Kritiky.cz > Ze života > Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě

Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě

web design g7d445e4af 1280
web design g7d445e4af 1280
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Často si mys­lí­me, že CRM (Customer Relationship Management) je urče­no pou­ze pro vel­ké kor­po­ra­ce. Nicméně, i malé fir­my mohou mít pro­spěch z imple­men­ta­ce CRM sys­té­mu. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na důvo­dy, proč by měla malá fir­ma uva­žo­vat o CRM. A hlav­ně o sys­té­mu, kte­rý může s tako­vou spo­leč­nos­tí růst jako je např. AutoCRM.

Větší produktivita a efektivita

Výběrem CRM sys­té­mu, kte­rý Vám bude pomá­hat v prá­ci sní­ží­te nákla­dy a zvý­ší­te cel­ko­vou efek­ti­vi­tu fir­my.

  1. Lepší orga­ni­za­ce a sprá­va zákaz­nic­kých dat: Jedním z hlav­ních důvo­dů pro zave­de­ní CRM sys­té­mu je lep­ší orga­ni­za­ce a sprá­va zákaz­nic­kých dat. V malých fir­mách mohou být zákaz­nic­ká data roz­ptý­le­na v růz­ných exce­lo­vých tabul­kách, poznám­kách a e-mailových schrán­kách. Se CRM sys­té­mem je všech­no na jed­nom mís­tě, snad­no pří­stup­né odkud­ko­li a aktu­a­li­zo­va­né v reál­ném čase.
  2. Větší pro­duk­ti­vi­ta pro pro­dej­ce: CRM sys­témy umož­ňu­jí pro­dej­cům sle­do­vat své obchod­ní pří­le­ži­tos­ti, plá­no­vat návštěvy a řídit své obchod­ní ces­ty. Díky tomu jsou pro­dej­ci pro­duk­tiv­něj­ší a mohou lépe vyu­žít svůj čas. Kromě toho mohou pro­dej­ci lépe sle­do­vat stav objed­ná­vek a infor­mo­vat zákaz­ní­ky o prů­bě­hu jejich objed­ná­vek.
  3. Lepší pod­po­ra zákaz­ní­ků: CRM sys­témy umož­ňu­jí sle­do­vat vzta­hy se zákaz­ní­ky a rea­go­vat na jejich poža­dav­ky. To zna­me­ná, že lze rych­le­ji řešit stíž­nos­ti a rekla­ma­ce, což vede k vět­ší spo­ko­je­nos­ti zákaz­ní­ků a zlep­še­ní image fir­my.
  4. Plánování a říze­ní mar­ke­tingo­vých akti­vit: Se CRM sys­té­mem může i malá fir­ma lépe plá­no­vat a řídit své mar­ke­tingo­vé akti­vi­ty. Může lépe sle­do­vat úspěš­nost svých mar­ke­tingo­vých kam­pa­ní a opti­ma­li­zo­vat své nákla­dy na mar­ke­ting.

S vhod­ně zvo­le­ným CRM sys­témem si nemu­sí­te dělat sta­ros­ti co bude když se fir­ma posu­ne dál, může­te růst bez ome­ze­ní. AutoCRM pokry­je všech­ny Vaše potře­by. Pomůže Vám nejen řídit zákaz­ní­ky a pro­duk­ti­vi­tu Vašeho obchod­ní­ho týmu, ale může­te v něm vyu­žít i pro­jek­to­vý manage­ment, doku­ment manage­ment sys­tem, news­let­ter, e-mail, repor­to­va­cí sys­tém či fak­tu­rač­ní sys­tém. 

Pro spo­leč­nos­ti, kte­ré jsou nároč­něj­ší a potře­bu­jí skla­dy či výro­bu je mož­né pou­žít roz­ší­ře­ní sys­té­mu i o tyto modu­ly. Vše je na míru Vaší spo­leč­nos­ti a tedy se nemu­sí­te bát, že by Vás chtěl někdo nacpat do něja­ké umě­lé kra­bi­ce. Na míru tady zna­me­ná oprav­du na míru. Každé tla­čít­ko se při­způ­so­bí i Vašemu názvoslo­ví ve spo­leč­nos­ti. 

Neváhejte a vyzkou­šej­te AutoCRM.cz 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69699 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72328 KB. | 24.05.2024 - 02:27:36