Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Preview: Poslední samuraj

Preview: Poslední samuraj

samuraj02
samuraj02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh Posledního Samuraje je situ­o­ván do Japonska roku 1870. Jeho ústřed­ní posta­vou je kapi­tán Woodrow Algren (Tom Cruise), vyslou­ži­lý ame­ric­ký voják sil­ně pozna­me­na­ný vřa­vou občan­ské vál­ky. Coby vysla­nec Winchesterových zbroj­ních závo­dů se vydá­vá do země vychá­ze­jí­cí­ho slun­ce, aby zde s císa­řem dojed­nal lukra­tiv­ní kšeft točí­cí se oko­lo dodáv­ky střel­ných zbra­ní. Slovo dá slo­vo, a aniž by Algren sta­čil dopít šálek zele­né­ho čaje, už je jas­né, že se za vel­kou lou­ži nevrá­tí. Woodrow nao­pak při­jme nabíd­ku japon­ské armá­dy a roz­hod­ne se ji řád­ně zmo­der­ni­zo­vat · jak po strán­ce tak­tic­ké, tak po strán­ce arze­nál­ní.

Zpočátku pro­bí­há všech­no bez potí­ží, když pak ale dojde na prv­ní kon­flikt, Algren pocí­tí na vlast­ní kůži hoř­kou chuť poráž­ky. Jeho voj­sko, upřed­nost­ňu­jí­cí „dement­ní“ sys­tém „nabít-výstřel-nabít“, je v mži­ku roz­prá­še­no hrst­kou ostří­le­ných samu­ra­jů a on sám je zra­něn, potaž­mo zajat.

Z těž­ké­ho bez­vě­do­mí se Algren pro­bou­zí upro­střed samu­raj­ské­ho tábo­ra. Klást si otáz­ku, proč zůstal jako jedi­ný živ, je v tu chví­li zby­teč­né. Jakmile se Woodrow setká s vůd­cem Katsumotem, je mu nabíd­nu­to rozum­né, i když nezvyk­lé ulti­má­tum. Navzdory neli­bos­ti ostat­ních samu­ra­jů musí zůstat v tábo­ře, při­vyk­nout si míst­ním zvyk­los­tem a poznat i dru­hou stra­nu min­ce. I pro­to není divu, že Algren vzá­pě­tí „vystříz­li­ví“ a uvě­do­mí si, za jaký man­čaft by měl kopat, či spí­še ohá­nět se mečem...

Poslední samu­raj je v tom­to roce už něko­li­ká­tým sto­mi­li­o­no­vým pro­jek­tem. Nicméně stu­dio Warner Bros skrom­nos­tí nešet­ří a sní­mek reži­sé­ra Edwarda Zwicka ozna­ču­je za tře­tí nejam­bi­ci­óz­něj­ší bloc­kbus­ter roku (hned po T3Matrixu Reloaded). Jen posuď­te sami – v hlav­ní roli nej­vý­dě­leč­něj­ší herec sou­čas­nos­ti, scé­nář, pod nímž je pode­psa­ný John Logan (mají­cí na svě­do­mí mj. Gladiátora), a v nepo­sled­ní řadě Zwickova kan­tor­ská tak­tov­ka, kte­rou bylo máchá­no např. při natá­če­ní váleč­né­ho vel­ko­fil­mu Glory. Většina čte­ná­řů bude se mnou jis­tě sou­hla­sit, když s nad­sáz­kou napí­ši, že si těž­ko může­me přát více.

Natáčení Posledního samu­ra­je pro­bí­ha­lo hned na něko­li­ka kon­ti­nen­tech. Přestože se záplet­ka ode­hrá­vá výhrad­ně v Japonsku, i v tom­to pří­pa­dě uzna­li tvůr­ci za per­spek­tiv­něj­ší nato­čit pře­váž­né množ­ství scén v „zemi Pána prs­te­nů“ (v samot­né Asii je zau­ja­ly pou­ze loka­ce na Kjótu a zámek Himeji). Právě na Novém Zélandu se v posled­ní době natá­čí „o sto šest“ a míst­ní eko­no­mi­ka záslu­hou toho buj­ně vzkvé­tá. Že to vždy nemu­sí být pro fil­ma­ře pro­cház­ka růžo­vým sadem, o tom se reno­mo­va­ný reži­sér Zwick pře­svěd­čil v oka­mži­ku, kdy se dostal do pří­mé­ho kon­flik­tu s míst­ním domo­ro­dým kme­nem Maorů. Důvodem spo­ru se sta­lo zne­svě­ce­ní novozéland­ské hory Taranaki, kte­rá ve fil­mu nahra­zu­je japon­skou posvát­nou horu Fudži. Přesto všech­no… v koneč­ném zúčto­vá­ní nešlo o nic tra­gic­ké­ho. Jak poz­dě­ji vyply­nu­lo ze slov maor­ské­ho mluv­čí­ho, jeho kmen sice poža­do­val po štá­bu urči­té „odškod­né“, ale roz­hod­ně neměl na mys­li náhra­du finanč­ní. Postačilo by údaj­ně i smíř­li­vé ges­to.

Více na Kritiky.cz
Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby b...
Bouřlivé ticho - pokračování mezinárodního bestselleru Pobřežní cesta - příběh o hledání cesty domů Raynor a Moth jsou manželé, kteří společně vybudovali od základu rodinnou farmu ve Walesu. B...
ZOM-B 2 V podzemí Jestliže milujete horory anebo fantasy příběhy, zajisté nepohrdnete druhým dílem ze série Zo...
Mafia Mamma Odpočinková gangsterská komedie o tom, jak obyčejná ženská se ze dne na den stane hlavou...
Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi Je první zářijový týden. Děti jsou ve škole a tak nemají čas sledovat televizi. Stanice se ...

Když se řek­ne „his­to­ric­ký vel­ko­film“, vět­ši­na z nás si vyba­ví nád­her­né exte­ri­é­ry a napě­tím nasák­lé sou­bo­je plné krve a řin­čí­cích mečů. Poslední samu­raj by v tom­to smě­ru neměl být výjim­kou. O tom, že je Nový Zéland záru­kou kva­li­ty, jsme se moh­li na vlast­ní oči pře­svěd­čit pro­střed­nic­tvím Pána prs­te­nů, tak­že můžeme-li být v něja­ké sou­vis­los­ti prá­vem napja­ti, budou to nej­spíš akč­ní pasá­že. V tom­to pří­pa­dě vlé­va­jí do žil mír­ný opti­mis­mus dvě věhlas­ná jmé­na. V prvé řadě je to reži­sér Zwick, kte­rý má s natá­če­ním hro­mad­ných bitev boha­té zku­še­nos­ti (viz. Odvaha pod pal­bou nebo Legenda o váš­ni), a poté zná­mý cho­re­o­graf šer­míř­ských umě­ní Nick Powell, kte­rý zau­čo­val Russela Crowea pro Gladiátora nebo Mela Gibsona pro Statečné srd­ce.

Přihlédneme-li pak k herec­kým kva­li­tám Toma Cruise a ke sna­ze tvůr­ců nato­čit co nejau­ten­tič­těj­ší japon­skou ver­zi Tance s vlky, jsou oče­ká­vá­ní navo­ze­ná slib­ně sestří­ha­ným trai­le­rem zřej­mě opráv­ně­ná. Na koneč­ný ortel si ovšem bude­me muset něja­ký ten pátek počkat, neboť čes­ká pre­mi­é­ra Zwickova epo­su je sta­no­ve­na až na začá­tek příští­ho roku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 3:10 Vlak do Yumy -15. ledna 2010 3:10 Vlak do Yumy - 3:10 Vlak do Yumy - Recenze 6.3.2008 premiera-tydne Přečteno: 394 krát […] Posted in Recenze
  • Titulky k Blindspot S05E02 - We Didn't Start the Fire16. května 2020 Titulky k Blindspot S05E02 - We Didn't Start the Fire Madeline je jako ostříž a hlídá na každém kroku kohokoliv, kdo by mohl pomáhat ztracenému týmu. Wellerův tým potřebuje najít spojence uvnitř FBI a nebude to tak mít vůbec snadné. Rozhodne […] Posted in Titulky
  • Nekojiru-so (Cat Soup) (2001)14. srpna 2020 Nekojiru-so (Cat Soup) (2001) Originální půlhodinový filmek japonského režiséra Tetsuo Sato, který by se dal přeložit jako *Kočičí polévka*, je vskutu originálním dílem. Surrealistické a iluzorní obrazy se v něm […] Posted in Klubové filmy
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příhody z praxe 2 - Ošetřovatelský trojboj10. září 2019 Příhody z praxe 2 - Ošetřovatelský trojboj Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Titulky k Grantchester S04E04 - Episode #4.48. dubna 2019 Titulky k Grantchester S04E04 - Episode #4.4 V dnešním dílu Geordie a Will řeší svůj první společný případ. Leonard řeší pošramocený vztah se svou hospodyní. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
  • Zlato Rýna25. května 2023 Zlato Rýna Vynikající německý režisér Fatin Akin ( Odnikud, U zlaté Rukavice) natočil epický gangsterský opus magnum o slavném rapperovi Xatar. Film diváky okamžitě vtáhne do děje, jelikož […] Posted in Krátké recenze
  • Mumie: Hrob Dračího císaře12. října 2022 Mumie: Hrob Dračího císaře Mumie: Hrob dračího císaře je americký akční dobrodružný fantasy film z roku 2008 režírovaný Robem Cohenem, scénář napsali Alfred Gough a Miles Millar, producenty byli Stephen Sommers […] Posted in Speciály
  • Silné drama Nina bude uvedeno v českých kinech12. září 2018 Silné drama Nina bude uvedeno v českých kinech Po úspěšném uvedení na mezinárodních filmových festivalech ve Zlíně a v Karlových Varech bude Česko – Slovenské drama Nina uvedeno v distribuci českých kin. Emotivní a intimní film Juraje […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27102 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69779 KB. | 30.11.2023 - 14:42:25