Kritiky.cz > Recenze > Kvaska

Kvaska

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vězeňské pro­stře­dí a záku­li­sí muzi­ká­lu, také se vám tato kom­bi­na­ce nezdá dva­krát běž­ná? Ovšem prá­vě tuto myš­len­ku si zvo­li­li man­že­lé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, spí­še muzi­kál. I když i ten­to žánr sní­mek přes­ně nedo­dr­žu­je.
Když se to všech­no pře­be­re od začát­ku, film vás pře­kva­pí i tam, kde bys­te to neče­ka­li. Ovšem pro­blém je v tom, že mno­ho­krát i zápor­ně. Třeba samot­ný název – Kvaska, ten vyja­dřu­je náhraž­ku alko­ho­lu. Ta se zho­to­vu­je nej­čas­tě­ji ve věze­ní z vody, chle­ba a cuk­ru. To se celé nechá kva­sit, a za 14 dní tu máme něco podob­né­ho pivu. Jak sami vidí­te, dějo­vý obsah z toho­to názvu oprav­du nevy­čte­te. Na dru­hou stra­nu to pro nás může být skry­tá indí­cie, naši hlav­ní hrdi­no­vé totiž pochá­ze­jí prá­vě z vězeň­ské­ho zaří­ze­ní.

Nejdříve se ale pojď­me podí­vat na tvůr­ce této muzi­ká­lo­vé podí­va­né. Hlavními strůj­ci totiž není nikdo jiný než Mirjam a Dan Landovi. Ty se podí­le­li na tako­vých muzi­ká­lo­vých pec­kách jako KRYSAŘ či TAJEMSTVÍ. Právě oni skli­di­li ohrom­ný úspěch u divá­ků, za vše mlu­ví 600 tisíc pro­da­ných líst­ků na muzi­kál Krysař. Na prk­nech, kte­rá zna­me­na­jí svět, se tato dvo­ji­ce pro­sa­di­la jako zaru­če­ný tip na skli­ze­ní úspě­chu. Proto po vypro­da­ných před­sta­ve­ních se pře­sou­va­jí na stří­br­né plát­no a měli by zde před­sta­vit dra­ma­tic­kou podí­va­nou z pro­stře­dí záku­li­sí při­pra­vo­va­né­ho muzi­ká­lu.

Režii a scé­nář si vza­la na sta­ros­ti Mirjam Landa, man­žel­ka Daniela Landy. Ten se posta­ral o hud­bu k fil­mu, ta je nedíl­nou sou­čás­tí celé­ho toho­to pro­jek­tu. Abych byl upřím­ný, hud­ba je ta jedi­ná věc, kte­rá má zde jas­ná pra­vi­dla a zaru­če­ně se vám bude líbit. Pokud jste muzi­ká­lo­vě zalo­že­ni, bude­te se soun­d­trac­kem ješ­tě více spo­ko­je­ni. Hudba zkrát­ka ke sním­ku ladí a k urči­tým scé­nám se hodí.
Režie s scé­nář bohu­žel dopadly o dost hůře. Převážně bych chtěl upo­zor­nit na dějo­vý tok, ten je jed­no­du­še řeče­no neu­vě­ři­tel­ný. Hlavní hrdi­na naše­ho nespou­ta­né­ho pří­bě­hu Micky (Filip Tomsa) se ocit­ne ne svou vinou (jak ori­gi­nál­ní) ve věze­ní, kde se mu dva­krát nelí­bí. Při živo­tě ho drží jen jeho vel­ká lás­ka k muzi­ká­lo­vé hvězdě Karin (Lucie Vondráčková). Aby se s ní mohl sezná­mit, roz­hod­ne se zúčast­nit vypsa­né­ho kon­kur­zu na nový muzi­kál a ute­če z věze­ní. Kupodivu se mu pove­de pro­jít celým kon­kur­zem a koneč­ně se potká­vá s Karin. Tady prá­vě začí­ná ten pra­vý muzi­ká­lo­vý dril, den pre­mi­é­ry se blí­ží a Mickymu jsou pol­do­vé na sto­pě… No uznej­te sami, že toto sto­jí za zamyš­le­ní, kdo to vlast­ně vymys­lel. Co mám říci, je to zkrát­ka dosti nedo­myš­le­né. Postavy jed­na­jí zma­te­ně a ve scé­ná­ři je až moc fan­ta­zí­ro­vá­ní, abych toto něko­mu věřil. V reál­ném živo­tě to nemá šan­ci ani náho­dou, a tak po ne moc dlou­hé době při­chá­ze­jí hlu­chá mís­ta. Kdyby neby­lo prá­vě již zmi­ňo­va­né hud­by, tak by se ten­to sní­mek dostal ješ­tě hlou­bě­ji ke dnu.

Jediné, čeho se vám dosta­ne do sytos­ti, je kon­cen­t­ra­ce obsa­ze­ných hvězd. Ve fil­mu uvi­dí­te Lucii Vondráčkovou, Rudolfa Hrušínského nejml., Filipa Tomse, Jiřího Korna, Daniela Landu a mno­ho dal­ších. Jejich výkon je ade­kvát­ní ke scé­ná­ři, tak­že bohu­žel prů­měr­ný.
Další váž­nou vadou na krá­se je ten fakt, že při sle­do­vá­ní jsem měl roz­pa­či­tý pocit ze zařa­ze­ní v žán­ru. Ze začát­ku se vám bude zdát, že se jed­ná jen o nevin­nou zába­vu, není tomu ovšem tak. Později si totiž film začne hrát na srd­cervou­cí dra­ma, čímž si svo­ji již tak špat­nou repu­ta­ci ješ­tě pohor­ší. Ani Mirjam Landa nej­spíš pořád­ně nevě­dě­la co přes­ně chce točit. Jak se ale v tom má vyznat ubo­hý divák, kte­rý se při­šel jen poba­vit? Ten to nej­spíš po 30 minu­tách vzdá a nedo­čká se tak ani té jedi­né pořád­né taneč­ní sek­ven­ce na kon­ci. A pak že něja­ký muzi­kál, ani zde Kvaska neu­spě­la.

Nepovedený pokus man­že­lů Landových při­vést na stří­br­né plát­no to, co je oba pro­sla­vi­lo nej­ví­ce – muzi­kál. Ovšem selhal jen jeden, nebo spí­še jed­na. Mirjam Landa má scé­nář děra­vý jak emen­tál, a ješ­tě k tomu se ani pořád­ně neroz­hod­la o žánro­vém zařa­ze­ní sním­ku. Daniel Landa však obstál na výbor­nou, a spo­lu s ním i jeho hud­ba, kte­rá ve fil­mu zazní.

Průměr:
Select rating

Blbosr

Nic moc

Ujde

Dobrý

Výborný

Ještě nehod­no­ce­no. Buďte prv­ní 🙂

Kvaska
Recenze
Vložil Slávek Anlauf, 1. Leden 2007 - 1:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09058 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71537 KB. | 19.06.2024 - 23:00:03