Kritiky.cz > Recenze knih > 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce

36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce

Vegetarianske dobroty box na web kopie
Vegetarianske dobroty box na web kopie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slibuju na vlast­ní kožich!  Třicet šest recep­tů, kte­ré kva­lit­ně polo­ží zákla­dy tvůr­čí a inspi­ru­jí­cí vege­ta­ri­án­ské kuchy­ně. Které oži­ví jakou­ko­liv kuchy­ni, něja­kým vege­ta­ri­án­stvím mož­ná ani netře­ba se ohá­nět. Kombinace a nové nápa­dy k těm­to recep­tům může­te mít jaké­ko­liv – klid­ně i maso­vé. Snad jen pozor, roz­ml­san­ci se sta­nou ješ­tě roz­ml­sa­něj­ší­mi!

A že fan­ta­zie je prá­vě tím, co zaží­vá nad tou­to inspi­ra­tiv­ní nálo­ží dob­rot, nej­vět­ší roz­let.

Inspirace na celý den

Jsou kuchař­ky, kte­ré pro­lis­tu­je­te a zapo­me­ne­te. Sem tam něco uva­ří­te, aby se neřeklo. Ale pak jsou tako­vé, u kte­rých si napí­še­te nákup­ní lís­tek nebo dokon­ce je máte v hla­vě ve chví­li, kdy naku­pu­je­te.

Tak to má být! Máte ji v hla­vě pros­tě celý den!

Nejlepší kuchař­ka na svě­tě je ta, kte­rou máte v hla­vě ve chví­li, kdy v obcho­dě naku­pu­je­te. Protože vidí­te před sebou ten obrá­zek finál­ní­ho výsled­ku, přes­ně víte, co máte kou­pit a už se pros­tě nemů­že­te dočkat! Mohla bych tu pět chvá­lu, ale nej­lé­pe asi kaž­dý udě­lá, když si něco z této kuchař­ky pros­tě vytvo­ří. Až jsem muse­la čas­to kar­tič­ky odklá­dat, pro­to­že bych neu­stá­le vaři­la.

A roz­hod­ně jsem se z nich nau­či­la pár parád­ních jídel a fíg­lů. Sami jis­tě uzná­te, že mno­ho z řeče­né­ho lze pou­žít i pro maso­žrav­ce, pro­to­že si z Vegetariánských dob­rot vytvo­ří­me dobrou pří­lo­hu.

Kanárské bram­bo­ry, plně­né cuket i kolá­če z růžič­ko­vé kapus­ty

Brambory, kte­ré vaří­te v sil­ně oso­le­né vodě a vodu nechá­te vyva­řit, vypa­da­jí lehce ojí­ně­le a svou chu­tí se podo­ba­jí bram­bo­rám peče­ným v ohni. Skvělý nápad! Plněné cuke­ty vás zase nau­čí vyu­ží­vat rost­lin­né nápl­ně, suše­ná raj­ča­ta, sýry a nápl­ně spo­jo­vat tře­ba ovčí­mi sýry nebo jogur­ty… kré­mo­vá spo­je­ní zape­če­né zele­ni­ny vyu­ži­je­te také u sla­ných kolá­čů, napří­klad ten z růžič­ko­vé kapus­ty může inspi­ro­vat i k oby­čej­né zape­če­né kapus­tě na stej­ný způ­sob a k její­mu podá­vá­ní tře­ba k dob­ré­mu stea­ku.

A o mlsá­ní není nou­ze - tře­ba tyhle oli­vo­vé křup­ky jsem pek­la něko­li­krát. Popravdě, víno k nim ani nechy­bě­lo. Chybělo jedi­né - dal­ší mis­ka!

Mnohokrát jsem zapo­mí­na­la, že jsem v jakési spe­ci­a­li­zo­va­né kuchař­ce, pro­to­že mou pozor­nost a zvě­da­vost zce­la ovládly kom­bi­na­ce koře­ní, ingre­di­en­cí a jejich hor­ké spo­jo­vá­ní peče­ním, mixo­vá­ním, míchá­ním salá­tů… Užitečné tipy, návrhy a zají­ma­vé infor­ma­ce o pou­ži­tých ingre­di­en­cí potom jen pod­po­ří pes­t­rost kar­tič­ko­vých kucha­řek a chuť pro sebe něco udě­lat.

Udělat si oprav­du skvě­lé jíd­lo a ješ­tě u toho pře­mýš­let, jak jinak by se dalo udě­lat příš­tě.

A věř­te, že na to příš­tě se bude­te nesku­teč­ně těšit!

Inspirujete se s kuchař­kou Vegetariánské dob­ro­ty (Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com )


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02505 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71639 KB. | 14.06.2024 - 20:14:16