Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vykopávky - Film přibližuje okolnosti nalezení známého pohřebiště v Sutton Hoo ve Velké Británii.

Vykopávky - Film přibližuje okolnosti nalezení známého pohřebiště v Sutton Hoo ve Velké Británii.

Vykopavky
Vykopavky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Edith Pretty (Carey Mulligan) si najme míst­ní­ho arche­o­lo­ga Basila Browna (Ralph Fiennes), aby pro­zkou­mal mohy­ly, kte­ré se nachá­ze­jí na jejím pozem­ku.

V roce 1939 v Sutton Hoo pro­bě­hl nález pohře­biš­tě, při­čemž jde v rám­ci arche­o­lo­gie o tak význam­ný objev, že se pocho­pi­tel­ně musel dočkat něja­ké­ho toho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Události, kte­ré nález lod­ní­ho pohřbu popi­su­jí do své kni­hy zpra­co­val spi­so­va­tel John Preston, při­čemž jí do fil­mo­vé podo­by sepsa­la sce­nárist­ka Moira Buffini a režie této adap­ta­ce se ujal aus­tral­ský reži­sér Simon Stone. Do hlav­ní role při­tom původ­ně zlá­kal Nicole Kidman a Ralph Fiennes, Kidman ovšem nako­nec pro­jekt opus­ti­la a tak se náhra­dou za ní sta­la hereč­ka Carey Mulligan (bohu­žel....). Stojí poté Vykopávky za to? Těžko říct.

Problém Vykopávek je v zása­dě v jejich samot­ném téma­tu. To není klí­čem k nějak výraz­ně záživ­né­mu zážit­ku, pro­to­že tu prim sku­teč­ně hra­jí pou­ze dvě věci- Vykopávání v Sutton Hoo a do toho něja­ké ty vzta­hy, kte­ré celé vyko­pá­vá­ní oklo­pu­jí. Celé se to sice může opřít o veli­ce dob­ré herec­ké výko­ny, krás­nou vizu­ál­ní strán­ku a sluš­ně budo­va­nou atmo­sfé­ru, v souč­tu jsou ale Vykopávky vlast­ně tak tro­chu fil­mem o ničem. Samotné téma vyko­pá­vá­ní, kte­ré je navíc kom­bi­no­va­né se vzta­hy lidí, kte­rých se vyko­pá­vá­ní týká ovšem postrá­dá něja­kou gra­da­ci, něja­ký pře­sah a ve finá­le mož­ná shle­dá­vám pro­blém v tom, že jsou Vykopávky nato­če­né dle mate­ri­á­lu, kte­rý je hod­ně těž­ký zpra­co­vat do audi­o­vi­zu­ál­ní podo­by. Není to při­tom nemož­ný úkol, pro­to­že věřím, že to celé šlo nato­čit zají­ma­věj­ším způ­so­bem. V souč­tu jsou totiž ve finá­le Vykopávky vlast­ně jen fajn řemes­lem, kte­ré­mu ale chy­bí nádech výraz­nos­ti a výji­meč­nos­ti. A je to ško­da.

Vykopávkám se musí nechat, že na roman­tic­kou linii vlast­ně zas tako­vý důraz nebe­re a prim tu sku­teč­ně hra­je pře­de­vším vyko­pá­vá­ní. Romantické linie tak Vykopávkám díky tomu nezač­nou pře­růs­tat přes hla­vu a divák, kte­rý na film kou­ká prá­vě kvů­li vyko­pá­vá­ní v Sutton Hoo tak nebu­de mít pocit, že byl okla­mán. Vykopávkám se při­tom funkč­ně daří vyvo­lat pocit, že vyko­pá­vá­ní arche­o­lo­gic­kých pamá­tek není pro­cház­ka růžo­vým sadem. Kamera do pro­stře­dí arche­o­lo­gic­ké­ho nále­zu vylo­že­ně vta­hu­je a pře­de­vším doka­zu­je, že arche­o­lo­gie v 30. letech fun­go­va­la na zce­la jiném prin­ci­pu než dnes. Přinášela sice více dří­ny, tím ale záro­veň při­nes­la i vět­ší pocit napl­ně­ní z nále­zu. A zrov­na tohle kouz­lo arche­o­lo­gie ten film pro­dá­vá fakt str­hu­jí­cím způ­so­bem.

Ralph Fiennes je jako vždy sáz­kou na jis­to­tu a jako Basil Brown je nesku­teč­ně super, je pro­to ško­da, že je Fiennese ve finá­le v cel­ko­vém souč­tu cel­kem málo. Carey Mulligan je sne­si­tel­ná, do role lady Pretty se ale vůbec neho­dí a zmí­ně­né Nicole Kidman by role urči­tě sed­la víc. Naopak Lily James doka­zu­je, že jed­ním z vychá­ze­jí­cích brit­ských talen­tů, Ken Scott (Balin!) koneč­ně dostá­vá po tri­lo­gii Hobit výraz­něj­ší úlo­hu, kte­rou si nále­ži­tě uží­vá a Johnny Flynn je fajn. V obsa­ze­ní tak v pod­sta­tě pro­blém není s výjim­kou prá­vě Mulligan.

Největší pro­blém ve finá­le shle­dá­vám v tom, že mě nechal emo­ci­o­nál­ně chlad­ným. Považuji se při­tom za emo­ci­o­nál­ní­ho člo­vě­ka, kte­rý u fil­mů, kte­ré sku­teč­ně chy­tí za srd­ce bre­čí pra­vi­del­ně a to i při reprí­zách. Vykopávky mě ale sku­teč­ně necha­li zce­la chlad­ným a při­tom jsem v nich cítil momen­ty, kte­ré po slzách vylo­že­ně vola­jí. Neviděl bych při­tom pro­blém v tom, že jsou Vykopávky tak stan­dard­ně brit­sky chlad­né, spí­še v tom, že Stone na momen­ty, kte­ré sku­teč­ně moh­li divá­ka dostat do emo­ci­o­nál­ní kře­če nevy­dřel na kost.

Vykopávky jsou vlast­ně doce­la fajn. Chybí jim ovšem ten tah na bran­ku, kte­rý by pro­dal, že kou­ká­te na něco sku­teč­ně výraz­né­ho a spek­ta­ku­lár­ní­ho. Samotná vrchol­ná vizu­ál­ní a tech­nic­ká strán­ka a dost dob­ré herec­ké výko­ny totiž nesta­čí v pro­ti­kla­du s tím, že se fakt kou­ká­te na v pod­sta­tě uny­lý a nezá­živ­ný film, kte­rý navíc napros­to nevy­u­ží­vá svůj poten­ci­ál a vůbec se mu nepo­da­ří pro­dat tu atmo­sfé­ru, že se kopá­ní v Sutton Hoo ode­hrá­vá na poza­dí 2. svě­to­vé vál­ky. Je to pořád straš­ně hez­ký, dia­lo­go­vě více­mé­ně sne­si­tel­ný, herec­ky zahra­ný dost sluš­ně a jinak vlast­ně už nejde coko­liv říct. Je to pros­tě tuc­to­vý. Gratuluji všem, kte­rým se ve Vykopávkách poda­ři­lo obje­vit něco spe­ci­ál­ní­ho a moh­li si to užít výraz­ně více. Z mého pohle­du se ale sku­teč­ně jed­ná pou­ze o sluš­né řemes­lo, kte­ré šlo sku­teč­ně nato­čit zce­la jiným způ­so­bem a mno­hem lépe. Ve finá­le jsou tak Vykopávky vlast­ně fajn řemes­lem, ovšem obsa­ho­vě vylo­že­ně prázd­ným......

Trailer:

80 %

Photo © Larry Horricks / Netflix


Podívejte se na hodnocení Vykopávky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27843 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72061 KB. | 25.02.2024 - 19:51:15