Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Focus [70%]

Focus [70%]

rp focus01.jpg
rp focus01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Návrat Willa Smitha do prv­ní ligy po pau­ze, kdy se věno­val svým dětem, nedo­pa­dl úpl­ně nej­lé­pe. Třetí Muži v čer­ném ješ­tě ušli, avšak Po záni­ku Země byl tak vylo­že­ný knockout, že na něj budou asi všich­ni zúčast­ně­ní ješ­tě hod­ně dlou­hou dobu vzpo­mí­nat. Will ale jede dál a nyní při­chá­zí do čes­kých a slo­ven­ských kin s novin­kou Focus, kde se poku­sí zavzpo­mí­nat na kla­sic­ké kri­mi­nál­ní fil­my o pod­vod­ní­cích let dáv­no minu­lých. A pře­kva­pi­vě po mdlé kam­pa­ni se do kin dosta­la vel­mi pří­jem­ná jed­no­hub­ka.
Nicky (Will Smith) pat­ří ke sku­pi­ně pod­vod­ní­ků, kte­rá poja­la opač­nou stra­te­gii než vět­ši­na jejich kon­ku­ren­tů. Nejdou po vel­kých úlov­cích, nicmé­ně svo­ji výpla­tu sbí­ra­jí z men­ších lou­pe­ží nastřá­da­ných blíz­ko u sebe. Za týden jsou tak schop­ni dát dohro­ma­dy i mili­on, kte­rý si pak roz­dě­lí mezi sebou. Ovšem jen do doby, než se ke sku­pi­ně při­dá drob­ná zlo­děj­ka Jess (Margot Robbie), kte­rou se Nicky roz­hod­ne zau­čit řemeslu tak, aby se dosta­la od krá­dě­ží hodi­nek k něče­mu vět­ší­mu. Jenže v tomhle byz­ny­su nemů­žeš věřit niko­mu, zvláš­tě pak ne krás­né blon­dýně a nevlast­ní­mu potom­ko­vi jed­no­ho z nej­zná­měj­ších pod­fu­ká­řů v Americe. 
Focus je pře­kva­pi­vě hod­ně fajn film. Což je něco, co jsem úpl­ně neče­kal. Dalo by se dokon­ce říct, že se trai­le­ro­vou kam­pa­ní poda­ři­lo tvůr­cům udě­lat tako­vý men­ší pod­fuk na divá­ka. V rám­ci vlast­ní pro­pa­ga­ce totiž tenhle fil­mek vypa­dal jako laci­ná kopie Dannyho par­ťá­ků (rozu­měj těch původ­ních Dannyho jede­náct­ka, spí­še než těch novo­do­bých), kte­rá se tak moc sna­ží dostat lidi něčím do kina, že vlast­ně ani neví čím chce být. Ve výsled­ném fil­mu ovšem fun­gu­je pře­kva­pi­vě svě­do­mi­tě a jde si pocti­vě za svým aniž by to nějak naru­šil časo­vý skok v půl­ce fil­mu, či rapid­ní trans­for­ma­ce atmo­sfé­ry a postav. Film totiž fun­gu­je i tak a roz­hod­ně i přes svo­ji veli­kou (ale oprav­du veli­kou) nai­vi­tu nestí­há nudit nebo dávat pro­stor k zpo­chyb­ně­ní. 
Může za to pře­de­vším cel­kem sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní. Will Smith je zase po dlou­hé době cool, což potě­ší po řadě seri­oz­ních nebo hloupých rolí, a Margot Robbie zde před­vá­dí ješ­tě o něco lep­ší fem­me fata­le jak v pří­pa­dě Vlka z Wall Street. Vedlejší role taky mají cel­kem solid­ní obsa­ze­ní a celé to tak nějak zrkát­ka pří­jm­ně baví jako tako­vá do zna­če­né míry nená­roč­ná podí­va­ná. A pokud k Focusu bude­te tak při­stu­po­vat, roz­hod­ně zkla­má­ni nebu­de­te. Audiovizuálně se tu totiž jede na jis­to­tu, režij­ně si dvo­ji­ce reži­sé­rů udr­žu­je jis­tý náboj a ty nece­lé dvě hodi­ny v kině ute­čou jako voda. Musím se dokon­ce při­znat, že jsem šel na film s pře­svěd­če­ním, že to bude napros­tá hova­di­na, nicmé­ně odchá­zel jsem poba­ven, pří­jem­ně nala­děn a vyvrá­cen z omy­lu.      
   
Zkrátka, to co se na vás ten­to týden v kinech chys­tá je sym­pa­tic­ká, téměř let­ní oddychov­ka, kte­rá sice moc vel­ké rafi­no­va­nos­ti nebo nápa­di­tos­ti nepo­bra­la, avšak baví dosta­teč­ně a roz­hod­ně dale­ko více, než jsem se opo­vá­žil po pro­pa­ga­ci od sním­ku oče­ká­vat. Pokud tedy hle­dá­te něco, u čeho vypnout a nechce­te v kině pří­liš pře­mýš­let, Focus není špat­ná vol­ba.

Musíme se při­znat, byl jsem vyve­den z omy­lu. Po nesku­teč­ně mdlé reklam­ní kam­pa­ni se v kinech obje­vu­je vel­mi pří­jem­ná oddychov­ka, kte­rá nabí­zí po všech ohle­dech solid­ní prá­ci a sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní, kte­ré sice hra­je pod­le naiv­ních a mož­ná až pří­liš ide­a­lis­tic­kých pra­vi­del, avšak fun­gu­je bez chy­by. Pokud hle­dá­te u čeho na nece­lé dvě hodi­ny vypnout, Focus je ide­ál­ní vol­ba.  

 Koktejl: 

20% Hazard
20% Peníze
30% Podvody
30% Sympaťáci

Focus

Komedie / Krimi / Drama / Romantický
USA, 2015, 105 min

Režie: Glenn Ficarra, John Requa
Scénář: Glenn Ficarra, John Requa
Kamera: Xavier Pérez Grobet
Hudba: Nick Urata
Hrají: Margot Robbie, Will Smith, B.D. Wong, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, Adrian Martinez, Dominic Fumusa, Robert Taylor, Stephanie Honoré, David Jensen, Griff Furst, Han Soto, James Rawlings, Nina Leon, Darrell Foster, Candice Michele Barley

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 26.02.2015 Warner Bros. CZ
Slovensko V kinech od: 26.02.2015 Continental
USA V kinech od: 27.02.2015 Warner Bros. US

http://www.csfd.cz/film/361574-focus/
http://www.imdb.com/title/tt2381941/


Podívejte se na hodnocení Focus na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81154 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72068 KB. | 13.04.2024 - 08:45:07