Kritiky.cz > Festivaly > Podívejte se na letošní program plzeňského festivalu Finále Plzeň

Podívejte se na letošní program plzeňského festivalu Finále Plzeň

FP logo 1
FP logo 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci k 31. roč­ní­ku fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň pořa­da­te­lé před­sta­vi­li pro­gram jed­not­li­vých sek­cí a odtaj­ni­li také zvuč­ná jmé­na mezi­ná­rod­ní poro­ty či fes­ti­va­lo­vých hos­tů. Finále si letos při­chys­ta­lo téměř 135 sním­ků, kte­ré plzeň­ským divá­kům nabíd­ne od 19. – 24. dub­na 2018.

V rám­ci fes­ti­va­lu bude uve­de­no 6 pre­mi­ér či před­pre­mi­ér. Jmenovitě se jed­ná o sní­mek Hastrman, režij­ní debut Ondřeje Havelky. Dále doku­men­tár­ní film Bohu žel Saši Dlouhého, slo­ven­ský výprav­ný živo­to­pis­ný film Dubček – krát­ké jaro, dlou­há zima nebo his­to­ric­ký sní­mek Zdeňka Jiráského Bůh s námi – od defe­nestra­ce k Bílé hoře. Předpremiéra čeká i tele­viz­ní film Davida Ondříčka Dukla 61 či dokudra­ma Jana Geberta Až při­jde vál­ka.

Programová sek­ce České sto­py v mezi­ná­rod­ních kopro­duk­cích opět uve­de i zahra­nič­ní tvor­bu, kte­rá vznik­la v čes­ké kopro­duk­ci. Návštěvníci se mohou těšit napří­klad na pro­jek­ty z Rakouska (Doma je tady), Lotyšska a Finska (Sibiřský deník) i Indie (Jak Harry potkal Sejal). Za pozor­nost sto­jí též slo­ven­ská tvor­ba, kte­rou na fes­ti­va­lu zastou­pí sním­ky loň­ské­ho roku, napří­klad DOGG, Špína či Únos. Nechybí ani doku­men­tár­ní žánr v podo­bě časosběr­ných děl Deset let lás­kySbohem děcá­ku. Sekce Na vlně před­sta­vu­je výběr nej­no­věj­ších fil­mů vznik­lých v roce 2018, Finále pro­mít­ne str­hu­jí­cí doku­ment o čes­ké pří­ro­dě Planeta Česko či režij­ní debut Petra Horkého Švéd v žigu­lí­ku o stře­tu západ­ní­ho myš­le­ní s rus­kou men­ta­li­tou.

Vyvrcholením fes­ti­va­lu bude jako kaž­do­roč­ně slav­nost­ní udí­le­ní cen Zlatý led­ňá­ček. Vůbec popr­vé budou oce­ně­ny i stu­dent­ské fil­my do 40 minut. Vítězové kro­mě skle­ně­ných cen dosta­nou také finanč­ní odmě­nu a vítěz stu­dent­ské sek­ce obdr­ží věc­né plně­ní v hod­no­tě 100 000 Kč od part­ne­ra ceny Magic Lab. O vítě­zích roz­hod­nou 4 poro­ty slo­že­né cel­kem ze 14 zahra­nič­ních odbor­ní­ků. Role před­se­dy hlav­ní poro­ty se ujme Tomasz Wasilewski, pol­ský scé­náris­ta a reži­sér, drži­tel ceny Stříbrný med­věd z Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Berlíně za nej­lep­ší scé­nář. Pozvání při­ja­la i hereč­ka Alexandra Borbély, drži­tel­ka Evropské fil­mo­vé ceny za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu O těle a duši, kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara. Mezi dal­ší porot­ce pat­ří napří­klad rumun­ská doku­men­tár­ní reži­sér­ka a fil­mo­vá produ­cent­ka Monica Lãzurean-Gorgan, pro­du­cent doku­men­tár­ních sním­ků Oliver Sertić, vedou­cí indust­ry plat­for­my Filmového fes­ti­va­lu v Krakově Katarzyna Wilk či pro­gra­mo­vý ředi­tel Slovinského fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Celje Igor Palcic. Z čes­kých fil­ma­řů či her­ců do Plzně zaví­tá napří­klad Miroslav Krobot, Lenka Krobotová, Aňa Geislerová, Pavel Nový, Zuzana Kronerová, Vít Klusák, Filip Remunda, Taťjana Medvecká, Jan Hřebejk a mno­ho dal­ších.

Ředitelka fes­ti­va­lu, Eva Veruňková Kosařová, k pro­gra­mu dodá­vá: „Jednatřicátý roč­ník dodr­žu­je své letoš­ní mot­to, oprav­du jde o gran­de finá­le česko-slovenské tvor­by. Vždyť letos sla­ví čes­ká kine­ma­to­gra­fie 120 let. Věřím, že své si v něm najde kaž­dý návštěv­ník.

Díky dopro­vod­né­mu pro­gra­mu oži­je v Plzni hned něko­lik míst najed­nou. V Plzeňském Prazdroji se jako vzpo­mín­ka na nedo­ži­té 100. naro­ze­ni­ny Miroslava Horníčka pro­mít­ne­me his­to­ric­ky prv­ní inter­ak­tiv­ní fil­mo­vý pro­jekt Kinoautomat: Člověk a jeho dům. Pražský fil­mo­vý orchestr zahra­je v pro­sto­rách Autobusové haly DEPO2015 a Klára Vytisková vystou­pí v Anděl Music Baru. „Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku bude silent kino, fil­mo­vá kla­si­ka pod širým nebem s živým hudeb­ním dopro­vo­dem,“ dopl­ňu­je Peter Badač, pro­gra­mo­vý ředi­tel fes­ti­va­lu, a pokra­ču­je, „v Kopeckého sadech před Měšťanskou bese­dou uve­de­me ve spo­lu­prá­ci s Papírnou dva výji­meč­né němé sním­ky. Hudbu k nim, spe­ci­ál­ně slo­že­nou pro tuto pří­le­ži­tost, obsta­ra­jí DJ‘s pří­mo na mís­tě. Mimořádný film Gustava Machatého Erotikon dopro­vo­dí DJ Bartesky s mixem elek­tra a swin­gu a Tuzex Christ prvo­re­pub­li­ko­vý vel­ko­film Svatý Václav z roku 1929, kte­rý byl nej­vý­prav­něj­ší fil­mo­vou podí­va­nou své doby. Ve sním­ku, jehož vznik ini­ci­o­val T. G. Masaryk k 1000. výro­čí smr­ti Sv. Václava, se obje­vi­ly stov­ky sta­tis­tů i nej­vět­ší fil­mo­vé stav­by v Evropě 20. let.”

Finále Plzeň zve tra­dič­ně i děti a mla­dist­vé. „Menší divá­ci jis­tě oce­ní pohád­ko­vě ladě­né pří­běhy, jako je např. poe­tic­ký vánoč­ní film Přání k mání o růz­ných podo­bách, kte­ré na sebe může vzít lás­ka nebo nej­no­věj­ší pohád­ku Zdeňka Trošky Čertoviny, či pohád­ky Nejlepší pří­telHurvínek a kou­zel­né muze­um,“ láká rodi­ny s dět­mi na fes­ti­val ředi­tel­ka. V pro­sto­rách Měšťanské bese­dy bude opět dět­ský kou­tek.

Pro mla­dist­vé divá­ky Finále uvá­dí např. sní­mek Pátá loď, kte­rý vyprá­ví pří­běh netra­dič­ní dět­ské rodi­ny inspi­ro­va­ný sku­teč­nou udá­los­tí. Z doku­men­tů by dospí­va­jí­cí moh­ly oslo­vit sním­ky Nic jako dřív a Sbohem děcá­ku. Oba se zabý­va­jí zlo­mem, kte­rý při­chá­zí pro děti v ústa­vech s 18. rokem.

Předprodej vstu­pe­nek: od 9. dub­na 2018 na www.goout.cz

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu zís­ká­te na webu www.festivalfinale.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52913 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71543 KB. | 22.06.2024 - 18:46:50