Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma.

Po stopách léta. TV Nova představuje prázdninové programové schéma.

Maly pitaval z velkeho mesta c foto Jaromir Komarek 2
Maly pitaval z velkeho mesta c foto Jaromir Komarek 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hned prv­ní prázd­ni­no­vá sobo­ta bude na Nově pat­řit zbru­su nové zábav­né show 2 na 1, ve kte­ré Ondřej Sokol a Aleš Háma pro­vě­ří v nej­růz­něj­ších situ­a­cích Vojtu Dyka. Od pon­dě­lí 11. čer­ven­ce pak uve­de Nova Fun kaž­dý všed­ní den hra­nou rea­li­ty show Praha – den & noc, jejíž účast­ní­ci byd­lí spo­lu v pro­na­ja­tém bytě v cen­t­ru Prahy. Po celé léto se divá­ci mohou těšit na tele­viz­ní pre­mi­é­ry mno­ha čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů i reprí­zy nej­ob­lí­be­něj­ších titu­lů, jaký­mi jsou napří­klad seri­á­ly Specialisté, Kriminálka Anděl, Policie Modrava nebo kul­tov­ní stá­li­ce Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta, Comeback a Hospoda. Televize Nova uve­de také detek­tiv­ní seri­ál Šéfka s Kateřinou Winterovou v hlav­ní roli.

2 na 1 je název nové zábav­né talk show pro celou rodi­nu, ve kte­ré si dva mode­rá­to­ři – Aleš Háma a Ondřej Sokol – vez­mou na paškál her­ce a zpě­vá­ka Vojtu Dyka, jenž musí absol­vo­vat sérii nej­růz­něj­ších úko­lů, zkou­šek a výzev, kte­ré ho dosta­nou do celé řady nestan­dard­ních a ne zrov­na kom­fort­ních situ­a­cí. „Tím, že o Vojtovi vím hod­ně věcí, bylo z čeho vychá­zet a v mno­ha věcech jsme šli dost na jis­to­tu. Když jsme natá­če­li skry­té kame­ry, měl jsem obrov­ský pro­blém vydr­žet se nesmát, pro­to­že tam bylo vel­ké množ­ství nesku­teč­ně zábav­ných momen­tů,“ vzpo­mí­ná na natá­če­ní polo­vi­na z mode­rá­tor­ské­ho dua Aleš Háma. Jak Vojta Dyk obstál, divá­ci TV Nova uvi­dí v sobo­tu 2. čer­ven­ce ve 20:20.

Od pon­dě­lí 11. čer­ven­ce na Nova Fun – a o týden dří­ve na Voyo – kaž­dý všed­ní den ve 21:40 star­tu­je nový uni­kát­ní for­mát hra­né rea­li­ty show Praha – den & noc. Všichni účast­ní­ci jsou neher­ci a vše, co divá­ci uvi­dí, se ode­hrá­vá v reál­ném pro­stře­dí Prahy pod­le zjed­no­du­še­né­ho, sche­ma­tic­ké­ho scé­ná­ře, kte­rý nasti­ňu­je jen základ­ní dějo­vé lin­ky. Konkrétní dia­lo­gy a inter­ak­ce jsou již výhrad­ně na samot­ných akté­rech. Všechny epi­zo­dy budou před­pla­ti­te­lům Voyo dostup­né vždy s týden­ním před­sti­hem. První díl mohou vidět již 4. čer­ven­ce.

Úterní veče­ry na Nově budou pat­řit dese­ti­díl­né kri­mi­nál­ní sérii Šéfka, jež kro­mě osob­ních pří­bě­hů hlav­ních postav divá­kům nabíd­ne i deset uza­vře­ných a vel­mi sil­ných pří­pa­dů vražd s pře­kva­pi­vým rozuz­le­ním. „Major Karla Langerová je vedou­cím na oddě­le­ní vražd. Řeší ty nej­těž­ší pří­pa­dy. Má za sebou tým dvou kapi­tá­nů, mužů. Vedle nich řeší pří­pad své­ho mrt­vé­ho muže, kte­rý pro ni zůstá­vá i přes­to, že uply­nu­lo něko­lik let, stá­le ote­vře­ný,“ popi­su­je svou posta­vu hereč­ka Kateřina Winterová.

Kromě Šéfky se divá­ci Novy během prázd­nin dočka­jí i dlou­ho­do­bě oblí­be­ných seri­á­lů: Specialisté, Policie Modrava a Kriminálka Anděl. Na tele­viz­ní obra­zov­ky se vrá­tí i pocti­vá čes­ká detek­tiv­ka, pat­nác­ti­díl­ný seri­ál Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta. „Podle mě je to dob­rá kri­mi­nál­ka a mno­ho sku­teč­ných poli­caj­tů mi říka­lo, že se z mno­ha podob­ných seri­á­lů se Pitaval rea­li­tě blí­ží nej­víc,“ říká Jiří Krampol a Pavel Zedníček jej dopl­ňu­je: „Když jsem jez­dí­val oko­lo Národního diva­dla, kde pra­vi­del­ně postá­va­la hlíd­ka, něko­li­krát jsem zasta­vil, stá­hl okýn­ko a zeptal se, zda se něco děje. Oni se vět­ši­nou tak lek­li, že zasa­lu­to­va­li a řek­li mi, že vše je napros­to v pořád­ku.“

V lením pro­gra­mu tele­vi­ze Nova jsou i dal­ší tele­viz­ní legen­dy. Podvečery budou pat­řit reprí­zám oblí­be­né vědo­most­ní sou­tě­že Na lovu a seri­á­lu Hospoda. Na obra­zov­ky se vrá­tí i původ­ní čes­ký sit­com Comeback v čele s kul­tov­ním Ozzákem a býva­lým dis­co zpě­vá­kem Tomášem Pacovským. „Mám na dobu natá­če­ní krás­né vzpo­mín­ky. Byla to výji­meč­ná prá­ce. Přiznám se, že mi vel­mi chy­bí humor Comebacku i ten tvůr­čí způ­sob prá­ce a lidi. Je mi bez Comebacku smut­no,“ při­zná­vá herec­ký před­sta­vi­tel Lexy Matouš Ruml.

Nova i Nova Cinema nabíd­nou boha­tou pře­hlíd­ku čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů. Diváci se mohou těšit na kome­die Věčně tvá nevěr­ná s Lenkou Vlasákovou, Vilmou Cibulkovou a Sašou Rašilovem v hlav­ních rolích, Ubal a zmiz s Matoušem Rumlem a Jankem Gregorem v rolích kama­rá­dů pěs­tu­jí­cích mari­hu­a­nu. Ze zahra­nič­ních hitů napří­klad na sním­ky John Wick 3, Dívka ve vla­ku, Batman začí­ná, Aquaman, oba díly fil­mů Sex ve měs­tě se čtyř­mi pří­tel­ky­ně­mi z Manhattanu, sérii akč­ních thrille­rů s hlav­ním hrdi­nou Jasonem Bournem, kte­ré­ho ztvár­nil Matt Damon, a sérii sed­mi bláz­ni­vých kome­dií Policejní aka­de­mie.

Na sta­ni­ci Nova Action budou i v létě pokra­čo­vat pre­mi­é­ro­vé díly oblí­be­ných rea­li­ty show Bratři v die­se­lu, Dannyho auťá­ky, Mistři reno­va­cí, Američtí sbě­ra­te­lé, Strážci hra­nic: Austrálie a Záchranáři sever­ských sil­nic. O svou dáv­ku napě­tí nepři­jdou ani fanouš­ci seri­á­lu Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba: New Orleans a pokra­čo­vat bude i Válka stě­ho­vá­ků. Nedělní veče­ry pak budou pat­řit fil­mo­vým hitům. Na Nova Lady prv­ní týden v čer­ven­ci star­tu­je zbru­su nový roman­tic­ký seri­ál Láska a nená­vist Istanbulu a v pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní pobě­ží i seri­ál z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí Nemocnice Hope.

Na Nova Fun si i během léta při­jdou na své pře­de­vším fanouš­ci sit­co­mů. Pokračovat totiž budou popu­lár­ní stá­li­ce jako Teorie vel­ké­ho třes­ku, Přátelé, Dva a půl chla­pa, Krok za kro­kem, Will a Grace nebo 2 $ocky, kte­ré od 20. čer­ven­ce vystří­dá ve stej­ném pro­gra­mo­vém slo­tu sit­com Máma. Začátkem čer­ven­ce bude také star­to­vat oblí­be­ný ani­mák pro dospě­lé Americký táta. Reprízy oblí­be­ných seri­á­lů při­ne­se i Nova Gold. Diváci uvi­dí Policii Chicago nebo Sanitku, ale také oblí­be­né kri­mi lahůd­ky, jako je Mentalista, Můj pří­tel Monk, Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti, Lovci zlo­čin­ců, Myšlenky zlo­čin­ce nebo Beze sto­py.

Nedělní rána a dopo­led­ne budou na Nově pat­řit dětem, kte­ré se mohou těšit napří­klad na oblí­be­né pohád­ky Zdeňka Trošky Z pek­la štěs­tí a Princezna ze mlej­na. Nejmenším bude pat­řit i páteč­ní pri­me time kaná­lu Nova Cinema, kde uvi­dí sním­ky Pokémon: Detektiv Pikachu, Tajný život maz­líč­ků, Legenda o sovích stráž­cích nebo oba díly ani­má­ků Happy Feet. První díl o tuč­ňá­ko­vi zís­kal Oskara jako nej­lep­ší ani­mo­va­ný film a zpě­vák Prince k němu napsal píseň The Song of the Heart, za kte­rou obdr­žel Zlatý gló­bus.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Plán pro rodinu17. ledna 2024 Plán pro rodinu Sympatická špiónská rodinná akční komedie, která jede dle známé šablony, ale funguje a spolehlivě zabaví. Sice nedosahuje kvalit My Spy a humor není tak úderný, jak by se patřilo, tak […] Posted in Krátké recenze
  • Ben Affleck25. března 2016 Ben Affleck Ben Affleck, celým jménem Benjamin Geza Affleck (* 15. srpna 1972 Berkeley, Kalifornie, USA) je americký filmový herec, režisér a scenárista. Osobní život Je ženatý s Jennifer […] Posted in Profily osob
  • 2023 Noir Film Fest přiváží o víkendu na hrad Český Šternberk nejen Batmana23. srpna 2023 2023 Noir Film Fest přiváží o víkendu na hrad Český Šternberk nejen Batmana Gotický hrad Český Šternberk, ležící asi 40 minut jihovýchodně od Prahy, se o víkendu opět stane vhodným hostitelem 11. ročníku Noir Film Festivalu. Letošní ročník, který se koná od […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Chin gei bin (2003)22. ledna 2013 Chin gei bin (2003) Kdo se stane vlastníkem pěti mocných kamenů, může získat obrovskou sílu a nastolit novou dobu temna. Reeve patří mezi nejlepší zabijáky upírů. Při poslední akci však narazí na mocného […] Posted in Horory
  • Nepřivolávej nic zlého21. června 2022 Nepřivolávej nic zlého Psychologické slow burn Hororové Drama nepatří mezí mé nejoblíbenější subžánry a i zde jsem s hodnocením váhal, ale došel jsem k závěru, že se jedná o povšimnutihodnou záležitost, která i […] Posted in Krátké recenze
  • Plán Útěku 2 (Escape Plan: Hades) - Recenze - 40%24. července 2018 Plán Útěku 2 (Escape Plan: Hades) - Recenze - 40% A bude se zase utíkat. Každé vězení má své slabé místo. A i tentokrát jde o to najít ho. Ray Breslin (Sylvester Stallone) si po poslední akci sedl raději za stůl a řídí svůj tým […] Posted in Filmové recenze
  • Jak být klukem – až příliš názorná příručka9. ledna 2024 Jak být klukem – až příliš názorná příručka Knih o pubertě jsem přečetla bezpočet. Z tohoto důvodu mě zaujala nová publikace Jamese Dawsona, jelikož je to, dle mého názoru, již zcela popsaná a prozkoumaná oblast, jež nemá už co […] Posted in Recenze knih
  • Zápisník smrti: Poslední jméno (2006)21. dubna 2021 Zápisník smrti: Poslední jméno (2006) Konečně jsem si dohnal tenhle dvou dílný KULT, který je dle slavné anime předlohy a je to bezpochyby výborné Mysteriózní Krimi, které dokáže strhnout i po letech.Film má skvělý příběh o […] Posted in Krátké recenze
  • Reaping, The (2007)4. prosince 2016 Reaping, The (2007) Ztratila víru v boha, přesto jí venkované poprosí o pomoc, protože jejich městečko údajně postihne deset egyptských ran. Pravda je ovšem mnohem děsivější... Bývalá misionářka […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33965 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71676 KB. | 24.06.2024 - 02:12:50