Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Andělé všedního dne [55%]

Andělé všedního dne [55%]

rp 28d589df3ceea093beafce7a6fdd r16 9 w480 h270 g676e708847cc11e4975f0025900fea04.jpg
rp 28d589df3ceea093beafce7a6fdd r16 9 w480 h270 g676e708847cc11e4975f0025900fea04.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Ať už si mys­lí­te o Michalu Vieweghovi coko­liv, fak­tem zůstá­vá, že je v sou­čas­nos­ti komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ší spi­so­va­tel, což se mu v posled­ní době doce­la dob­ře sna­ží pro­dat i do fil­mo­vé bran­že. Je to tak již posled­ních pár let co se čas od času obje­ví fil­mo­vá adap­ta­ce jed­né z jeho knih, a ten­to pre­mi­é­ro­vý týden do kin vstu­pu­je dal­ší. V režii Alice Nellis se na fil­mo­vá plát­na dostá­vá adap­ta­ce popu­lár­ní kni­hy Andělé všed­ní­ho dne, kte­rá se dočka­la už i své diva­del­ní adap­ta­ce. Jak tedy dopa­dl film?  
Někdy se život začne ubí­rat smě­ry, kte­ré už pro něko­ho nejsou sne­si­tel­né a člo­věk se mnoh­dy roz­ho­du­je pro radi­kál­ní řeše­ní. Taková je i situ­a­ce něko­li­ka lidí, do jejich živo­ta vstu­pu­je čtve­ři­ce andě­lů, kte­rá se sna­ží odvrá­tit tragé­dii, ke kte­ré se neod­vrat­ně smě­řu­je. Učitel auto­ško­ly Karel (Bolek Polívka) se dlou­há léta trá­pí v man­žel­ství s Marií (Zuzana Bydžovská), zatím­co fan­ta­zí­ru­je o jed­né ze svých žákyň, osa­mě­lé vdo­vě Ester (Klára Melíšková). Marie samot­ná ovšem už něja­kou dobu nemlu­ví se svo­jí dlou­ho­le­tou pří­tel­ky­ní (Zuzana Kronerová), kte­rá těž­ce nese fakt, že Mariin a Karlův syn Filip (Ondřej Sokol), pře­bral její­mu syno­vi Zdeňkovi (Václav Neužil) ženu i s dět­mi. Nejhůře vše však nese prá­vě Zdeněk, kte­rý se dnes večer poku­sí o sebe­vraž­du. A tak i přes­to, že někte­rým už z jejich situ­a­ce nelze pomo­ci, čtve­ři­ce andě­lů se poku­sí situ­a­ci ale­spoň tro­chu zmír­nit. Mají na to ale jen vel­mi málo času...   
Musím se při­znat k tomu, že jsem se na sní­mek dostal vlast­ně úpl­nou náho­dou, neboť Viewegha načte­né­ho nemám, obzvláš­tě vel­ký fanou­šek Alice Nellis také nejsem a pro­pa­ga­ce sním­ku mě roz­hod­ně nedo­ká­za­la pře­svěd­čit o tom, abych mu šan­ci dal. Nicméně sta­lo se a já musím kon­sta­to­vat jed­nu věc, co jsem neče­kal. Ať už je totiž sní­mek kva­li­ta­mi jaký­ko­liv, jed­ná se o pře­kva­pi­vě sne­si­tel­nou hodin­ku a půl ve spo­leč­nos­ti solid­ně nato­če­né­ho pří­bě­hu, se solid­ní­mi her­ci a s doce­la fun­gu­jí­cí atmo­sfé­rou. 
Samotná lát­ka má sice hned něko­lik při­nejmen­ším podiv­ných momen­tů (andě­lé pro­hlí­že­jí­cí si živo­ty lidí na iPadu atp.), nicmé­ně pokud se pře­ne­se­me přes onu mož­ná až pří­liš­nou ukot­ve­nost v reál­ném svě­tě, celý kon­trast něko­li­ka roz­díl­ných nad­po­zem­ských bytos­tí ve svě­tě zby­teč­ných lidí a jejich všed­no­den­ních stras­tí je doce­la pří­jem­ný a spo­lu se sluš­nou (až tedy na něko­lik repe­ti­tiv­ních ele­men­tů kte­ré při­šly tro­chu ruši­vé) audi­o­vi­zu­ál­ní strán­kou, není fil­mu moc co vyčí­tat. Dokážu si nao­pak před­sta­vit, že čte­ná­ři lite­rár­ní před­lo­hy budou ze sním­ku při­nejmen­ším u vytr­že­ní. 
Tak jako tak ovšem Andělé všed­ní­ho dne jsou cel­kem pře­kva­pi­vým arti­k­lem v nabíd­ce kin takhle na začá­tek pod­zi­mu. Vcelku pří­jem­ná jed­no­hub­ka s lehce načrt­nu­tou hlub­ší myš­len­kou, kte­rá je mís­ty zábav­ná, mís­ty hoř­ko­slad­ká a mís­ty dojem­ná. Spousta věcí by se dala roz­hod­ně zlep­šit, avšak i takhle to není pro­hra. A to je roz­hod­ně lep­ší výsle­dek, než jen doko­la pořád ty samé kome­die pro celou rodi­nu kte­ré jsou jak přes kopí­rák. Pokud tedy hle­dá­te na jaký čes­ký film vyra­zit do kina, Andělé všed­ní­ho dne mohou být prá­vě vaše vol­ba.  

Další sní­mek pod­le Viewegha, nicmé­ně infan­til­ní humor ten­to­krát neče­kej­te (tedy ale­spoň ne vět­ši­nu času). Alice Nellis vytáh­la z mate­ri­á­lu doce­la solid­ní jed­no­hub­ku s leh­kým hlub­ším pře­sa­hem, kte­rá nena­dchne ale roz­hod­ně vylo­že­ně nezkla­me. Což je ale na dru­hou stra­nu výsle­dek, kte­rý je roz­hod­ně lep­ší výsle­dek, než ve kte­rý dou­fá vět­ši­na domá­cí pro­duk­ce z posled­ní doby.  

 Koktejl: 

20% Drama
20% Zásh z hůry
25% Viewegh
35% Solidní oba­ze­ní


Podívejte se na hodnocení Andělé všedního dne na Kinoboxu.

Andělé všed­ní­ho dne
(Anjeli)
Drama
Česko, 2014, 97 min

Režie: Alice Nellis
Předloha: Michal Viewegh (kni­ha)
Scénář: Alice Nellis
Kamera: Matěj Cibulka
Hudba: Michal Novinski
Hrají: Marián Labuda st., Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křenková, Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská, Klára Melíšková, Václav Neužil ml., Zuzana Kronerová, Josef Kuhn, Pavel Gajdoš, Ondřej Sokol

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 09.10.2014 CinemArt
Slovensko V kinech od: 09.10.2014 Garfield Film
http://www.csfd.cz/film/350119-andele-vsedniho-dne/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98852 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72091 KB. | 21.04.2024 - 19:57:56