Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Grimsby - 40 %

Grimsby - 40 %

BrogherNahl
BrogherNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nobby a Sebastian jsou brat­ři, kte­ré spo­ju­jí radost­né i smut­né zážit­ky z dět­ství .  Po letech odlou­če­ní se jejich ces­ty opět setká­va­jí a začí­ná obdo­bí bláz­ni­vých dob­ro­druž­ství, kte­ré jsou sice pro Sebastiana běž­nou ruti­nou ale pro Nobbyho jsou to situ­a­ce zce­la nové. Život v malém dom­ku ve spo­leč­nos­ti milu­jí­cí druž­ky a počet­ných potom­ků při­ná­ší Nobbymu radost­né chví­le i adre­na­lin. Jenže Sebastian je neo­hro­že­ný špi­on a čeka­jí ho vel­ké úko­ly, kte­ré chce spl­nit sám. Ale jeho bra­tr ho už nechce ztra­tit, a tak se pouš­tí  do drs­né prá­ce špi­o­nů spo­leč­ně.

Brohers01Scénář bláz­ni­vé akč­ní kome­die tvo­ří  pořád­ný pro­ple­te­nec  akč­ních scén s více či méně trap­ný­mi scé­na­mi  vul­gár­ní­ho raže­ní.  V těch prv­ních si zama­chro­val  Sebastian v podá­ní her­ce Marka Stronga a v ostat­ních domi­nu­je Nobby. Toho hra­je  Sacha Baron Cohen a pro­to­že je to i jeden z auto­rů scé­ná­ře,  nechal si vel­ký pro­stor pro své praš­tě­né nápa­dy. Postava Nobbyho půso­bí jako pro­s­to­du­chý pros­ťá­ček, kte­rý má v sobě not­nou dáv­ku živo­čiš­nos­ti a citu pro rodi­nu. Jeho výchov­né meto­dy nechá­va­jí na jeho dětech citel­ný otisk. Děti také dosta­ly v pří­bě­hu aktiv­ní role a zapo­ju­jí se do boje pro­ti nepřá­te­lům. Ve fil­mu jsou ješ­tě tři výraz­né žen­ské role, kte­ré hra­jí  zná­mé hereč­ky. Penélope Cruz hra­je sice malou roli filan­trop­ky Kate, ze kte­ré se vyklu­be pěk­ná potvo­ra, ale je pořád pěk­ná žen­ská s uhran­či­vým pohle­dem.  Herečka Isla Fisher hra­je Margaret, kte­rá je pro  Sebastiana  nepo­stra­da­tel­ným spo­jen­cem v cen­t­rá­le špi­o­nů a je neu­stá­le napo­je­na na tele­fon. I ona má solid­ní výraz a půso­bí cel­kem seri­oz­ně. To se však nedá říci o pro­sto­ro­vě výraz­né posta­vě Rebel Wilson, kte­rá ztvár­ňu­je pro­s­to­du­chou Lindsey, druž­ku Nobbyho. V něko­li­ka scé­nách se sice pro­je­ví kome­di­ál­ní talent hereč­ky, ale je to jen jed­no­du­chý a vul­gár­ní humor. Škoda, pro­to­že  Rebel Wilson  umí dob­ře pro­dat jem­ný slov­ní vtip i komic­ké výstu­py roman­tic­ké hrdin­ky.

Broghers02O co méně pro­sto­ru pro herec­ký pro­jev dosta­ly žen­ské hrdin­ky, o to víc pro­sto­ru dosta­la dvo­ji­ce Nobby a Sebastian. Oba mají dosta­teč­ný čas pro uve­de­ní do pří­bě­hu a pro­je­vit své cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti. Ale jak se pří­běh roze­hrá­vá, stá­va­jí se scé­ny víc absurd­něj­ší a bláz­ni­vé.  Ale absur­di­tu naru­šu­je ješ­tě jed­na dějo­vá lin­ka, a to jsou vzpo­mín­ky na dět­ství obou hrdi­nů. Tady se najed­nou film dostá­vá do rovi­ny rodin­né­ho dra­ma­tu, kte­ré je nato­če­no bez nad­sáz­ky a s citem pro dět­ské před­sta­vi­te­le dvo­ji­ce mla­dých bra­trů.

Francouzský reži­sér  Louis Leterrier (Souboj Titánů, Podfukáři) není žád­ný začá­teč­ník a se scé­ná­řem si tro­chu pohrál. Natočil scé­ny v tako­vém duchu, jak mají vyznít. Akční scé­ny vypa­da­jí jako z akč­ní­ho fil­mu, dojem­né vzpo­mín­ky na kruš­né mlá­dí jsou sku­teč­ně dojem­né a  scé­ny s vul­gár­ním a hrubým humo­rem jsou dota­že­né do drs­ných detai­lů. Víc se asi  neda­lo se scé­ná­řem dělat a když si při­po­me­ne­me, že Sacha Baron Cohen je i jed­ním z pro­du­cen­tů, tak nemohl film ani jinak vypa­dat.

Brother03Je doce­la mož­né, že v tiš­tě­né for­mě by pří­běh mohl být doce­la zábav­ný, ale jako film je to tako­vý špat­ný „dort od pej­ska a kočič­ky“. Jako by se auto­ři nemoh­li  dohod­nout, co vlast­ně chtě­jí nato­čit, a v množ­ství nápa­dů se ztrá­cí i samot­ní her­ci. Film o dél­ce 82 minut je tech­nic­ky dob­ře zpra­co­va­ný. Kameraman Oliver Wood(Bournův mýtus, Agent bez minu­los­ti, Sestra v akci 2) má zku­še­nos­ti z natá­če­ní fil­mů růz­ných žánrů a na kva­li­tě fil­mo­vých zábě­rů je to vidět.

Nedoporučuji film cit­li­vým duším a lidem, kte­ří nesná­ší vul­gár­ní vti­py. A kdo má rád Sachu Barona Cohena, ten se může potě­šit jeho bláz­ni­vým pří­stu­pem k živo­tu.


Podívejte se na hodnocení Grimsby na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53854 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72440 KB. | 23.05.2024 - 21:28:40