Kritiky.cz > Recenze knih > Povíš mi to? Hravé rozšiřování slovní zásoby

Povíš mi to? Hravé rozšiřování slovní zásoby

typewriter 1170657 1920
typewriter 1170657 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nesmírně důle­ži­tá je schop­nost sou­vis­lé­ho vyja­d­řo­vá­ní. Děti v dneš­ní době mlu­ví v holých větách, s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi nebo nemlu­ví vůbec. Hravou for­mou, pomo­cí obráz­ků, nená­sil­ně je tře­ba s nimi pra­co­vat, včas odha­lit pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky a sys­te­ma­tic­ky se na ně zamě­řit. Aby pro vstup do 1. tří­dy byl co nej­jed­no­duš­ší. 

Základem správ­né mlu­vy dětí není jen včas­ná návště­va logo­pe­da, ale pře­de­vším aktiv­ní spo­lu­prá­ce a účast rodi­čů. Bez té to oprav­du nejde. Logopedka se může sna­žit jak chce, ale není to nic plat­né, pokud rodi­če se dětem nevě­nu­jí a špat­ně vyslo­vo­va­né hlás­ky netré­nu­jí, nepo­ví­da­jí si s nimi, či za ně někte­rá slo­va dořek­nou. Děti pak ztrá­cí zájem se o něco sna­žit.

0078262212 a101a0f0001434 povis mi to 2d

Chceš si zahrát růz­né slov­ní hry, slo­žit bás­nič­ku, dozvě­dět se mno­ho zají­ma­vé­ho a užít si mno­ho legra­ce? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce Ester a Milana Starého s názvem Povíš mi to?

V kni­ze najde­te námě­ty na růz­né akti­vi­ty, kte­ré upev­ňu­jí výslov­nost jed­not­li­vých hlá­sek i samo­stat­né slov­ní vyja­d­řo­vá­ní. Pomocí obráz­ků a krát­kých tex­tů, kte­ré se skrý­va­jí v bub­li­nách se dozví­te mno­ho infor­ma­cí o rodi­ně, o tom, co voní a co nevo­ní, co ti chut­ná, jaké povo­lá­ní tě bude v budouc­nu čekat, až vyros­teš, jak se oblé­ká­me, jaké poča­sí či doprav­ní pro­střed­ky zná­me, kdo kde byd­lí. Také pozná­vat zví­ře­cí rodin­ky, jak to vypa­dá v poko­jíč­ku, co k sobě pat­ří, pozná­vat jed­not­li­vé situ­a­ce z běž­né­ho živo­ta, či počí­tat na prs­tech.

Co se díky těm­to čin­nos­tem děti učí? Především roz­ví­jet slov­ní záso­bu, zvlá­dat jed­no­du­ché počí­tá­ní, ori­en­to­vat se v čase, logic­ky uva­žo­vat, roz­ví­jet slu­cho­vé vní­má­ní, pozná­vat jed­not­li­vé hlás­ky ve slo­vech, vytvá­řet rýmy, tří­bit jazy­ko­vý cit i samo­stat­né vyja­d­řo­vá­ní.

Kniha se mně moc líbi­la svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním i zpra­co­vá­ním. Báječné ilu­stra­ce i humor vás budou bavit od začát­ku až do kon­ce.

Kniha je výji­meč­ná tím, že se dotý­ká běž­ných situ­a­cí kaž­do­den­ní­ho živo­ta, se kte­rý­mi se děti setká­va­jí a nená­sil­nou for­mou doká­že děti nadchnout pro správ­nou mlu­vu. Některé děti mají potí­že se správ­ně vyja­d­řo­vat, mlu­vit a pra­co­vat s obráz­kem. A navíc jim činí potí­že někte­ré hlás­ky správ­ně vyslo­vo­vat. Tato pub­li­ka­ce by jim měla být nápo­moc­na.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te vel­mi podrob­ný obsah kni­hy, co vše zde může­te najít. Mnoho témat k poví­dá­ní, běž­ná téma z kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Bubliny, humor­né ilu­stra­ce Milana Starého, to vše bude vaše děti urči­tě bavit.

Knihu dopo­ru­čím všem logo­pe­dům, logo­ped­kám, uči­tel­kám mateř­ských škol, logo­pe­dic­kým pre­ven­tis­tům, rodi­čům, pra­ro­di­čům, ale pře­de­vším všem dětem, kte­ré mají rády obráz­ky, chtě­jí si poví­dat s dospě­lý­mi nebo jim mož­ná tro­chu činí potí­že někte­ré hlás­ky správ­ně vyslo­vo­vat. Od teď už bude poví­dá­ní vel­ká zába­va. Na kni­hu Povíš mi to? vol­ně nava­zu­je apli­ka­ce POVÍŠ MI TO? ZVUKY!

  • Autor: Ester Stará
  • Ilustrace: Milan Starý
  • Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2021, Vydala Mladá fron­ta a.s ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha
  • Počet stran: 88
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-204-3686-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58793 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72352 KB. | 23.05.2024 - 13:40:41