Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pohřbený | Buried (2010) [60%]

Pohřbený | Buried (2010) [60%]

rp buried ver3.jpg
rp buried ver3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/264747-pohrbeny/

Ryan Reynolds se letos před­sta­ví v kinech coby komik­so­vý hrdi­na Green Lantern. Na to jak úspěš­ně se mu poda­ří pro­dat muž­skou ver­zi komik­so­vé Arabely běž­né­mu, ori­gi­nál­ním komik­sem netknu­té­mu divá­ko­vi si bude­me muset ješ­tě něko­lik měsí­ců počkat. Každopádně o jeho herec­kých kva­li­tách a jeho cha­risma pochy­bo­vat nelze. V men­ších fil­mech už něko­li­krát před­ve­dl, že utáh­ne i sebe­váž­něj­ší role. Utáhne však i film o zaži­va pohřbe­ném ame­ric­kém obča­no­vi někde v Iráku?

Snímek Pohřbený pojed­ná­vá o civil­ním řidi­či Paulovi Conroyovi, kte­rý pra­cu­je v Iráku. Při pře­pa­de­ní kon­vo­je je jako jedi­ný pone­chán naži­vu. Jediným pro­blé­mem však je, že je pone­chán naži­vu pod zemí ve sta­ré dře­vě­né rakvi. Pokud únos­ce nedo­sta­ne 5 mili­o­nů dola­rů během něko­li­ka hodin, Paul zemře. Ten má však k dis­po­zi­ci mobil­ní tele­fon a roz­hod­ně se nehod­lá vzdát bez boje.

Předně, tenhle sní­mek není nic pro klaus­tro­fo­bi­ky. Celý sní­mek se totiž ode­hrá­vá jen v pro­sto­ru rakve vypl­ně­né­ho jed­ním une­se­ným spo­lu s cha­bým osvět­le­ném kte­ré obsta­rá­vá zapa­lo­vač zip­po, mobil­ní tele­fon a sví­tí­cí tyčin­ky. Co do pří­stu­pu roz­hod­ně ori­gi­nál­ní sní­mek, kte­rý jde ješ­tě o tro­chu dále než tře­ba nedáv­ných 127 hodin. Překvapivě to není na ško­du, jeli­kož Ryan Reynolds nemá pro­blém udr­žet svo­jí one man show celou dobu ve vyšlápnu­tých kole­jích. A to i přes fakt, že se toho ve fil­mu moc nedě­je. Hra s limi­to­va­nou vizu­ál­ní strán­kou pat­ří také mezi kla­dy.

Pohřbený je mini­ma­lis­tic­ké dra­ma o pohřbe­ném řidi­či, kte­rý má jen vel­mi ome­ze­nou šan­ci na pře­ži­tí. Pokud se divák doká­že nala­dit na cel­ko­vou mini­ma­lis­tic­kou strán­ku sním­ku, nebu­de mít pro­blém s fak­tem, že celý sní­mek sto­jí a padá na výko­nu Ryana Reynoldse. Obdobná one man show jako v pří­pa­dě sním­ku Moon se sice neko­ná, avšak v rám­ci mož­nos­tí je Pohřbený zaru­če­ně ori­gi­nál­ním sním­kem se skvě­lou atmo­sfé­rou. I přes fakt, že se toho moc v něm nedě­je.

Koktejl :
33 % Ryan Reynolds pohřbe­ný za živa
33 % Originalita
34 % Rakev


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28635 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71894 KB. | 20.07.2024 - 21:07:46