Kritiky.cz > Profily osob > Omar Sharif

Omar Sharif

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Omar Sharif nebo také Omar El-Sharif, rod­ným jmé­nem Michel Demitri Chalhoub (10. dub­na 1932, Alexandrie, Egypt - 10. čer­ven­ce 2015) byl egypt­ský herec syrsko-libanonského půvo­du, drži­tel tří Zlatých gló­bů a jed­né nomi­na­ce na Oscara.

Pochází ze syrsko-libanonské rodi­ny, jeho otec byl boha­tý obchod­ník se dře­vem. Své dět­ství a mlá­dí strá­vil v hlav­ním měs­tě Egypta v Káhiře. Na káhir­ské a ale­xan­drij­ské ang­lic­ké uni­ver­zi­tě stu­do­val mate­ma­ti­ku a fyzi­ku, poslé­ze tři roky pra­co­val v otco­vě dře­vař­ské fir­mě, tepr­ve poté se roz­ho­dl pro povo­lá­ní her­ce.

U fil­mu začí­nal v roce 1953 ve svých 21 letech a veli­ce brzy se stal hlav­ním hrdi­nou růz­ných dob­ro­druž­ných fil­mů. V roce 1954 se při fil­mo­vá­ní zami­lo­val do egypt­ské hereč­ky Fátin Hamámaové, kon­ver­to­val k islá­mu, ože­nil se s ní a při­jal arab­ské jmé­no „Umar al-Sharif. V man­žel­ství se jim naro­dil syn Tarík. Manželé žili od roku 1968 odlou­če­ně a v roce 1974 se roz­ved­li. Spolu si zahrá­li v řadě roman­tic­kých fil­mů.

Na počát­ku 60. let 20. sto­le­tí zís­kal celo­svě­to­vou zná­most a popu­la­ri­tu fil­mem Lawrence z Arábie, kde hrál šej­ka Ali Ibn El-Khariše, za tuto roli byl poslé­ze nomi­no­ván na Oscara. Dalšími svě­tozná­mý­mi sním­ky se sta­ly např. fil­my Doktor Živago (posta­va Jurij Andrejevič Živago) nebo role v muzi­ká­lu Funny Girl, kde si zahrál man­že­la Barbry Streisandové.

Jako herec se vyzna­čo­val vel­mi při­taž­li­vým vzhle­dem, vyso­kým osob­ním cha­risma­tem, oplý­va­jí­cím vel­kým šar­mem i tem­pe­ra­men­tem. Mezi jeho vel­ké záli­by pat­řil bri­dž.


Detaily o článku Omar Sharif


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30168 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72186 KB. | 21.05.2024 - 22:52:04