Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Apokalypsa v Hollywoodu | This Is the End [75%]

Apokalypsa v Hollywoodu | This Is the End [75%]

rp this is the end image04.jpg
rp this is the end image04.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Každý člo­věk si někdy zajde zapa­řit. Slavné osob­nos­tí nejsou vyjím­kou. Co když se ale jed­na tako­vá pař­ba zvrt­ne v soud­ný den? To doká­že člo­vě­ka vyto­čit. Seth Rogen a Evan Goldberg při­chá­zí s dal­ší kome­dií, se kte­rou si chtě­jí napra­vit repu­ta­cí po loň­ském nezda­ru zva­ném Sousedská hlíd­ka. A poprav­dě, v cel­ku se jim to daří. Apokalypsa v Hollywoodu je totiž něco, co jen tak v kinech neu­vi­dí­te. 
Jay Baruchel si se svým kama­rá­dem Sethem Rogenem už moc nero­zu­mí. Poté, co se Seth natr­va­lo pře­su­nul do Los Angeles, už se s Jayem tolik neví­da­jí, navíc se začal kamrá­dit s míst­ní herec­kou spo­leč­nos­tí, pře­de­vším s Jamesem Francem. Když se Jay po roce zasta­ví na návště­vu, je pro­to tro­chu podráž­dě­ný, když jej Seth zave­de na kolauda­ci nové­ho bytu Franca. To však ješ­tě ani jeden z nich netu­ší, že spo­leč­né nesho­dy budou jed­ním z těch nejmen­ších pro­blé­mů, kte­rým budou muset čelit. O něko­lik desí­tek minut poz­dě­ji totiž pří­mo za zdmi domu vypuk­ne apo­ka­ly­psa... 
Apokalypsa v Hollywoodu je přes­ně jed­ním z těch sním­ků, u kte­rý je potře­ba při vcho­du do kina vypnout mozek a jed­no­du­še se bavit. Tedy za před­po­kla­du, že se bude­te ochot­ni nala­dit se na napros­to uho­ze­ný a do absurd­ních rovin zahna­ný humor, kte­rým tahle­ta par­ta ope­ru­je. Je zde sice čás­teč­ně vyu­ží­vá­no tako­vých těch ste­re­o­typ­ních ber­li­ček zahr­nu­jí­cích i humor s těl­ní­mi teku­ti­na­mi, avšak Rogen s Goldbergem dopu­jí dosta­tek dal­ší­ho mís­ty sebe­pa­ro­di­zu­jí­cí­ho humo­ru, kte­rý i pro odpůr­ce tra­dič­ní­ho ame­ric­ké­ho humo­ru nabí­zí dosta­tek vztyč­ných míst u kte­rých se doká­ží bavit.

Největším pozi­ti­vem sním­ku je totiž fakt, že toho­le je pros­tě uho­ze­ná hova­di­na, řek­ně­me si to naro­vi­nu. Nikdo se tu nesna­ží tvá­řit tak, že by to měl být něja­kým způ­so­bem váž­ný film, čemuž odpo­ví­dá i ne pří­liš vyda­ře­né zpra­co­vá­ní. Apokalypsa v Hollywoodu je pros­tě par­ta kome­di­ál­ních hvězd, kte­rá se roz­hod­la během nece­lé hodi­ny a tři čtvr­tě jed­no­du­še vyblb­nout, to celé rám­cu­jí jed­ním absurd­ním pří­bě­hem o kon­ci svě­ta a to je last­ně celé. Pokud vám vidi­na toho, že kaž­dý z her­ců, kte­ří se zde obje­ví, hra­je vše­o­bec­ný ste­re­o­typ role kte­ré ve fil­mech hra­jí a tyto ste­re­o­ty­py pak vzá­jem­ně kon­fron­tu­jí mezi sebou, tak dopo­ru­ču­ji radě­ji ruce pryč.        

Pokud vám však kome­die těch­to tvůr­ců něco říka­jí a bavi­li jste se u kome­dií jako Travička zele­ná nebo Superbad, tak smě­le do toho. Chtělo by se totiž říct, že uje­těj­ší zho­va­di­lost, ve kte­ré se obje­ví tolik hvězd naráz tu zase dlou­ho nebu­de. Tempo sice kolísá, tri­ky sto­jí za sta­rou belu, ovšem humor zde je a tolik momen­tů, u kte­rých bude­te doslo­va krou­tit hla­vou by vysta­či­lo na něko­lik samo­stat­ných fil­mů. Rozhodně tenhle mix ale není pro kaž­dé­ho. Apokalypsa v Hollywoodu je oddycho­vý kome­di­ál­ní výplach, kte­rým se sna­ži­lo v posled­ní době být již něko­lik fil­mů, avšak až tomu­to sním­ku se to poda­ři­lo. Pokud vám není dement­ní humor cizí, smě­le do toho.  

Seth Rogen a Evan Goldberg zachtě­li svo­je Expendables. A kdo jim to má za zlé. Neskutečně našla­pa­ný kon­cen­t­rát jejich pře­de­šlých kome­dií v rám­ci apo­ka­lyp­tic­ké­ho scé­ná­ře soud­né­ho dne pros­tě fun­gu­je. Triky jsou o ničem a scé­nář mož­ná až tro­chu moc mís­ty kolísá, avšak jed­no sním­ku upřít nelze. Jede pořád na plný plyn a tolik scén kte­ré vás donu­tí s úsmě­vem na rtech krou­tit hla­vou jak je to debil­ní až je to vtip­né tu zase dlou­ho nebu­de. A to je ono. Partička kolem Rogena si chtě­la nato­čit jed­nu vel­kou mega­pařbu u Franca doma a vy jste spe­ci­ál­ní hos­té. To že za dveř­ma pro­bí­há konec svě­ta je už tak nějak ved­lej­ší.  

 Koktejl:
50% Humor a sebe­pa­ro­die
20% Apokalypsa
20% Absurdita
10 % Klišé a žánro­vé ste­re­o­ty­py
Apokalypsa v Hollywoodu

( This Is the End, To je koniec ! )
Komedie / Fantasy
USA, 2013, 107 min

Režie: Seth Rogen, Evan Goldberg
Scénář: Seth Rogen, Evan Goldberg
Kamera: Brandon Trost
Hudba: Henry Jackman
Hrají: James Franco, Jason Segel, Jonah Hill, Seth Rogen, Michael Cera, Paul Rudd, Emma Watson, Jay Baruchel, Danny R. McBride, Craig Robinson, Rihanna, Aziz Ansari, David Krumholtz, Martin Starr, Mindy Kaling, Evan Goldberg, Jason Trost, David Jensen, Ricky Mabe, Jason Cox, Philippe Radelet, Channing Tatum, Michelle DeVito, Christopher Mintz-Plasse

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 31.10.2013 Falcon
V kinech SR od: 14.11.2013 ITAFilm


Podívejte se na hodnocení Apokalypsa v Hollywoodu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40310 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71587 KB. | 24.06.2024 - 03:05:47