Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lion [65%]

Lion [65%]

rp 007.jpg
rp 007.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Oscary jsou téměř za dveř­mi, jejich udí­le­ní a výher­ci budou zná­mi již tenhle víkend. Jedním ze sním­ků, kte­rý bude bojo­vat hned o něko­lik těch­to nej­cen­něj­ších sošek pro fil­ma­ře a her­ce, je film na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu s názvem Lion. Ve sním­ku Gartha Davise je při­blí­žen pří­běh chlap­ce, kte­rý nešťast­nou náho­dou zablou­dil stov­ky kilo­me­t­rů dale­ko od své­ho domo­va a bez zna­los­ti jazy­ka či přes­né­ho názvu mís­ta své­ho půvo­du byl odsou­zen k živo­tu bez své rodi­ny u náhrad­ních rodi­čů, díky jejich péči byl jed­no­ho dne scho­pen najít ces­tu domů. 

Saroo (Dev Patel) byl jako malý chla­pec nucen pomá­hat své­mu bra­t­ro­vi s men­ší­mi pra­ce­mi, aby zajis­til své chudé rodi­ně obži­vu. Během jed­né z těch­to malých prá­ci­ček byl ovšem nucen počkat na své­ho bra­t­ra na nádra­ží, kde díky sho­dě náhod skon­čil stov­ky kilo­me­t­rů dale­ko od své­ho byd­liš­tě. Jeho osu­dy a stras­ti v zemi, kde nero­zu­měl míst­ní­mu jazy­ku jej při­ved­ly až do náru­če pěs­tou­nů z Austrálie. O mno­ho let poz­dě­ji, během vyso­ko­škol­ských stu­dií, se pro něj nevě­do­mí jeho bio­lo­gic­ké rodi­ny a tou­ha po tom odha­lit svůj původ sta­nou nesne­si­tel­ný­mi a roz­hod­ne se pro­to obě­to­vat svůj dosa­vad­ní život tomu, vypá­t­rat svo­ji mat­ku, bra­t­ra a sest­ru... 

Nakonec proč ne. Lion má sice jeden zásad­ní pro­blém, kte­rým je ona řek­ně­me až „osca­ro­vá pachuť.“ Na fil­mu jde totiž, mini­mál­ně v prv­ní půli straš­ně moc vidět, čeho se tvůr­ci sna­ži­li dosáh­nout. To se pro­mí­tá i do samot­né­ho tem­pa a atmo­sfé­ry fil­mu, kdy je doce­la těž­ké se do fil­mu jako divák takří­ka­jíc dostat. Ne že by Sunny Pawar jako mlad­ší ver­ze hlav­ní­ho hrdi­ny nebyl dosta­teč­ně sym­pa­tic­ký, nao­pak, nicmé­ně film se doce­la táh­ne a sna­ží se něja­kým způ­so­bem ale­spoň tro­chu obhá­jit onu hodi­nu a půl vaše­ho času, kte­rý pří­běh popsa­tel­ný ve dvou větách v kinech zabe­re. S nástu­pem pro­blé­mů dospě­los­ti a roz­vo­jem hlav­ní­ho hrdi­ny ale­spoň čás­teč­ně za hra­ni­ce štít­ku „ztra­ce­ný chla­pec s nezná­mou minu­los­tí“ se tyhle pro­blémy tro­chu zmír­ní, přes­to je nelze úpl­ně opo­mi­nout. 
Stejně nejde pře­hléd­nout čás­teč­né cito­vé vydí­rá­ní, kte­ré film před­vá­dí v rám­ci závě­reč­né dese­ti­mi­nu­tov­ky a závě­reč­ných titul­ků. ano, dělá to kaž­dý dru­hý film podob­né­ho typu, sdě­le­né infor­ma­ce ovšem šly podat i vkus­ně­ji a méně nuce­ně­ji. Přesto musím uznat, že i když mě zvo­le­ná for­ma štve, její efekt se dosta­ví a ona dojem­ná závě­reč­ná teč­ka fun­gu­je. Což je něco, co se nedá říci úpl­ně o všech podob­ných cito­vých vydě­ra­čích úto­čí­cích na uzná­ní kri­ti­ků a aka­de­mi­ků. My se tu ovšem baví­me o tom, co film může nabíd­nout běž­né­mu divá­ko­vi. 
Pokud jsou podob­né sku­teč­né pří­běhy, chtě­lo by se až říci neu­vě­ři­tel­né, vaší krev­ní sku­pi­nou, roz­hod­ně s návště­vou sním­ku Lion nepro­hlou­pí­te. To co v rám­ci hodi­ny a půl dosta­ne­te je lehce nad­prů­měr­ně odvy­prá­vě­ný pří­běh, jehož jed­not­li­vé prv­ky si debu­tant Garth Davis ohlí­dal obstoj­ně. Místy se sní­mek sice táh­ne a díky oby­čej­nos­ti zpra­co­vá­ní a vyprá­vě­ní vám nako­nec zbu­de tako­vý pocit, že to šlo odvy­prá­vět dale­ko lépe. Vyložené zkla­má­ní se ovšem nedo­sta­vu­je.  

Chcete-li si tedy odpo­či­nout od kom­pli­ko­va­ných témat a vel­kých soci­ál­ních pro­blé­mů, kte­ré jsou aktu­ál­ní téma­ti­kou fil­mů podob­né­ho raže­ní, zvol­te radě­ji ten­to komor­ní pří­běh. Jako bonus pak dosta­ne­te sluš­né herec­ké obsa­ze­ní a tro­chu té pozi­tiv­ní ener­gie na závěr, kte­rá byť je tro­chu nási­lím vynu­ce­ná, lep­ší než pro­pa­dat depre­si a bez­na­dě­ji. Avšak než dal­ší zápis do zla­té­ho fon­du svě­to­vé­ho fil­mu, je Lion spí­še nená­pad­ným pří­bě­hem pro spe­ci­fic­ké pub­li­kum for­mou jed­no­rá­zo­vé zále­ži­tos­ti. Nic víc, nic míň.

Lion se mož­ná až pří­liš sna­ží být něčím víc, než na co sta­čí sku­teč­ný pří­běh, kte­rým je film inspi­ro­ván. Garth Davis před­vá­dí v rám­ci mož­nos­tí sluš­ný debut, kte­rý ničím vylo­že­ně nena­dchne ale na dru­hou stra­nu ani nemá moc čím zkla­mat. V prv­ní půli se film sice tro­chu vle­če, přes­to v půli dru­hé fun­gu­je více než dob­ře a závě­reč­ná hoř­ko­slad­ká teč­ka (byť doce­la dost vynu­ce­ná) jed­no­du­še fun­gu­je.   
50% Životní pří­běh
25% Google Earth
25% Osudová ces­ta vla­kem

Lion

Drama
Austrálie / USA / Velká Británie, 2016, 118 min

Režie: Garth Davis

Předloha: Saroo Brierley (kni­ha)

Scénář: Luke Davies
Kamera: Greig Fraser
Hudba: Volker Bertelmann, Dustin O’Halloran
Hrají: Sunny Pawar, Priyanka Bose, Tannishtha Chatterjee, Nawazuddin Siddiqui, Deepti Naval, David Wenham, Nicole Kidman, Dev Patel, Todd Sampson, Rooney Mara, Pallavi Sharda, Abhishek Bharate
Producenti: Iain Canning, Angie Fielder, Emile Sherman
Střih: Alexandre de Franceschi
Scénografie: Chris Kennedy
Kostýmy: Cappi Ireland

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 23.02.2017 Forum Film CZ
Slovensko V kinech od: 16.02.2017 Forum Film SK
Austrálie V kinech od: 19.01.2017 Transmission Films
USA V kinech od: 25.11.2016 The Weinstein Company
Velká Británie V kinech od: 20.01.2017 Entertainment Film Distributors


Podívejte se na hodnocení Lion na Kinoboxu.

http://www.csfd.cz/film/395496-lion/
http://www.imdb.com/title/tt3741834/
http://lionmovie.com/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57854 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72092 KB. | 19.04.2024 - 01:54:38