Kritiky.cz > Recenze knih > Příručka výletníka

Příručka výletníka

Prirucka
Prirucka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„I malá výpra­va může být vel­kým dob­ro­druž­stvím. Stačí sba­lit batoh a pro­bu­dit v sobě dob­ro­druž­né­ho ducha,“ to je mot­to kni­hy Magdaleny Stefanczyk Příručka výlet­ní­ka. Najdete v ní tipy a rady pro výpra­vy do lesa, do hor i k vodě, zákla­dy pře­ži­tí v pří­ro­dě i infor­ma­ce o základ­ním vyba­ve­ní, kte­ré by nemě­lo malé­mu výlet­ní­ko­vi chy­bět. Kniha je totiž pri­már­ně urče­na dětem od šes­ti do dva­nác­ti let.

Příručka výlet­ní­ka je bez nad­sáz­ky jakým­si prů­vod­cem po dob­ro­druž­ství v pří­ro­dě – se vše­mi radost­mi, ale i strast­mi, kte­ré může při­nést. Přiznává, že i malá expe­di­ce začí­ná už doma – nále­ži­tou pří­pra­vou. Nepodcenit pří­pra­vu pak zna­me­ná užít si bez­sta­rost­né puto­vá­ní. Krátké, dvou­strán­ko­vé, ilu­stra­ce­mi pro­klá­da­né kapi­to­ly sezná­mí malé výlet­ní­ky s tím, co potře­bu­jí znát a při­chys­tat, než vyra­zí na ces­tu. Nezbytností je plán ces­ty, rezer­va­ce uby­to­vá­ní, zna­lost důle­ži­tých tele­fon­ních čísel, vyba­ve­ní, schop­nost zhod­no­tit svo­ji kon­di­ci a aktu­ál­ní stav a poča­sí.

Velká část kni­hy je věno­vá­na ori­en­ta­ci v teré­nu – ať už čte­ní z nebe (hvězd), z mapy, ori­en­ta­ce ve svě­to­vých stra­nách, měře­ní teré­nu. Sledováním cho­vá­ní zví­řat nebo úka­zů na oblo­ze lze určit poča­sí. Důležité pro záchra­nu živo­ta jsou tipy na to, co dělat při bouř­ce nebo tvá­ří v tvář divo­ké­mu zví­ře­ti. Neméně důle­ži­té je určo­vá­ní jed­lých a nejed­lých rost­lin a hub.

Další část kni­hy je věno­vá­na tema­tic­kým výpra­vám. Čtenáři se dozví, jak se při­pra­vit na výpra­vu do hor, jak na výpra­vu do lesa, co si vzít na výpra­vu po plá­ži, podél řek, na jar­ní, let­ní, pod­zim­ní a zim­ní výpra­vy. Za pomo­ci obráz­ků autor­ka učí roz­dě­lá­vat oheň nebo si při­pra­vit mís­to pro nocleh pod širá­kem. Kapitoly jsou věno­vá­ny pol­ní kuchy­ni a skla­do­vá­ní potra­vin, hygi­e­ně na výpra­vě, zása­dám prv­ní pomo­ci, ale i dob­rým mra­vům výlet­ní­ka, naklá­dá­ní s odpad­ky na výpra­vě, zmí­ně­na je samot­ná ochra­na pří­ro­dy a turis­tic­ké orga­ni­za­ce v Česku: Klub čes­kých turis­tů, Junák – Český skaut a Mladí ochrán­ci pří­ro­dy – Mopíci.

Kniha je pěk­ně gra­fic­ky zpra­co­vá­na, ško­da mož­ná, zvo­le­né­ho for­má­tu A4. I když je urče­ná pře­de­vším pro domá­cí při­pra­vu před vycház­kou, neje­den výlet­ník by ji sba­lil rád do bato­hu. Z toho­to hle­dis­ka však může být zvo­le­ný for­mát poně­kud nesklad­ný.


 Tištěná kniha

Datum vydá­ní: 18.08.2023
Katalogové čís­lo: 64511
ISBN: 978-80-271-3939-2
Formát / stran: 206×283, 48 stran
Věk: Od 7 let
Jazyk: Čeština

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91908 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71659 KB. | 18.06.2024 - 23:12:46