­ví jas­nou (téměř) abso­lut­ní tvůr­čí vol­nost, záro­veň mají ale indie fil­my své jas­né limi­ty a ome­ze­ní. Než skon­čí léto tímhle ome­ze­ním trpí tak napůl, pro­to­že sází spí­še na sil­né téma a s ním spo­je­ný pří­běh a též prá­vě na prá­ci s obra­zem. Přesto má ten film své oči­vid­né indie limi­ty, neřekl bych ale, že zrov­na tímhle dva­krát trpí zrov­na prá­vě Než skon­čí léto. A i díky tomu se dá říct, že bylo finál­ní zasa­ze­ní toho­to fil­mu do hlav­ní kate­go­rie v Benátkách zce­la spra­ved­li­vé a Murphy poten­ci­o­nál­ně nazna­či­la, že by i příš­tě moh­la před­vést zají­ma­vé a vel­ké (v rám­ci indie fil­mů) věci.

Fajn nato­če­né rodin­né dra­ma s boží­mi herec­ký­mi výko­ny, boží kame­rou, men­ším dra­ma­tur­gic­kým uspě­chá­ním na kon­ci a mož­ná i men­ším bru­tál­ním kale­ním na zají­ma­vé ved­lej­ší linie (ze zmín­ky o tom, že Millin uči­tel na hous­le byl zami­lo­va­ný do její mat­ky nevy­ply­ne téměř nic a to samé pla­tí o men­ší epi­zod­ce mezi jejím otcem a těhot­nou sou­sed­kou). Přesto v rám­ci indie fil­mů výraz­ný kou­sek co prá­vem pří­pad­ně Shannon Murphy ote­vře dve­ře do dal­ších pro­jek­tů, pro­to­že už za to, že se jí hlav­ní téma neroz­padlo pod ruka­ma si zaslou­ží pochva­lu. A my zase něja­ký dal­ší celo­ve­če­rák od ní....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Foto: Whitefalk Films


Podívejte se na hodnocení Než skončí léto na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96927 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72098 KB. | 18.04.2024 - 07:23:38