Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 96 hodin: Odplata | Taken 2 [55%]

96 hodin: Odplata | Taken 2 [55%]

rp taken two ver5.jpg
rp taken two ver5.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

96 hodin: Odplata

http://www.csfd.cz/film/267973-96-hodin-odplata/
http://www.imdb.com/title/tt1397280/
Alternativní názvy: Taken 2,  96 hodín: Odplata


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 04.10.2012 Bioscop
V kinech SR od: 11.10.2012 Magic Box
Na DVD od: 06.02.2013 Magic Box
Na Blu-ray od: 06.02.2013 Magic Box


Akční / Thriller / Krimi / Drama
Francie, 2012, 98 min

Režie: Olivier Megaton
Scénář: Luc Besson, Robert Mark Kamen
Hudba: Nathaniel Méchaly
Hrají: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Rade Šerbedžija, Luke Grimes, Leland Orser, Jon Gries, D. B. Sweeney, Laura Bryce

Luc Besson stá­le pla­tí za jed­no­ho nebo spí­še jedi­né­ho evrop­ské­ho pro­du­cen­ta, kte­rý se vyží­vá hlav­ně v akč­ních výpla­cho­vých fil­mech, kte­rým za oce­á­nem tak tro­chu odzvo­ni­lo už. Sem tam se mu ale poda­ří pro­du­cent­sky zplo­dit kva­lit­ní počin, kte­rým dá vzpo­me­nout letům minu­lým. Jedním z nich byl také sní­mek 96 Hodin, kte­rý se stal tako­vým tro­chu neče­ka­ným hitem. V Americe vydě­lal neho­ráz­né pení­ze a navíc to byla kva­lit­ní podí­va­ná, kte­rá opět etablo­va­la Liama Neesona mezi vyzrá­lé akč­ní bij­ce, tedy spo­le­čen­ský kre­dit ze kte­ré­ho těží dodnes. No a jeli­kož je řeč peněz neú­pros­ná a Besson coby pro­du­cent umí ale­spoň základ­ní mate­ma­ti­ku, došlo mu, že by se ten úspěch dal mož­ná zopa­ko­vat. A tak tu máme, o čty­ři roky poz­dě­ji Neesona coby sta­rost­li­vé­ho otce, kte­rý ten­to­krát bude tím, kdo skon­čí v hle­dáč­ku. Povedlo se reži­sér­ské­mu bří­di­lo­vi Oliverovi Megatonovi slo­žit repa­rát za pra­chbíd­né­ho Kurýra 3, nebo se situ­a­ce opa­ku­je a on je jen prv­ním varo­vá­ním divá­ko­vi?


Bryan Mills si posled­ně svým výle­tem do Evropy zadě­lal na pěk­né potí­že. Během návštěvy Paříže, kde při masí­ro­vá­ní zad­ních par­tií míst­ním obchod­ní­kům s bílým masem, kte­ří unes­li jeho dce­ru, poslal pod drn pár důle­ži­tých osob, mezi kte­rý­mi byl i syn vůd­ce albán­ské­ho gan­gu Murada Krasniqiho. Když Mills pra­cov­ně navští­ví Istanbul,  jeho rodi­na není to jedi­né co ho zde pře­kva­pí. Únosci z gan­gu si totiž ten­to­krá­te zací­li­li jeho rodi­nu, na kte­ré chtě­jí vyko­nat akt pomsty. Poté co je jeho býva­lá man­žel­ka une­se­na pří­mo před jeho oči­ma spo­leč­ně s ním, je jedi­nou nadě­jí na záchra­nu jejich dce­ra Kim. Ale ani s její pomo­cí se situ­a­ce nezjed­no­du­šu­je. Bryan nehod­lá čekat jen tak se zalo­že­ný­ma ruka­ma a tak dal­ší závod s časem začí­ná 

A jsme zase ve sta­ré zná­mé ulič­ce. To je přes­ně ta, kde se Liam Neeson tvá­ří jako drsoň, roz­dá­vá jed­nu pec­ku za dru­hou, gan­gs­te­ři úpí boles­tí a divá­ci se baví. Přesto to nefun­gu­je tak dob­ře jako minu­le, Ani zda­le­ka. Kde že nasta­la chy­ba? Pravděpodobně hned na něko­li­ka mís­tech. 
Tou prv­ní je dopře­du avi­zo­va­ná změ­na na reži­sér­ské ses­li. Morel sice není kdo­ví­ja­ká jis­to­ta, nicmé­ně svo­ji úlo­hu u jed­nič­ky zvlá­dl více než parád­ně a pro­to se z tak nená­pad­né­ho sním­ku sta­la lát­ka, kte­rou se hned něko­lik dal­ších fil­mů roz­hod­lo kopí­ro­vat a násle­do­vat. A někde v poli, prá­vě mezi těmi­to tone­rem zaprá­še­ný­mi kopi­e­mi je bohu­žel i Taken 2 ali­as 96 Hodin: Odplata. Oliver Megaton totiž při­šel s přes­ně stej­ným pří­stu­pem, jaký zvo­lil u tře­tí­ho Kurýra. Tedy bude­me kopí­ro­vat, kopí­ro­vat a kopí­ro­vat a pak si to posklá­dá­me dohro­ma­dy tak nějak po svém. A dopadlo to bohu­žel téměř stej­ně. 
Megaton sice v úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ce navna­dí divá­ka na laci­něj­ší odvar původ­ní­ho fil­mu, kde mění kuli­sy za tro­chu exo­tič­těj­ší, při­dá­vá pár ele­men­tů do pří­bě­hu kte­ré minu­le nemě­ly pro­stor a cel­ko­vě při­po­mí­ná ano, je to opět Liam Neeson coby badass a my si to dob­ře uvě­do­mu­je­me. Celá tahle bub­li­na ale prask­ne v momen­tě, kdy dojde opět na tro­chu sviž­něj­ší akci a Megaton musí odha­lit kar­ty co má v ruce. A v ten moment při­chá­zí nej­hor­ší zjiš­tě­ní, situ­a­ce jako u posled­ní­ho poslíč­ka se totiž opa­ku­je do detai­lu. Zběsilá akč­ní kame­ra dopl­ně­ná lehce matou­cí­mi stři­hy se opět uka­zu­je jako ne zrov­na logic­ký krok u akč­ní jízdy, kte­rá by zrov­na na vizu­ál­ním zpra­co­vá­ní akce mělo z vel­ké čás­ti stát. 

Luc Besson měl ovšem pocit, že to bude v poho­dě a tak se do toho opřel i za psa­cím sto­lem. Situace se ale nevy­ved­la tak jak by si asi před­sta­vo­val. Nejen, že zkla­má­vá dik­ce muže za kame­ra­mi, pří­bě­ho­vá část je bohu­žel vyčpě­lá až hrůza a celé to doslo­va kři­čí zby­teč­nos­tí a tak nějak jed­no­du­še zou­fal­stvím jak bavit divá­ka mini­mál­ně během hodin­ky a půl. A přes­ně v tomhle se ten­to­krát ztrá­cí i hudeb­ní dopro­vod kte­rý se mís­ty až ztrá­cí ve svém vlast­ním svě­tě a zapo­mí­ná sle­do­vat film. O ori­gi­na­li­tě se na pora­dách před natá­če­ním holt asi zrov­na dva­krát nemlu­vi­lo.  Jednoduše a pros­tě. Nový výlet vlád­ní­ho agen­ta, při kte­rém nako­pá­vá evrop­ské­mu osa­zen­stvu zad­ní mate­ri­ál není pec­ka. Na dru­hou stra­nu to není ani totál­ní pro­hra. Jen je to pou­ze tro­chu lep­ší prů­měr a viník je jas­ný. Film je zby­teč­ný, režie sto­jí mini­mál­ně v akč­ních sek­ven­cích za nic a scé­nář je jen odva­ře­nou rych­lokvaš­kou narou­bo­va­nou na prv­ní film. 

Megatuna a jeho ukáz­ka jak neto­čit akč­ní film podru­hé. Další výpra­va vlád­ní­ho agen­ta za une­se­ný­mi rodin­ný­mi pří­sluš­ní­ky. Liam Neeson se sice sna­ží ser­ví­ro­vat opět nekom­pro­mis­ní akč­ní vypa­lo­vač­ku, ovšem nohy mu podrá­ží jak režie tak scé­náris­tic­ká uspě­cha­nost, laci­nost a ve vel­kém také zby­teč­nost, kte­rou si kaž­dý na pla­ce tak nějak vlast­ně uvě­do­mu­je. Je to ško­da. Nadějný mate­ri­ál tak kon­čí jako laci­ná prů­měr­ná hodi­na a půl bez čeho­ko­liv výraz­né­ho, kro­mě samot­né­ho hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le.    

Hodnocení: 55%


Podívejte se na hodnocení 96 hodin: Odplata na Kinoboxu.

Koktejl: 
 • 50% 96 Hodin po tro­ji­tém pře­va­ře­ní
 • 25% Liam Neeson
 • 25% Šedá

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Resident Evil 4 Remake se bude předělávat. Do vývoje totiž...24. ledna 2021 Resident Evil 4 Remake se bude předělávat. Do vývoje totiž... Resident Evil 4 Remake se bude předělávat. Do vývoje totiž dle několika insiderů vstoupil samotný Capcom skrze svou Division 1, který měl kormidelní studio M-Two odstavit na základě toho, […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Repossessed (1990)18. listopadu 2017 Repossessed (1990) Linda Blair je znovu posednuta démonem a bláznivý Leslie Nielsen je jediný, kdo jí může pomoci… Před sedmnácti lety svedl otec Jebedaiah Mayii těžký souboj s démonem, […] Posted in Horory
 • David Ebershoff: Dánská dívka15. března 2016 David Ebershoff: Dánská dívka Proč se někdo namáhal a napsal knihu o dívce z Dánska? Určitě nebyla obyčejná a její životní příběh stojí za připomenutí. I Greta Wegenerová a její muž Einar,mladí manželé, kteří  spolu […] Posted in Recenze knih
 • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář16. dubna 2003 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář Další skvělý komentář :-) Pane Párale Rád bych napsal svůj komentář k vašemu velice jednostranně zaměřenému hodnocení Mám sice Star Trek rád, ale nezbožňuji ho natolik, abych si nebyl […] Posted in Názory a komentáře
 • Gotham - This Ball of Mud and Meanness17. března 2016 Gotham - This Ball of Mud and Meanness Tak jsem konečně viděl další díl patrně nejlepšího seriálu současnosti a můžu hned na úvod napsat, že mne Bruno Heller a jeho tým nepřestávají udivovat. Gotham zkrátka sází na překvapení, […] Posted in Kritický Klub
 • Klub rváčů10. března 2022 Klub rváčů Recenze na film Fight Club (Klub rváčů): Pokud jste chlap, tak si tenhle film skoro nejde nezamilovat. Mně se to každopádně nepovedlo. Ať už jde o skvělou myšlenkou, kritiku materialismu […] Posted in Krátké recenze
 • Sleeping Dogs9. dubna 2024 Sleeping Dogs Na debut slušný job. Je to síce spíš detektivka než mystery thriller a to velmi klasického střihu, kde se celý film řeší jeden případ, který je dokonce 10 let starý. Russel Crowe se […] Posted in Krátké recenze
 • Holky pod zámkem - 31. 5. 20172. června 2017 Holky pod zámkem - 31. 5. 2017 Holky pod zámkem - 31. 5. 2017 by nguyn-than Posted in Reality show
 • Vlk z Wall Street10. března 2022 Vlk z Wall Street Recenze na film Vlk z Wall Street: Za mě tento film nepadl na úrodnou půdu. Oceňuji samozřejmě famózní herecký výkon Leonarda DiCapria, vystihnutí atmosféry, které se za mě režisérovi fakt […] Posted in Krátké recenze
 • Vytvoření lodi Targaryenů | BTS: S1 EP4 | Dračí dům (HBO)16. září 2022 Vytvoření lodi Targaryenů | BTS: S1 EP4 | Dračí dům (HBO) Posted in Videa

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06727 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72082 KB. | 22.04.2024 - 08:23:43