Kritiky.cz > Recenze knih > Orákulum duše zvířat: moudrost zapředená do hloubky duší

Orákulum duše zvířat: moudrost zapředená do hloubky duší

IMG 20200413 163205
IMG 20200413 163205
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ticho, klid, moud­rost, kte­rá splý­vá s lid­skou duší a záro­veň ji obo­ha­cu­je o pří­jem­né souzně­ní s celým svě­tem. Karty Orákula duše zví­řat vychá­zí z toho, že když jsme šťast­ni a v sou­la­du se svou duší, nej­lé­pe může­me slou­žit svě­tu a ostat­ním. A být i dru­hým pří­kla­dem. Pokud pat­ří­te mezi lidi, kte­ří milu­jí pří­ro­du a se zví­řa­ty souzní od jak­ži­va, pak mohou toto být kar­ty přes­ně pro vás.

Co mi při­ne­sou, proč prá­vě Orákulum duše zví­řat?

Můj dojem je jed­no­du­chý. V kar­tách a kní­žeč­ce je obec­ně zná­má moud­rost zapře­de­ná do sou­vis­los­tí a pří­bě­hů, kte­ré budou bavit a inspi­ro­vat i sami o sobě. Karty jako kaž­dé jiné s tou tajem­nou nit­kou sou­vis­los­tí a stá­le nových, ale v našich živo­tech doko­la se opa­ku­jí­cích pří­bě­zích. Ale ten zví­ře­cí pel, ta moud­rost duší, kte­ré na nás neu­mí pro­mlu­vit lid­ským slo­vem, přes­to ve své intu­i­tiv­ní moud­ros­ti mnoh­dy pře­vy­šu­jí pána tvor­stva.

A teh­dy na člo­vě­ka sedá poko­ra, vlíd­nost, vděč­nost. Zvláštní klid, kdy jak se vám bude chtít, vplu­je­te do duše jele­na, kro­ca­na, kobyl­ky nebo cha­me­le­o­na. Kdy sta­čí hlu­bo­ký moud­rý vhled… nebo jen zamyš­le­ní se nad něja­kou typic­kou vlast­nos­tí pro toto zví­ře, a najed­nou život dosta­ne jiný roz­měr. A snad i pohled na toto zví­ře.

IMG 20200413 163205
IMG 20200413 163205
IMG 20200427 170357
IMG 20200427 170357

Až příš­tě uvi­dím zví­ře….

Až zase příš­tě potkám na pro­cház­ce motý­la, mohu si uvě­do­mit i něco z orá­ku­la. Že motýl je o trans­for­ma­ci, kte­rá nemu­sí být boles­ti­vá, leč je nároč­ná, že kuk­la se nebrá­ní změ­ně, pro­to­že jinak by byla sama pro­ti sobě.  Že mra­ve­nec je zví­ře spo­lu­prá­ce a vůbec ho nena­pad­ne, že by musel být na všech­no sám? Proč? Za trest? Proto, že mu to někdo tak v dět­ství řekl? Ne, on umí požá­dat o pomoc ve své komu­ni­tě a také sám je nala­děn na to, že pomů­že všu­de, kde může. A že noč­ní můry jsou o závis­los­ti i tuše­ní, o tom, že něja­ké­ho smě­ru je až pří­liš a vyčer­pá­vá nás? To svět­lo, kte­ré můry láká nebý­vá mnoh­dy něčím, co by jim pro­spí­va­lo.

Vidíte, a to je jen pár kar­ti­ček. Už jen to roz­jí­má­ní nad zví­ře­cí sym­bo­li­kou je povzná­še­jí­cí a pří­jem­né.

A v pra­xi?

Vezměte kar­ty a vylož­te si je. Autorka při­dá­vá pár návo­dů, dob­rých rad pro pra­xi a dří­ve či poz­dě­ji zjis­tí­te, že tyhle kar­ty zase mlu­ví prav­du. Umí se podí­vat do hloub­ky duše, do pra­vých pohnu­tek našich tužeb, na kořín­ky našich otá­zek. A lehce pod­po­ří, pohla­dí.

Karty nás vedou k míru, k tomu, abychom svůj život uved­li do rov­no­váhy. Kolik otá­zek, tolik odpo­vě­dí.

Kolik situ­a­cí, tolik cest.

Jsem v rov­no­vá­ze: Umím se lépe roz­ho­do­vat

Přítomnost zví­ře­cích sym­bo­lů nám umož­ní dát do pohy­bu vnitř­ní ener­gii, pocho­pit to, co se kolem nás děje, najít přes­ně­ji svůj život­ní cíl a poznat tak souzně­ní se svou vnitř­ní prav­dou. To je potom stav, kte­rý nám mimo jiné umož­ní napří­klad nedě­lat chy­by v roz­ho­do­vá­ní o zásad­něj­ších život­ních téma­tech. Najít směr, když se potře­bu­je­me v živo­tě obrá­tit… jinak a lépe.

O autor­ce: Colette Baron-Reid je odbor­ni­cí na intu­i­ci, tvor­bu karet, moti­vač­ní řeč­ni­cí, autor­kou medi­tač­ních CD a mode­rá­tor­kou tele­viz­ní­ho pořa­du Mesage from Spirit. Napsala bez­po­čet knih, kte­ré vyšly i v češ­ti­ně – Kouzelná mapa je asi nej­zná­měj­ší. Pochází z Toronta a tam ji na pobře­ží může­te potkat i na Harleyi.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2020


Foto: Synergie Publishing SE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50307 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71917 KB. | 23.07.2024 - 10:19:10