Kritiky.cz > Recenze knih > E. L. James: Grey - 52 %

E. L. James: Grey - 52 %

GreyNahled
GreyNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh z pohle­du Christiana Greye byl, dle autor­ky, napsán na přá­ní čte­ná­řů, kte­ří si vel­mi oblí­bi­li její tri­lo­gii Padesát odstí­nů šedi, Padesát odstí­nů tem­no­tyPadesát odstí­nů svo­bo­dy.

Této audi­o­na­hráv­ce pro­půj­čil hlas Michal Slaný, člen čino­hry Národního diva­dla v Praze a před­sta­vi­tel něko­li­ka fil­mo­vých rolí.

Audiokniha se navra­cí k prv­ní­mu dílu tri­lo­gie. Má for­mu dení­ku, jenž začí­ná 9.5. 2011, tedy ve stej­ný den, kdy dochá­zí k osu­do­vé­mu setká­ní stu­dent­ky Anastasie Steeleové s ředi­te­lem Grey Enterprises Holdings s.r.o., a kon­čí 9.6. 2011. Děj je líčen z pohle­du hlav­ní­ho hrdi­ny pří­bě­hu.

Oproti dív­čí­mu pohle­du na svět, jenž byl jem­něj­ší, tomu­to dílu domi­nu­je sna­ha o muž­ský styl vyja­d­řo­vá­ní. Pánský pohled se pro­je­vu­je zejmé­na čas­tým opa­ko­vá­ním vul­ga­ris­mů a vět­ším zamě­ře­ním na pudo­vé sig­ná­ly. Anastasiin idol zde odklá­dá kul­ti­vo­va­nost i důstoj­nost. Přestože by měl být tou­to upřím­nos­tí poslu­cha­čům bliž­ší, mís­ty může půso­bit odpu­di­vě.

Autorka se pokou­ší o psy­cho­lo­gic­kou ana­lý­zu Greyovy naru­še­né osob­nos­ti, což činí pro­střed­nic­tvím jeho zne­po­ko­ju­jí­cích snů se vzpo­mín­ka­mi na dět­ství do čtvr­té­ho roku živo­ta. E.L. Jamesová se sna­ží pře­svěd­čit čte­ná­ře, že je Christian klad­ná posta­va, kte­rá se pou­ze své­ráz­ným způ­so­bem vyrov­ná­vá s tra­gic­kou minu­los­tí.

Hrdinovi lze při­číst k dob­ru, že nezku­še­nou stu­dent­ku nej­pr­ve sám před sebou varu­je, přes­to­že tou­ží po její blíz­kos­ti a vyhle­dá­vá ji. Nízké sebe­vě­do­mí se sna­ží kom­pen­zo­vat luxu­sem i nej­růz­něj­ší­mi výstřel­ky. Přestože tvr­dí, že mu psy­cho­te­ra­pe­u­to­va léč­ba pomá­há, zlep­še­ní na jeho psy­chi­ce není pří­liš zna­tel­né. Na poslu­cha­če může půso­bit jako zhýč­ka­ný boháč, jehož hlav­ním pro­blé­mem je dosta­tek peněz a čas na pře­mýš­le­ní o svých poci­tech. Pisatelka vyzdvi­hu­je jeho pra­co­vi­tost, navzdo­ry ní však hrdi­na v sobě nena­le­zl ani dost vytr­va­los­ti k úspěš­né­mu dokon­če­ní stu­dia na vyso­ké ško­le.

Grey půso­bí roz­pol­ce­ně. Přestože poci­ťu­je k Anastasii lás­ku, má tou­hu ji trestat.  Sám před sebou to omlou­vá těž­kou minu­los­tí, čímž však pozbý­vá oné rytíř­skosti a sna­hy o sebeza­pře­ní, kte­ré by mu slu­še­ly více.

Velký důraz je zde kla­den na nedo­sta­tek jíd­la, kte­rý zaží­val v bato­le­cím věku. Z toho­to důvo­du hrdin­ku neu­stá­le nutí, aby vše dojí­da­la, což je pro ni trau­ma­tic­ké. Sám tak může být pří­či­nou psy­chic­kých pro­blé­mů, kte­ré by se moh­ly u zpo­čát­ku křeh­ké stu­dent­ky pro­je­vit. Rozporuplný je i jeho vztah k penězům. Dary zahr­nu­je pou­ze Anastasii, jinak štěd­ros­tí neo­plý­vá a je vel­mi přís­ným, nároč­ným i nála­do­vým zaměst­na­va­te­lem. Navzdory jeho aro­gant­ní­mu cho­vá­ní jej mají zaměst­nan­ci rádi a trpě­li­vě sná­še­jí jeho vrto­chy. Nejvíce s ním sou­cí­tí řidič Taylor či hos­po­dy­ně Jonesová, kte­ré je líto, jak se po odcho­du Any Christian trá­pí a pust­ne. Rozchod s pří­tel­ky­ní těž­ce nese mimo jiné i z poně­kud sobec­ké­ho důvo­du, jeli­kož jej zno­vu začí­na­jí pro­ná­sle­do­vat noč­ní můry, kte­ré, když byl s ní, zázrač­ně zmi­ze­ly.

Některé pasá­že jsou zdlou­ha­vé, napří­klad hrdi­no­va řeč k pro­mo­va­ným stu­den­tům či popis plachtě­ní ve větro­ni. Rovněž vět­ši­na dia­lo­gů děj zpo­ma­lu­je. Greyova part­ner­ka se mar­ně sna­ží zjis­tit, proč se Christiana nesmí dotknout a ptá se na jeho minu­lost. On jí nechce nic pro­zra­dit, ale tápe i sám poslu­chač, když hrdi­na v sobě bolest­né vzpo­mín­ky potla­ču­je a nechce si je při­znat ani sám před sebou. Záhada je objas­ně­na až na samém kon­ci děje pro­střed­nic­tvím dal­ší­ho živé­ho snu. Také se zde vysky­tu­je pří­liš mno­ho ero­tic­kých scén, což dílu ubí­rá na ele­gan­ci a půso­bí roz­vláč­nost pří­bě­hu.

Nejzdařilejší je opro­ti tomu roz­ho­vor s dok­to­rem Flynnem v jed­né ze závě­reč­ných kapi­tol, jenž posu­nu­je děj dopře­du a napo­má­há hrdi­no­vi k lep­ší sebe­re­fle­xi. Závěr je, dle mého názo­ru, poměr­ně zda­ři­lý a tryská z něj nadě­je v lep­ší budouc­nost. Chvályhodná je i sna­ha o věro­hod­nou dět­skou sty­lis­ti­ku v pří­pa­dě noč­ních děsů se stříp­ky vzpo­mí­nek na kru­tý život s vlast­ní mat­kou, kte­ré mají při­blí­žit hrdi­no­vo myš­le­ní v dané době.

Na této audi­o­na­hráv­ce oce­ňu­ji, že při líče­ní snů, jež osvět­lu­jí moti­va­ci hlav­ní posta­vy pří­bě­hu, je pou­ži­ta ozvě­na, což napo­má­há odli­šit před­sta­vy od sku­teč­nos­ti. Hlas Michala Slaného půso­bí mla­dist­vě a vzhle­dem k tomu, že se jed­ná o popis živo­ta sedm­a­dva­ce­ti­le­té­ho muže, nahráv­ku vhod­ným způ­so­bem dopl­ňu­je.

Tuto audi­ok­ni­hu dopo­ru­ču­ji těm, kte­rým se líbil prv­ní díl tri­lo­gie Padesát odstí­nů šedi. Připomenou si v ní mno­ho momen­tů, kte­ré již zna­jí, ale z jiné­ho úhlu pohle­du. Audiokniha Grey dopl­ňu­je infor­ma­ce, kte­ré čte­nář neměl mož­nost dosud zjis­tit.


  • Autor:E L James
  • Interpret:Michal Slaný

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:

[adro­ta­te banner=„50“]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28128 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72280 KB. | 18.05.2024 - 08:05:19