Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Letouny z Česka v čele s Albatrosem slaví 95 let na stříbrném plátně

Letouny z Česka v čele s Albatrosem slaví 95 let na stříbrném plátně

Foto Aero A 11
Foto Aero A 11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

České letou­ny ze spo­leč­nos­ti AERO Vodochody, kte­rá pat­ří k nej­star­ším letec­kým spo­leč­nos­tem na svě­tě, mají za sebou také pořád­ně boha­tou a roz­ma­ni­tou „fil­mo­vou kari­é­ru“ trva­jí­cí již 95 let. První fil­mo­vou roli zís­kal letoun Aero A-11 v roce 1927 v tuzem­ském sním­ku Slavia L-Brox. Zatím posled­ní fil­mař­skou zku­še­nost mají za sebou letou­ny Aero L-39 Albatros, kte­ré pomá­ha­ly s natá­če­ním a výcvi­kem her­ců v nedáv­no uve­de­ném holly­wo­od­ském vel­ko­fil­mu Top Gun: Maverick.

 

Dvoumístný prů­zkum­ný a bom­bar­do­va­cí dvou­ploš­ník Aero A-11, kte­rý mohl dosáh­nout maxi­mál­ní rych­los­ti až 215 km/h, se obje­vil v čes­ko­slo­ven­ském čer­no­bí­lém sním­ku reži­sé­ra Vladimíra Studeckého s názvem Slavia L-Brox (dal­ší název: Románek let­cův), kte­rý měl pre­mi­é­ru 13. květ­na 1927. Film vyprá­ví pří­běh pilo­ta Karla Smělého, kte­rý se úspěš­ně popa­su­je s letec­ký­mi závo­dy kolem Karlštejna. Propagační film čes­ko­slo­ven­ské­ho letec­tví vzni­kl za pod­po­ry Masarykovy letec­ké ligy (MLL)
a Ministerstva národ­ní obra­ny.

 

Rodinu prů­zkum­ných a bom­bar­do­va­cích dvou­ploš­ní­ků na začát­ku 30. let minu­lé­ho sto­le­tí roz­ší­řil letoun Aero A-100 s výko­nem 740 koní a dole­tem až 900 kilo­me­t­rů. Tento letoun měl tu čest si zahrát, dle dobo­vých pla­ká­tů, v „prv­ním čes­ko­slo­ven­ském špi­o­náž­ním letec­kém vel­ko­fil­mu“ s názvem Vzdušné tor­pé­do 48 (režie Miroslav Cikán). Snímek, ve kte­rém si zahrá­li napří­klad Jaroslav Marvan, Otomar Korbelář nebo Zita Kabátová, vstou­pil do kin 5. břez­na 1937.

 

Satirická kome­die Hrdina má strach, v režii Františka Filipa, vstou­pi­la do čes­ko­slo­ven­ských kin 24. červ­na 1966. Kvůli kri­ti­ce teh­dej­ší soci­a­lis­tic­ké spo­leč­nos­ti se z něj stal po roce 1969 tzv. tre­zo­ro­vý film a divá­ci jej moh­li zno­vu zhléd­nout až v roce 1990. Na plát­ně toho­to fil­mu se obje­vi­lo pozo­ru­hod­né tuzem­ské leta­dlo s  ozna­če­ním Aero Ae-45. Bylo to prá­vě čes­ké legen­dár­ní aero­ta­xi pro 4 nebo
5 ces­tu­jí­cích s maxi­mál­ním dole­tem 1 000 kilo­me­t­rů.

 

První prou­do­vý cvič­ný letoun kom­plet­ně navr­že­ný a  vyro­be­ný v Československu byl Aero L-29 Delfín. Vyráběl se v letech 1963-1974 a pat­řil mezi nej­ú­spěš­něj­ší výcvi­ko­vé letou­ny na svě­tě. V 80. letech 20. sto­le­tí se obje­vil v čes­kých fil­mech Temné slun­ce (1980) nebo Pod noha­ma nebe (1983). V roce 2015 se mih­nul v čes­kém kri­mi­nál­ním seri­á­lu Vraždy v kru­hu. Malou roli dostal i v zahra­nič­ní pro­duk­ci Mauritánec: Deník z Guantánama (2021) pod režij­ní tak­tov­kou Kevina Macdonalda. Lehký bitev­ník Aero L-159 Alca se zase pro­le­těl v brit­ském dra­ma­tu Král Lear z roku 2018, kde se před­sta­vi­li Anthony Hopkins a Emma Thompson.

 

Nejvýraznější fil­mo­vou sto­pu mezi čes­ký­mi leta­dly z Aera zane­cha­lo na vel­kém plát­ně jed­no z nej­slav­něj­ších tuzem­ských leta­del Aero L-39 Albatros. Naposledy se L-39 podí­le­la na natá­če­ní
i výcvi­ku her­ců holly­wo­od­ské­ho letec­ké­ho sním­ku Top Gun: Maverick. 

 

Důležitou roli měl čes­ký letoun také při natá­če­ní bon­dov­ky Zítřek nikdy neu­mí­rá (1997). To se na nej­vět­ší­ho čes­ké­ho letec­ké­ho výrob­ce obrá­ti­li fil­ma­ři s žádos­tí o poskyt­nu­tí letou­nu L-39 s pilo­tem, kte­rý bude dublo­vat Pierce Brosnana, před­sta­vi­te­le Jamese Bonda. Tehdejší tes­to­va­cí pilot Aera Ladislav Šnýdr tak odle­těl do Pyrenejí, kde se vrchol­ná část fil­mu tři týd­ny natá­če­la.

 

Menší čes­ké letec­ké sto­py L-39 jsou pak k  nale­ze­ní napří­klad ve čtvr­tém dílu legen­dár­ní akč­ní série s  Melem Gibsonem a  Danny Gloverem Smrtonosná zbraň (1998), v  seri­á­lo­vém hitu Prison Break (2005) nebo v komik­so­vé adap­ta­ci Green Lantern z roku 2011.

 

Na prv­ní „fil­mo­vou zku­še­nost tepr­ve čeká“ násle­dov­ník Albatrosu, nový prou­do­vý letoun Aero L-39NG, kte­rý pat­ří k nej­lep­ším cvič­ným letou­nům ve své tří­dě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87964 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72110 KB. | 13.07.2024 - 14:53:16