Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Příchozí | Arrival [90%]

Příchozí | Arrival [90%]

rp WQ7fHmF.jpg
rp WQ7fHmF.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Denis Villeneuve se postup­ně vypra­co­vá­vá mezi nej­za­jí­ma­věj­ší reži­sé­ry, kte­ré může Hollywood v posled­ních letech nabíd­nout. Ještě před­tím, než se napl­no vrh­nul na režii pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho Blade Runnera, si sti­hl odsko­čit k nená­pad­né­mu sci-fi pro­jek­tu Příchozí, kte­rý ten­to týden vstou­pil do čes­kých a slo­ven­ských kin. A pokud máte ale­spoň tro­chu science ficti­on v krvi, tohle si nebu­de­te chtít nechat ujít. 

Louise Banks (Amy Adams) pat­ří mezi špič­ko­vé lin­gvis­ty a je jed­nou z nej­vět­ších odbor­nic na jazy­ky, jaké Spojené stá­ty mohou nabíd­nout. Jeden z  jejich všed­ních dní však naru­ší neče­ka­ná zprá­va. Na povrch naší pla­ne­ty při­stá­lo dva­náct nei­den­ti­fi­ko­va­tel­ných léta­jí­cích před­mě­tů a jeden z nich prá­vě na úze­mí USA. Vzhledem ke své odbor­nos­ti je vlá­dou prá­vě Louise oslo­ve­na, aby se poku­si­la roz­luš­tit, co zde nově pří­cho­zí chtě­jí a jaký je jejich vztah k lidem. Ne všich­ni ovšem tyto míro­vé myš­len­ky sdí­lí... 

Příchozí jsou straš­ně zvlášt­ním fil­mem. Je jed­no, s jakým oče­ká­vá­ním do fil­mu jde­te, nebo co od vaší návštěvy kina čeká­te, stej­ně nejste při­pra­ve­ni na to, co si na vás Denis Villeneuve nachys­tal. Tato novin­ka je totiž nejen znač­ně ori­gi­nál­ním poči­nem na poli science ficti­on fil­mů, ale záro­veň se v jed­nom fil­mu daří tvůr­cům míst moder­ní, půso­bi­vě vypa­da­jí­cí moder­ní bloc­kbus­ter, jas­nou inspi­ra­ci postu­pů deva­de­sát­ko­vý­mi fil­my a dosta­tek neo­kou­ka­ných prv­ků. Výsledek tak půso­bí straš­ně podiv­ně, myš­le­no ovšem v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu. 
Snímek totiž spí­še než na efekt, budu­je hut­nou atmo­sfé­ru lid­ské­ho spo­le­čen­ství pod vli­vem mimo­zem­ské inva­ze, kte­rá se postu­pem času krys­ta­li­zu­je v osob­ní dra­ma hlav­ních dvou pro­ta­go­nis­tů, kte­ří se sna­ží zabrá­nit tomu nej­hor­ší­mu, zatím­co pokou­ší limi­ty svých vlast­ních zna­los­tí. Film se při­tom neo­pí­rá o smyš­le­né pseu­do­te­o­rie, ovšem vel­kou část své­ho pří­bě­hu opí­rá o sku­teč­né lin­gvis­tic­ké teo­rie a tedy i přes fakt, že se jed­ná o komu­ni­ka­ci s mimo­zem­skou civi­li­za­cí, zůstá­vá sní­mek celou dobu pev­ně noha­ma na zemi. 
Villeneuve navíc opět potvr­zu­je, že má čich na skvě­lé kame­ra­ma­ny, a i když pro ten­to sní­mek vymě­nil Rogera Deakinse (kte­rý se při­pra­vu­je na Blade Runnera), Bradford Young je více než zdat­nou náhra­dou. Některé zábě­ry jsou totiž vskut­ku impo­zant­ní a jen pod­po­ru­jí fan­tas­tic­kou atmo­sfé­ru, kte­rou Villeneuve ve fil­mu vykouz­lil. S jis­to­tou se totiž mohl opět opřít o skvě­lé­ho Jóhanna Jóhannssona, kte­rý k jeho novin­ce vytvo­řil nesku­teč­ně zají­ma­vý hudeb­ní dopro­vod, kte­rý navíc na začát­ku a kon­ci pod­po­ří nemé­ně skvost­ná hud­ba Maxe Richtera. Výsledná audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka je tak v moder­ní době jed­no­li­tých bloc­kbus­te­rů něčím zvlášt­ním a vel­mi víta­ným. Především se ale jed­ná o něco, co vám v hla­vě zůsta­ne zatra­ce­ně dlou­ho. 
Příchozí jsou tak po dlou­hé době zase film, kte­rý je téměř nut­nos­tí v kině. Skvostné sci-fi, kte­ré mimo vkus­né­ho a pou­ta­vé­ho pří­bě­hu, nabí­zí také čás­teč­nou stu­dii lid­ské komu­ni­ka­ce. To vše v nesku­teč­ně peč­li­vě vybu­do­va­né atmo­sfé­ře, díky kte­ré vás sní­mek zís­ká na svo­ji stra­nu. V letoš­ním roce, plném vět­ších či men­ších zkla­má­ní je prá­vě novin­ka Denise Villeneuva jed­no­znač­ným kle­no­tem, kte­rý nejen, že pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu z letoš­ní­ho roku, pat­ří také mezi nej­lep­ší fil­my v daném žán­ru vůbec.
Denis Villeneuve nato­čil nejen jeden z nej­lep­ších fil­mů letoš­ní­ho roku, ovšem také jed­no z nej­lep­ších sci-fi his­to­rie. Tam kde se vět­ši­na tvůr­ců sna­ží jít na efekt, vystři­hl atmos­fe­ric­ké sci-fi jak ze sta­ré ško­ly, kte­ré strh­ne pře­de­vším půso­bi­vou atmo­sfé­rou a skvě­lým zpra­co­vá­ním, kte­ré dá zají­ma­vé lát­ce nesku­teč­ně vynik­nout. Zvláštní, jedi­neč­né a nesmír­ně půso­bi­vé.    
50% Atmosféra
25% Návštěva z vesmí­ru
25% Komunikace

Příchozí
(Arrival, Prvý kon­takt)
Drama / Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller
USA, 2016, 117 min

Režie: Denis Villeneuve
Scénář: Eric Heisserer
Kamera: Bradford Young
Hudba: Jóhann Jóhannsson
Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O’Brien, Joe Cobden, Russell Yuen, Nathaly Thibault, Pat Kiely, Julian Casey, Larry Day, Shawn Campbell
Producenti: Aaron Ryder, Shawn Levy, Dan Levine, Karen Lunder, David Linde
Střih: Joe Walker
Scénografie: Patrice Vermette
Kostýmy: Renée April

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 10.11.2016 Falcon
Slovensko V kinech od: 10.11.2016 Itafilm
USA V kinech od: 11.11.2016 Paramount Pictures

http://www.csfd.cz/film/379848-prichozi/
http://www.imdb.com/title/tt2543164/


Podívejte se na hodnocení Příchozí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02217 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71824 KB. | 28.02.2024 - 06:54:54