Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doupě | Brick Mansions [55%]

Doupě | Brick Mansions [55%]

rp brick mansions image10.jpg
rp brick mansions image10.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Od úmr­tí Paula Walkera v lis­to­pa­du minu­lé­ho roku, se toho o jeho herec­ké kari­é­ře napsa­lo už hod­ně a prav­dě­po­dob­ně se toho ješ­tě hod­ně napí­še, neboť za nece­lé­ho půl roku jde do kin jeho defi­ni­tiv­ně posled­ní sní­mek Rychle a zbě­si­le 7. Faktem nicmé­ně je, že kari­é­ra toho­to her­ce byla v posled­ních něko­li­ka letech kro­mě závod­ní série závis­lá pře­de­vším na béč­kách růz­ných tva­rů a podob. A prá­vě jed­ním z tako­vých je i Walkerův před­po­sled­ní film, Brick Mansions, v čes­kém dis­tri­buč­ním názvu Doupě. Snímek z pro­duk­ce Luca Bessona je ame­ric­kou pře­dě­láv­kou fran­couz­ské­ho akč­ní­ho sním­ku Pierra Morela Okrsek 13 z roku 2004. Podařilo se ve své době cel­kem popu­lár­ní sní­mek pro­dat po téměř dese­ti letech v nové podo­bě i podru­hé?

Damien Collier (Paul Walker) pat­ří k těm mála poli­cis­tům v Detroitu, kte­ří nepat­ří na výplat­ní pás­ku někte­ré­ho z vliv­ných mag­ná­tů či mafi­á­nů. Právě tahle jeho odhod­la­nost a cíle­vě­do­most jej dove­de ke spe­ci­ál­ní­mu úko­lu, kte­rým ho pově­ří pří­mo sta­ros­ta měs­ta. Před něko­li­ka hodi­na­mi se během trans­por­tu ztra­ti­lo v míst­ním ghe­tu obr­ně­né vozi­dlo ukrý­va­jí­cí tak­tic­kou neutro­no­vou bom­bu, kte­rá v pří­pa­dě výbuchu bude zna­me­nat mili­o­ny mrtvých. Ono od měs­ta oddě­le­né ghe­to, pod názvem Brick Mansions, je však pod nad­vlá­dou dro­go­vé­ho krá­le Tremainea Alexandera (RZA), kte­rý se zbra­ně roz­hod­ně nehod­lá vzdát ale nao­pak ji pou­žít pro­ti sta­ros­to­vi a všem oby­va­te­lům cen­t­ra Detroitu. Damien je tak nucen v uta­je­ní vnik­nout do sepa­ro­va­né zóny a za pomo­ci kri­mi­nál­ní­ka Lina (David Belle) se pro­pra­co­vat až k bom­bě. Na pro­ve­de­ní akce mají ovšem jen něco málo přes jede­náct hodin, po kte­rých bom­ba explo­du­je... 
Inu, ori­gi­na­li­ty Doupě roz­hod­ně nepo­sbí­ra­lo. Na dru­hou stra­nu se ani o to, být jakým­ko­liv způ­so­bem ori­gi­nál­ní, nesna­ží. To co totiž v tomhle bale­ní dosta­ne­te je akč­ní béč­ko přes­ně nalaj­no­va­né původ­ním Okrskem 13, včet­ně jed­no­ho z hlav­ních před­sta­vi­te­lů Davida Bellea. Problém ovšem je, že to co fun­go­va­lo jed­nou, na podru­hé už tak dob­ře nefun­gu­je a má to hned něko­lik důvo­dů. Tím prv­ním z nich je sla­bouč­ký scé­nář, kte­rý do zby­teč­ně běž­ných situ­a­cí dopu­je jakousi dře­vě­nost pře­dem nalaj­no­va­ný­mi dia­lo­gy. 
S tím ostat­ně sou­vi­sí i dru­hý pro­blém, kte­rým je herec­ký ansám­bl. Paul Walker je doce­la fajn a před­vá­dí zde ten svůj kla­sic­ký reper­toár, v čemž mu zdat­ně sekun­du­je Belle, se kte­rým tvo­ří doce­la pří­jem­ně fun­gu­jí­cí akč­ní dvoj­ku. Ty pozi­tiv­ní body, kte­ré che­mie hlav­ní dvo­ji­ce zís­ká­vá, však zabí­jí zby­tek hlav­ních postav v pří­bě­hu. Raperovi RZA by někdo měl říct, že sku­teč­ně hrát neu­mí, nicmé­ně je prav­dě­po­dob­ně pří­liš vel­ký gan­gs­ter na to, aby si to někdo dovo­lil. Ayisha Issa, kte­rá hra­je ve fil­mu jeho pra­vou ruku, mu nicmé­ně ste­re­o­typ­ní a hloupou zápo­rác­kou posta­vu doce­la zdat­ně pod­po­ru­je svo­jí „sexy bitch“ a ve výsled­ku tak oba půso­bí spí­še jak kari­ka­tu­ry, než někdo, kdo by měl mít jaký­ko­liv vliv na divá­ka. To ostat­ně jen pod­tr­hu­je rádo­by pře­kva­pi­vé finá­le, kte­ré to celé posta­ví na hla­vu a pod­trh­ne tak tuhým fixem absurd­nos­ti, že by přes něj nešlo vidět ani původ­ní text. 
Na dru­hou stra­nu, pokud prá­vě to, co od Doupěte oče­ká­vá­te je dal­ší efekt­ní, až video­kli­po­vá nálož adre­na­li­no­vé akce s leh­kou nad­sáz­kou a tro­cha toho paro­kou­ru, roz­hod­ně zkla­má­ni nebu­de­te. I když totiž mís­ty selhá­vá troš­ku režie a herec­ky či sce­náris­tic­ky to není žád­ná hit­pa­rá­da, Doupě nabí­zí dosta­tek cel­kem zábav­né akce kde prim hra­je doce­la efek­tiv­ní prv­ní půl­ho­din­ka. Během hodi­ny a půl, kte­rou vám film zabe­re se vám tak dosta­ne jen lehou­lin­ce nad­prů­měr­né akč­ní béč­ko, kte­ré bohu­žel pří­mé srov­ná­ní s ori­gi­ná­lem neu­sto­jí. Samo o sobě ale vylo­že­ně neu­ra­zí. Pokud jsou fil­my podob­né­ho raže­ní vaše par­ke­ta, dokon­ce bys­te se moh­li i mís­ty bavit.   

Remake Okrsku 13 nako­nec jak úpl­ný prů­ser nedo­pa­dl, nicmé­ně žád­ná slá­va to také není. Kromě doce­la fun­gu­jí­cí dvo­ji­ce Walker/Belle totiž tohle akč­ní béč­ko nabí­zí nesku­teč­ně mizer­né­ho zápo­rá­ka v podá­ní RZA a hloupouč­ký scé­nář, kte­rý vyvo­lá­vá hned na něko­li­ka mís­tech pozved­nu­té obo­čí. Solidní akce a fajn střih to ale­spoň tro­chu vyva­žu­jí, nicmé­ně ne tolik, aby se film vyhra­bal z hlu­bin lep­ší­ho prů­mě­ru. 

 Koktejl: 

30% Akce
10% Parkour
30% Rádoby hard­co­re Hopeři
15% Solidní ústřed­ní duo
15% Hloupý a neo­ri­gi­nál­ní scé­nář

 Doupě
(Brick Mansions, Zakázaná zóna)
Akční / Krimi / Drama
Francie / Kanada, 2014, 100 min

Režie: Camille Delamarre
Scénář: Luc Besson, Bibi Naceri
Kamera: Christophe Collette
Hudba: Trevor Morris, Marc Bell
Hrají: Paul Walker, David Belle, RZA, Catalina Denis, Ayisha Issa, Robert Maillet, Carlo Rota, Bruce Ramsay, Marco Bellocchio, Goûchy Boy

Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 01.05.2014 H.C.E.
Slovensko V kinech od: 08.05.2014 Continental

Francie V kinech od: 23.04.2014 EuropaCorp. Distribution

 http://www.csfd.cz/film/331743-doupe/
http://www.imdb.com/title/tt1430612/


Podívejte se na hodnocení Doupě na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tisíc polibků-román o neskutečné lásce a oddanosti27. února 2024 Tisíc polibků-román o neskutečné lásce a oddanosti Hledáte román, při kterém vám bude příjemně mrazit v zádech, ale zároveň vám možná vyhrknou slzy? Chcete zažít velmi emotivní příběh o jedné lásce dvou mladých lidí? Tillie Coleová je […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Tiché místo: Část II11. července 2022 Tiché místo: Část II 6/10 – Zatímco jednička Tichého místa přinesla vcelku ohranou zápletku, ale bohatě si to vykompenzovala slepými monstry, se kterými k prachobyčejnému přežívání v postapokalyptickém […] Posted in Krátké recenze
  • Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek's Thrilling Tales) - 60 %12. prosince 2022 Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek's Thrilling Tales) - 60 % Další krátkometrážní film z produkce studia DreamWorks Animation SKG tentokrát o napínavých příbězích Shreka a jeho přátel. Jedná se o soubor tří animovaných povídek s prasátky, zombii […] Posted in Zajímavosti
  • Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce17. února 2019 Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Domácí zvířátka - Čtení s babičkou - Rozárce babička čte pohádky o zvířátkách s poučením24. října 2020 Domácí zvířátka - Čtení s babičkou - Rozárce babička čte pohádky o zvířátkách s poučením Rozárka měla narozeniny. Těšila se, že přijde babička. Od ní dostala také dárek - knihu. Rozárka sice ještě neuměla číst, ale babička jí slíbila, že to spolu určitě zvládnou. Babička […] Posted in Recenze knih
  • Peacock (2010)31. ledna 2012 Peacock (2010) Rozdvojení osobnosti může být pěkně nebezpečné! Po smrti své matky, žije John v malém rodinném domě zcela sám a vede velice podivný život. Tedy všichni obyvatelé městečka Peacock si to […] Posted in Horory
  • Úžasné obrazy - omalovánky pixel art13. prosince 2023 Úžasné obrazy - omalovánky pixel art Neznám nikoho, kdo by neznal omalovánky. V dětství jsme to měli jako jednoduchou, dostupnou zábavu, která krom pobavení či zahnání dlouhé chvíle, nás také učila. Učila nás se soustředit, […] Posted in Recenze knih
  • #DP119: Fantastic Four: Road Trip21. prosince 2020 #DP119: Fantastic Four: Road Trip Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Christopher Cantwell Kresba: Filipe Andrade Musím se přiznat, že když jsem poprvé zahlédl obálku k "Fantastic Four: Road Trip", byl jsem […] Posted in Recenze komiksů
  • Vyvolený (2000) 4. ledna 2023 Vyvolený (2000)  Velice tajemné drama, které má neskutečnou, postupně gradující atmosféru. Musím vyzdvihnout promyšlenost dialogů, skvělou kameru a hudbu. A postava Samuela L. Jacksona je strašně temná a […] Posted in Krátké recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43483 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71804 KB. | 17.07.2024 - 17:35:30