Kritiky.cz > Recenze knih > Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj

Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj

Logopeda
Logopeda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do rukou se mě dostá­vá novin­ka od autor­ky Ivany Novotné Logopedická cvi­če­ní pro před­ško­lá­ky. Zábavná a hra­vá cvi­če­ní k pro­cvi­čo­vá­ní  výslov­nos­ti daných hlá­sek, kte­ré oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, ale i logo­ped­ky. 

Tato logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka obsa­hu­je řadu pou­ta­vých obráz­ků. Je boha­tě ilu­stro­va­ná. Najdete zde cvi­če­ní pro roz­voj gra­fo­mo­to­ri­ky, zra­ko­vé­ho a slu­cho­vé­ho vní­má­ní, slov­ní záso­by, tří­be­ní jazy­ko­vé­ho citu, upev­ně­ní slov­ní­ho pro­je­vu. Děti vyprá­ví, co je na obráz­ku, učí se pře­mýš­let, logic­ky mys­let, určo­vat zdrob­ně­li­ny, pozná­vat bar­vy základ­ní, odvo­ze­né i geo­me­t­ric­ké tva­ry, základ­ní předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti, hle­dat roz­dí­ly, určo­vat prv­ní hlás­ku ve slo­vě, pra­vo­le­vou ori­en­ta­ci, pro­sto­ro­vé před­sta­vy, co je správ­ně a co je špat­ně. Součástí pub­li­ka­ce je i hádan­ko­vá hra, kdy dítě plní jed­not­li­vé úko­ly pod­le hra­cí­ho plá­nu. Potřebujete k tomu figur­ky a kost­ku.

Při prá­ci s kni­hou je nut­ná spo­lu­prá­ce dítě­te a dospě­lé­ho. Budou to spo­leč­ně strá­ve­né chví­le plné rados­ti a zába­vy. Potřebujete k tomu pas­tel­ky a vol­nou chví­li, kdy si bude­te vzá­jem­ně poví­dat, vykres­lo­vat. Poskytněte dětem dosta­tek času, aby si obráz­ky moh­ly podrob­ně pro­hléd­nout a sezná­mi­ly se s nimi. Při zpě­vu růz­ných pís­ni­ček, kdy bude­te zamě­ňo­vat hlás­ky s uži­je­te spous­ty legra­ce.

Jsou to úžas­né kni­hy, se kte­rý­mi běž­ně pra­cu­ji ve své pra­xi ve škol­ce a jsem s nimi veli­ce spo­ko­je­ná. Určitě bych je dopo­ru­či­la jak začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­něj­ším, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce a chtě­jí svo­ji prá­ci obo­ha­tit.

Kniha je urče­na dětem, rodi­čům, uči­tel­kám v mateř­ských ško­lách i v prv­ních roč­ní­cích základ­ních škol, pro logo­pe­dy i logo­pe­dic­ké asi­s­ten­ty.

Ivana Novotná vyda­la řadu logo­pe­dic­kých pří­ru­ček. Za zmín­ku roz­hod­ně sto­jí Deskové hry pro před­ško­lá­ky, Logopedická cvi­če­ní, Logopedické vyma­lo­ván­ky, O ško­le, Hravá logo­pe­die a mno­ho dal­ších.

Autor: Ivana Novotná, Miroslav Růžek

Žánr: logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018 , Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-266-0115-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50851 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72265 KB. | 18.05.2024 - 04:50:07