Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Filmové premiéry v řijnu

Filmové premiéry v řijnu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Will Smith, Nicolas Cage a mno­ho hvězd se nám obje­ví v čes­kých kinech v řij­nu.

02. 10. 03 Mizerové II
Detektivové z oddě­le­ní nar­ko­tik v Miami Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou při­dě­le­ni k úder­né jed­not­ce, jejímž úko­lem je zasta­vit pří­sun extá­ze do měs­ta. Během vyšet­řo­vá­ní sho­dou okol­nos­tí odha­lí roz­sáh­lý kon­spi­rač­ní plán bez­cit­né­ho dro­go­vé­ho bos­se Tapia (Jordi Molla), kte­rý chce roz­ší­řit své impé­ri­um a ovlád­nout obchod s nar­ko­ti­ky v celém měs­tě, při­čemž hod­lá zabít kaž­dé­ho, kdo se mu posta­ví do ces­ty

02. 10. 03 Zelené peklo
Seržant West (Samuel Jackson) dostal za úkol tré­no­vat v obtíž­ných pod­mín­kách panam­ské­ho dešt­né­ho pra­le­sa spe­ci­ál­ní jed­not­ku šes­ti chla­pů. Čtyři vojá­ci jsou bru­tál­ně zabi­ti, jeden zra­něn a šes­tý se stá­vá hlav­ním pode­zře­lým. Jak ke zlo­či­nům došlo? A proč?
Vyšetřování se ují­má důstojnice(Connie Nielsen) a pomo­ci jí má býva­lý ran­ger, své­ráz­ný Hardy (John Travolta).
Dvě ver­ze pří­pa­du se pro­plé­ta­jí se spous­tu nevy­jas­ně­ných okol­nos­tí. Nic nedá­vá smy­sl a řeše­ní je stá­le v nedo­hled­nu!

02. 10. 03 Starý, Nový, půj­če­ný a mod­rý
Kattine se vdává.Její man­žel je skvě­lý, mají vel­ký byt a pří­buz­ní jsou \„normální\“.Jen Katrine má jeden pro­blém, někdy je pro ni těž­ké říct prav­du...

02. 10. 03 Láskou praš­tě­ná
Romantická kome­die o milost­ných peri­pe­ti­ích krás­né Halley, kte­rou ve Filmu ztvár­ni­la ame­ric­ká popo­vá hvězda Mandy Moore (Deník prin­cez­ny). Je drži­tel­kou něko­li­ka cen MTV Music Award.
Mladičká Halley po zku­še­nos­tech z něko­li­ka milost­ných zále­tů dojde k závě­ru, že sku­teč­ná lás­ka nee­xis­tu­je. Velmi rych­le se ale pře­svěd­čí, že žád­ná teo­rie není doko­na­lá. Nejlepší kama­rád­ku Halley si v této roman­tic­ké kome­dii zahrá­la Alexandra Holden, zná­má to krás­ka ze seri­á­lů Přátelé, nebo Ally McBealová.

09. 10. 03 Touha
Dalším z milost­ných troj­ú­hel­ní­ků kon­tro­verz­ní­ho japon­ské­ho reži­sé­ra Shinya Tsukamota vyprá­ví pří­běh poho­dl­né­ho, leč emo­ci­o­nál­ně ste­ril­ní­ho man­žel­ství půvab­né Rinko a úspěš­né­ho obchod­ní­ka Shigehiko. Nudný man­žel­ský ste­re­o­typ je roz­me­tán vydí­rá­ním nezná­mé­ho muže, kte­rý man­že­le nutí usku­teč­nit všech­na svá nej­taj­něj­ší sexu­ál­ní přá­ní…

Více na Kritiky.cz
Jak odstranit pach po velkém pití alkoholu? Téměř každý dospělý čelil tomuto problému.  Boj s kocovinou ráno po spoustě pití není ...
Xbox Game Pass vyšel na Android. Předplatné na mobilech se... Xbox Game Pass vyšel na Android. Předplatné na mobilech se zeleným robůtkem obsahuje až 172 he...
Šesté zastavení Hledáte-li čtení podobné knihám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kniha pod náz...
Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlo...
Film „Kong: Ostrov lebek“ míří do kin V úterý 7.3.2017 proběhla slavnostní premiéra filmu v kině Cinestar Smíchov v Praze a úč...

09. 10. 03 Kukuška
KUKUŠKA Je nový film reži­sé­ra “své­ráz­ných lovů“ Alexandra Rogožkina. Je září 1944, těs­ně před ukon­če­ním váleč­né­ho sta­vu mezi Finskem a Sovětským sva­zem. Finský „nacis­ta“, ostře­lo­vač Veiko, je při­pou­tán ke ská­le, zatím­co Ivan, kapi-tán sovět­ské armá­dy, je zatčen taj­nou poli­cí. Oba, odsou­ze­ni k smr­ti svou vlast­ní armá­dou, na posled­ní chví­li uni­ka­jí nebla­hé­mu osu­du a náhod­ně nalé­za­jí úto­čiš­tě u mla­dé Laponky Anni. Ta v nich však nevi­dí vojá­ky zne­přá­te­le­ných armád, ale pře­de­vším muže… Každý z nich rozu­mí pou­ze své­mu rod­né­mu jazy­ku: fin­šti­ně, ruš­ti­ně a lapon­šti­ně. V pus­ti­ně sever­ní taj­gy však musí všich­ni žít pohro­ma­dě po něko­lik dní…

09. 10. 03 Rozvod po fran­couz­sku
Sestry Walkerovy: Isabel (Kate Hudson) a Roxeanne (Naomi Watts). Jedna žije v Kalifornii, dru­há v Paříži. Isabel při­jíž­dí za Roxy do Paříže, aby jí byla opo­rou v posled­ní fázi oče­ká­vá­ní potom­ka. Romantické dob­rač­ce Roxy prá­vě v této nej­ne­mož­něj­ší chví­li dává manžel-ničema jmé­nem Charles-Henri de Persand (Melvil Poupaud) kopač­ky. Rozvod visí ve vzdu­chu. Mezitím se Isabel zami­lu­je do niče­mo­va strý­ce. Rodinný skan­dál pokra­ču­je a ame­ric­ký ide­a­lis­mus a nepo­tla­či­tel­ný duch sester Walkerových se stře­tá­vá s fran­couz­skou rafi­no­va­nos­tí, intri­ka­mi a neú­stup­ným raci­o­na­lis­mem rodi­ny Persandových, kte­rá zplo­di­la dare­bá­ka Charles-Henriho. Předmětem spo­ru je také obraz v hod­no­tě kolem mili­o­nu dola­rů, kte­rý vlast­ní Roxy. A pak - doce­la náh­le - zlo­čin z váš­ně pře­ru­ší veš­ke­ré kul­tur­ní stře­ty a ote­ví­rá nové mož­nos­ti pro vzá­jem­né poro­zu­mě­ní.

09. 10. 03 Půlnoční míle
Brad Silberling (Město andě­lů) nato­čil pří­běh chlap­ce, kte­rý po násil­né smr­ti své snou­ben­ky nadá­le byd­lí u jejích rodi­čů a sna­ží se pro ně domo­ci spra­ve­dl­nos­ti. Navzdory svým nej­lep­ším úmys­lům se však zami­lu­je do jiné ženy...

10. 10. 03 Kill Bill
Bývalá člen­ka špič­ko­vé­ho zabi­jác­ké­ho koman­da (Uma Thurman) se roz­hod­ne navždy skon­čit s minu­los­tí a vdát se. Její sva­teb­ní den se však změ­ní v krva­vá jat­ka v oka­mži­ku, kdy na ni zaú­to­čí její vlast­ní býva­lý šéf Bill (David Carradine) a zabi­je ji. Mladá žena však neze­mře­la, i když si to všich­ni mys­lí: šťast­nou náho­dou vra­žed­ný útok pře­ži­la, ale upadla do kóma­tu. Po pěti muči­vě dlou­hých letech se vra­cí z tem­né­ho zápra­ží smr­ti s jedi­nou myš­len­kou: pomstít se všem, kte­ří jí ublí­ži­li, bez ohle­du na to, co je k tomu ved­lo. Ke vše­mu odhod­la­ná hrdin­ka, kte­rá si říká „Nevěsta“, však tepr­ve musí zjis­tit, kdo je pro­ti ní - a také to, jest­li nee­xis­tu­je někdo, kdo by mohl stát na její stra­ně...

Více na Kritiky.cz
Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví Českým filmem se divákovi nezavděčíš. Na české snímky je obecně kladeno více nároků, n...
Osamělý svobodný muž – 48 ...
23 - I Jim Carrey si zahrál v jednom thrilleru v režii Joela Schumachera. Tahle spolupráce dopadla... no, rozporuplně je asi to nejlepší slovo. Joel Schumacher a neustále propíraná kvalita jeho snímků. Někdy natočí něco, co vám vyraz...
Křest nové knihy Ivy Pekárkové - Třísky - 07 ...
Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět c...

16. 10. 03 Božský Bruce
Bruce Nolan (Jim Carrey) je repor­tér zpra­vo­daj­ské rela­ce Eyewitness News lokál­ní tele­vi­ze z Buffala, kte­rý je zná­mý pro své humor­né a pros­té pří­běhy. Jeho repor­tá­že děla­jí radost všem kro­mě jeho samé­ho - mno­hem radě­ji by vystří­dal mode­rá­to­ra, kte­rý již brzy odchá­zí do důcho­du, nebo se aspoň zabý­val důle­ži­tý­mi zprá­va­mi z celé­ho svě­ta. Bruce je nespo­ko­je­ný téměř se vším, co se v jeho živo­tě děje, a málo­kdy si nechá ujít pří­le­ži­tost si na svůj život postě­žo­vat. Jeho pří­tel­ky­ně Grace (Jennifer Aniston), kte­rá pro­vo­zu­je pečo­va­tel­ské stře­dis­ko, je se svým živo­tem spo­ko­je­ná a Bruce milu­je i přes jeho nega­ti­vis­tic­ký pří­stup. Zatímco on sní o tom, že se jed­nou sta­ne zpra­vo­daj­skou legen­dou, ona je ráda, že může pomá­hat lidem.

Bruce dosta­ne pří­le­ži­tost nato­čit u Niagarských vodo­pá­dů repor­táž k 23. výro­čí vypuš­tě­ní pro­slu­lé lodi Maid of the Mist. V klí­čo­vém oka­mži­ku však dojde k nepří­jem­né­mu zvra­tu a celý výstup se změ­ní v nej­vět­ší kata­stro­fu jeho kari­é­ry. Po tom­to fiasku násle­du­je jed­na pohro­ma za dru­hou. Rozzuřený Bruce viní ze svých život­ních útrap Boha a dává to hla­si­tě naje­vo. Poté se v jeho živo­tě náh­le začnou obje­vo­vat podiv­ná zna­me­ní, kte­rá jej dová­dě­jí až do zvlášt­ní sta­ré budo­vy. Zde se Bruce setká­vá se správ­cem domu (Morgan Freeman), kte­rý mu po chví­li odha­lu­je svou pra­vou identi­tu - je to samot­ný Bůh.

Všemohoucí sly­šel všech­ny Bruceovy stíž­nos­ti a má pro něj neče­ka­nou nabíd­ku - jeho vlast­ní mís­to. Bruce je obda­ro­ván bož­ský­mi schop­nost­mi a musí doká­zat, zda by úlo­hu Boha zvlád­nul lépe.

Poté, co se Bruce pře­svěd­čí, že není obě­tí noč­ní můry ani psy­cho­tic­ké­ho záchva­tu, začne se učit pou­ží­vat bož­ské schop­nos­ti ve svůj pro­spěch. Brzy však při­jde nevy­hnu­tel­né - Bruce se oci­tá na kři­žo­vat­ce a musí se roz­hod­nout, zda se sta­ne nej­vět­ším a nej­moc­něj­ším pošu­kem ve vesmí­ru nebo se vrá­tí ke své­mu lid­ské­mu živo­tu

16. 10. 03 Čínská ody­sea 2002
V dobách čín­ské dynastie Ming jsou si před­ur­če­ni dva sou­ro­ze­nec­ké páry. Ale osud kla­de jejich spo­leč­né­mu štěs­tí do ces­ty řadu pře­ká­žek. První pár je uro­ze­ný, z vyš­ší spo­leč­nos­ti - jed­ná se o mla­dé­ho císa­ře a jeho sest­ru Wushuang, kte­ří žijí ve stís­ně­ném pro­stře­dí císař­ské­ho plá­ce pod přís­ným dozo­rem jejich mat­ky, císa­řov­ny Dowager. Druhý pár pochá­zí z niž­ších vrs­tev - tulák Li Yilong, pře­zdí­va­ný také Král Tyran díky tomu, jak ohro­žo­val v mlá­dí měs­to Meilong, a jeho sest­ra Phoenix, kte­rá vede v Meilongu restau­ra­ci. Oba císař­ští sou­ro­zen­ci se jed­no­ho dne odhod­la­jí k útě­ku, avšak princ je dopa­den, tak­že se poda­ří uprch­nout jen jeho sestře, kte­rá se uchý­lí do Meilongu, kde potká­vá za poně­kud výstřed­ních okol­nos­tí - pře­vle­če­na za muže - svou život­ní lás­ku, což zapří­či­ní řadu zmat­ků, nedo­ro­zu­mě­ní a kom­pli­ka­cí. Princezna je totiž vzá­pě­tí po pří­cho­du do měs­ta okra­de­na a náho­dou nara­zí na tulá­ka Tyrana, kte­rý prá­vě hle­dá nápad­ní­ka pro svou sest­ru, jeli­kož si ji pro bra­t­ro­vu špat­nou pověst nechce nikdo ve měs­tě vzít. A tak pozve hla­do­vou Wushuang v muž­ském pře­vle­ku na veče­ři. Sestra Phoenix se sku­teč­ně do nové/ho/ příchozí/ho/ zami­lu­je, není však sama - i její­ho bra­t­ra totiž neznámý/neznámá z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů při­ta­hu­je. Genderové role jsou obrá­ce­né, tříd­ní roz­dí­ly je obtíž­né zakrýt a roz­díl­né iden­ti­ty vzdo­ru­jí svým sku­teč­ným tou­hám. Zápletka se ješ­tě zkom­pli­ku­je, když do podiv­né­ho troj­ú­hel­ní­ku vstou­pí mla­dý princ, kte­rý dostal od mat­ky povo­le­ní jít hle­dat do svě­ta svou sest­ru a zami­lu­je se do Ah Longovy sest­ry… Teprve zásah čín­ské bohy­ně vrá­tí všech­ny na správ­nou ces­tu, ale je už pří­liš poz­dě na to, aby se zaho­ji­ly všech­ny rány vznik­lé nedo­ro­zu­mě­ním a odlou­če­ním.

Více na Kritiky.cz
Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté...
Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory   Plzeň – 33. ročník filmového festivalu Finále Plzeň se uskuteční netradičně v ...
Přestupy Marvel - DC: Část III. V dnešním díle článku o komiksových přestupech se zaměříme na cestovatele, tj. na umělce,...
Farma SK – 8. série – 19. díl ...
Slzy radosti Nejvíce promarněný ze všech dnů je ten, kdy jste se nezasmáli. (Sebastian-Roch Nicolas de Cham...

23. 10. 03 Prci prci prcič­ky 3
Bouřliváci, zná­mí divá­kům celé­ho svě­ta z fil­mů Prci, prci, prcič­ky 1 (American Pie 1) a Prci, prci, prcič­ky 2 (American Pie 2), se zno­vu setká­va­jí ve tře­tím vol­ném pokra­čo­vá­ní této divác­ky úspěš­né série. Studentská léta jsou již jen ve vzpo­mín­kách, z dětí se sta­li dospě­lí, avšak jsou při­pra­ve­ni zařá­dit si při  dal­ší vel­ké udá­los­ti. Jim (Jason Biggs) a Michelle (Alyson Hannigan) se budou brát - jak jinak, než ve spě­chu. Jimova nemoc­ná babič­ka by ješ­tě ráda vidě­la jeho sva­teb­ní obřad, a tak se mla­dí roz­hod­nou vše zaří­dit za neu­vě­ři­tel­né dva týd­ny. Stifler plá­nu­je posled­ní lou­če­ní se svo­bo­dou (na řadu při­jdou striptér­ky v nety­pic­kých rolích). Finch (Eddie Kaye Thomas) je roz­hod­ně pro všech­ny sva­teb­ní ritu­á­ly, ale v žád­ném pří­pa­dě nechce dopřát Stiflerovi „dvor­ní dámu“, kte­rou nemá být nikdo jiný než Michellina sexu­ál­ně při­taž­li­vá sest­ra Cadence (January Jones). Zatímco všich­ni pro­pa­da­jí šílen­ství, Jimův otec (Eugene Levy) je v poho­dě, jako vždy roz­dá­vá rady a při­pra­vu­je se na nej­lep­ší den své­ho živo­ta.
23. 10. 03 Škyt

Snímek ŠKYT při­ná­ší podi­vu­hod­nou smě­si­ci fil-mových sty­lů. Kombinuje prv­ky kome­die, přírodo-vědeckého doku­men­tu a detek­tiv­ky způ­so­bem, kte­rý uchvá­til fes­ti­va­lo­vé pub­li­kum po celém svě-tě. Namísto slov vyu­ží­vá „sym­fo­nii zvu­ků“, kte­rá je zalo­že­na na ryt­mu úvod­ních šky­tů strý­ce Cse-klika, jehož posta­va rámu­je celý pří­běh. Tento celo­ve­čer­ní debut György Pálfiho bývá čas­to ozna­čo­ván za oso­bi­té spo­je­ní MIKROKOSMU a TWIN PEAKS.

23. 10. 03 Okno napro­ti
Giovanna jed­no­ho dne potká zma­te­né­ho staré­ho pána a vez­me ho k sobě do bytu. Během něko­li­ka dnů se s ním spřá­te­lí. Simone během dru­hé svě­to­vé
vál­ky pomohl zachrá­nit celou řadu Židů, kte­rým hro­zi­la depor­ta­ce, a zapla­til za to vlast­ním poby­tem v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře. Paralelně s tím­to dějem
sle­du­je­me Giovanninu fas­ci­na­ci mužem z bytu přes uli­ci, se kte­rým se po nocích navzá­jem sle­du­jí

30. 10. 03 Švindlíři
Roy by byl takřka doko­na­lým zlo­čin­cem, kdy­by ho nesu­žo­va­la jed­na fóbie za dru­hou. Se svým chrá­něn­cem Frankem jsou na dosah nej­vět­ší­ho kšef­tu své kari­é­ry. Podvod, kte­rý se chys­ta­jí spáchat je něco, co tu ješ­tě nikdy neby­lo. Jenže Roye nepro­ná­sle­du­jí pou­ze fóbie. Náhle se obje­ví jeho dce­ra Angela a věci se dají do pohy­bu zce­la neo­če­ká­va­ným smě­rem. Životní risk našich zlo­čin­ců hro­zí kra­chem, kte­rý by mohl stát život všech­ny tři. Podvod na tře­tí začí­ná...

Více na Kritiky.cz
Peacemaker (2022) (seriál) James Gunn po výborném Suicide Squad servíruje výborný spin off Peacemaker, což je společně ...
Karetní Artifact od Valve se své verze 2.0 podobně jako... Karetní Artifact od Valve se své verze 2.0 podobně jako Anthem nedočká. Valve se definitivně r...
Balerína - 85 % Malá Felicia vyrastá v sirotinci na francúzskom vidieku a sníva o tom, že sa stane balerínou. ...
Ubisoft přejmenuje Rainbow Six Quarantine na Rainbow Six... Ubisoft přejmenuje Rainbow Six Quarantine na Rainbow Six Parasite. Jde pouze o dočasný název, kt...
Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ Další ústřední postavou příběhu je neviditelný, vševědoucí vypravěč – Smrt. Její j...

30. 10. 03 Snowboardista
Akční film z pro­duk­ce Luca Bessona o par­tě mla­dí­ků, kte­ří utí­ka­jí na rych­lých prk­nech s ukra­de­ný­mi peně­zi atrak­tiv­ním pro­stře­dím fran­couz­ských Alp.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63666 s | počet dotazů: 321 | paměť: 70323 KB. | 30.11.2023 - 15:54:49