Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána

Hra o trůny - Krev mé krve (S06E06) - Bran je nyní Tříoká vrána

HRa06
HRa06
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak až máme 6. díl. Jako kaž­dý díl na nás čeká na něko­lik pře­kva­pe­ní, nový hrad a dal­ší návrat posta­vy až z prv­ní série. Shrnuje se k bitvám, kte­ré nás čeka­jí urči­tě na kon­ci série, pří­pad­ně na začát­ku dal­ší. Návrat k Nočním krá­lům už nově nepře­kva­pí, a tak se odbu­dou dal­ší důle­ži­té činy, kte­ré posu­nou dal­ší pří­běh o kus dál.

Tentokrát to je nej­po­ve­de­něj­ší díl. Nudné pří­běhy postav se změ­ni­ly a dosta­lo se do nich tro­cha šťá­vy, kte­rá v před­cho­zích dílech chy­bě­la. Možná v tom­to díle chy­bí tro­cha akce, ale dějo­vý­mi zvra­ty si vše scé­náris­té vyna­hra­di­li.

Šestý díl z šes­té série je teď to nej­lep­ší, co jsme za posled­ních šest týd­nů moh­li vidět, o pře­kva­pe­ní není nou­ze, a tak není nuda, ten­to­krát se poved­la i Aryina linie, a tak koneč­ně dozví­me, že je nejmlad­ší Starková pořád ješ­tě hod­ná a mož­ná, že se neho­dí na to, co si vybra­la.

Největší trhá­kem v dneš­ní pre­mi­é­ře je pří­běh v Králově pří­sta­viš­ti, kde dojde k neče­ka­né­mu nekr­va­vé­mu pře­vra­tu ve vlád­nou­cí linii. Příběh Sama a Fialky dosá­hl momen­tál­ně vrcho­lu a jako obvykle tou nejmé­ně zají­ma­vou čás­tí je pří­běh Daenerys, kte­rá už dosáh­la úpl­ně své­ho a už má nej­vět­ší armá­du v celém svě­tě.

V ukáz­ce na dal­ší díl nás čeka­jí zase nové posta­vy a schy­lu­je se k bitvě, mož­ná nejen o Zimohrad, kam se chce Sansa s Jonem vrá­tit, ale i o dal­ší hra­dy, kte­ré jsou důle­ži­té pro roz­lo­že­ní sil v celém krá­lov­ství. Celé to tak urči­tě pove­de k tomu, že se půl­ka svě­ta navzá­jem vybi­je, aby se mohl Noční král, se svo­jí armá­dou, vrh­nout na krá­lov­ství, kte­ré je v roz­kla­du, poza­bí­jet Boltony, Freye a vět­ši­nu těch zlých, kte­ří sto­jí za roz­pa­dem říše.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32412 s | počet dotazů: 249 | paměť: 75031 KB. | 19.04.2024 - 02:36:40