Kritiky.cz > Recenze knih > Rebecca Rissmanová: Jóga pro tebe - 98 %

Rebecca Rissmanová: Jóga pro tebe - 98 %

Joga
Joga
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Získat pruž­něj­ší tělo i schop­nost lépe zvlá­dat kaž­do­den­ní stres by si přál kaž­dý. Pomocí této nevšed­ní pub­li­ka­ce se nám to může poda­řit.

Zábavnou for­mou sezna­mu­je dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře se základ­ní­mi prin­ci­py a pozi­ce­mi jógy. Objasňuje, v čem spo­čí­vá, struč­ně zmi­ňu­je její his­to­rii, uvá­dí nej­dů­le­ži­těj­ší san­skrt­ské ter­mí­ny. Nachází odpo­věď na to, proč ji cvi­čit a čím tělu pro­spí­vá. Připomíná, že je léči­vá nejen pro naši fyzic­kou strán­ku, ale i dušev­ní tím, že napo­má­há zís­kat vět­ší psy­chic­kou poho­du a rov­no­váhu pro­střed­nic­tvím říze­né­ho dýchá­ní i medi­ta­ce, zklid­ňu­je a zlep­šu­je kon­cen­t­ra­ci.

V dneš­ní době jsme všich­ni pod vel­kým tla­kem vli­vem stu­dia či zaměst­ná­ní, pro­to je čas uvol­nit se, načer­pat ener­gii a řešit pro­blémy s nad­hle­dem. Pak se bude kaž­dý, kdo tyto cvi­ky pro­vá­dí, cítit šťast­něj­ší a napl­ně­něj­ší. Získá sebe­jis­to­tu, ujas­ní si cíle a odli­ší důle­ži­té od bez­vý­znam­né­ho.

Učebnice postup­ně sezna­mu­je s ener­gi­zu­jí­cí (dyna­mic­kou) sesta­vou, jež cvi­čí­cí­ho osvě­ží, nabi­je ener­gií a napo­mů­že mu posí­lit růz­né sku­pi­ny sval­stva. Prospěšná je i pro srd­ce. Z pozic se sem řadí mimo jiné Čáp (Uttánásana), Kobra (Urdhva Mukha Svanásana), Střecha (Adhó Mukha Svanásana), Bojovník I., II. a III., Luk (Dhanurásana) či Hrdina (Virásana).

Následuje rela­xač­ní sesta­va, jež napo­má­há odpo­čin­ku a navo­zu­je pocit poho­dy. Náleží sem napří­klad polo­ha Ležící švec (Supta Badha Konásana), jež pro­ta­hu­je kyčle a uvol­ňu­je rame­na i krk, Židle (Utkatásana), Hora s úklo­nem (Parsva Tadásana), Brána (Parigásana), Kleště (Paščimóttásana) či Šťastné dítě (Ananda Balásana).

Jaký kurz jógy si máme vybrat? I s tím pora­dí tato bro­žu­ra. Přináší návod, jak správ­ně říze­ně dýchat (min­d­ful­ness) a medi­to­vat i jak si udr­žet bdě­lou pozor­nost.

Uvádí uži­teč­né odka­zy na orga­ni­za­ce v České repub­li­ce, jež se tím­to cvi­če­ním zabý­va­jí a v nichž zájem­ci zís­ka­jí dal­ší infor­ma­ce, či se mohou pří­mo zapsat do kur­zů.

Vše je zakon­če­no slov­níč­kem důle­ži­tých poj­mů.

Přestože je ten­to útlý sva­zek zamě­řen pře­váž­ně na dív­ky škol­ní­ho věku, má co nabíd­nout všem zájem­cům, kte­ří se chtě­jí sezná­mit se zákla­dy této nau­ky. Praktické je i uve­de­ní obou názvů kaž­dé pozi­ce, a to v pře­kla­du i v původ­ním san­skrt­ském zně­ní. U kaž­dé ása­ny je popsán její pří­nos, v něko­li­ka kro­cích roze­psán návod, jak ji správ­ně pro­vá­dět, i uži­teč­né postře­hy pro usnad­ně­ní cvi­če­ní.

Publikace má hra­vou pes­t­ro­ba­rev­nou gra­fic­kou úpra­vu a pro názor­nost ji dopl­ňu­je mno­ho obráz­ků jed­not­li­vých cvi­če­ní. Musím pochvá­lit růz­né typy písma a barev­né rámeč­ky, kte­ré napo­má­ha­jí snad­né ori­en­ta­ci.

Soustřeďuje se na star­ší čte­ná­ře než kni­ha Jogínci (Svatava Šenková, Pavel Šimák), kte­rá jed­not­li­vé cvi­ky spo­jo­va­la for­mou pří­bě­hu. Právě z toho důvo­du se domní­vám, že je Jóga pro tebe uni­ver­zál­něj­ší a zají­ma­vá pro širo­ký okruh čte­ná­řů.


  • Autor: Rebecca Rissmanová
  • Žánr: sport a fit­ness
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 06.02.2017

Kniha ke kou­pi na Abatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81054 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72082 KB. | 22.04.2024 - 14:19:32