Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strážci galaxie | Guardians of the Galaxy [80%]

Strážci galaxie | Guardians of the Galaxy [80%]

rp guardians of the galaxy04.jpg
rp guardians of the galaxy04.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Ne zrov­na málo lidí před­po­ví­da­lo, že se ze Strážců gala­xie sta­ne prv­ní klo­pýt­nu­tí kolo­su jmé­nem Marvel Cinematic Universe. Ještě více poté, co se pro­jek­tu ujal talen­to­va­ný, nicmé­ně lehce nevy­zpy­ta­tel­ný James Gunn. Nyní o mno­ho měsí­ců poz­dě­ji si při­pi­su­je tahle komik­sov­ka nej­lep­ší srp­no­vý ame­ric­ký otví­rák his­to­rie a tak se řadí hned po pár dnech v dis­tri­buci mezi nej­lé­pe vydě­lá­va­jí­cí komik­sov­ky Marvelu vůbec. Jaká je tedy komik­so­vá udá­lost léta?  

Peter Quill (Chris Pratt), kte­rý si říká Star-Lord, při­jí­má jako žol­dák zakáz­ku na zís­ká­ní pra­dáv­né­ho arte­fak­tu z tro­sek kdy­si veli­ké civi­li­za­ce. Právě ten­to arte­fakt jej nicmé­ně zane­dlou­ho vytáh­ne až na špič­ku cílů pro lov­ce odměn. Po arte­fak­tu totiž baží neu­stá­lé sílí­cí vůd­ce vojen­ských sepa­ra­tis­tů Ronan The Accuser (Lee Pace), kte­rý se s jeho pomo­cí hod­lá pomstít na civi­li­za­ci, kte­rá zavraž­di­la jeho otce i jeho bra­t­ry. Nejen tak že se Peterovi v rukou oci­tá nej­hle­da­něj­ší arte­fakt v celé gala­xii, na jeho hla­vu je vypsa­ná tako­vá odmě­na, že netr­vá dlou­ho a skon­čí v hle­dáč­ku poně­kud nety­pic­ké dvo­ji­ce lov­ců odměn...   

Marvel dří­ve či poz­dě­ji musel začít ris­ko­vat. Své port­fo­lio má dale­ko šir­ší a zají­ma­věj­ší než jen dopo­sud před­sta­ve­néí slo­že­ní Avengers. Nicméně pokud chce expan­do­vat podob­ným způ­so­bem, jaký sem u daří doteď, musí začít poma­lu pro­tla­čo­vat i tro­chu exo­tič­těj­ší hrdi­ny. A prá­vě tady při­chá­zí na scé­nu Strážci. Byl to roz­hod­ně ris­kant­ní krok, nicmé­ně jde vidět, že sáz­ka na Gunna byla v tomhle pří­pa­dě výbor­nou inves­ti­cí. Tam kde totiž vět­ši­na pře­de­šlých reži­sé­rů spo­lu­pra­co­va­la na scé­ná­ří jen čás­teč­ně nebo vůbec, Strážci gala­xie jsou téměř celí dílem prá­vě Jamese Gunna, kte­rý si prá­vě tuto for­mu před lety pro­tla­čil u stu­dia, v kli­du si ji nato­čil bez jaké­ko­liv vět­ší hvězdy a teď s ní doslo­va vytřel zrak. To co vás totiž v kině čeká není tak upl­ně kla­sic­ký ori­gin komik­so­vých hrdi­nů, jak spí­še tako­vá divo­čej­ší vari­a­ce na vesmír­né dob­ro­druž­ství podob­né těm kte­ré před lety pro­bí­ha­ly ve vesmí­ru Star Wars.  
Menší pro­blém může nastat ze začát­ku, kdy nepři­pra­ve­ní, nebo komik­sem netknu­tí divá­ci mohou lehce tápat, co se to tam vlast­ně na tom plát­ně dejě, nicmé­ně naštěs­tí Gunn poté roze­hrá­vá doce­la pře­kva­pi­vě bar­vi­tou výpra­vu do svě­ta hned něko­li­ka vesmír­ných civi­li­za­cí, kte­ré ohro­žu­je ego­is­tic­ký a pomstych­ti­vý psy­cho­pat baží­cí po jed­nom z nej­moc­něj­ších arte­fak­tů na svě­tě. Jakmile se totiž celý fil­mo­vý vesmír kolem Strážců roze­běh­ne pod­le Gunnových not napl­no, jste vta­že­ni do víru nahnu­té­ho, pokři­ve­né­ho ale pří­jem­ně půso­bi­vé­ho svě­ta, kte­rý je navíc pod­po­řen napros­to špič­ko­vý­mi digi­tál­ní­mi tri­ky a dostat­kem jak akce tak humo­ru. Kapitolou sama pro sebe jsou pak herečti před­sta­vi­te­lé, kte­ří pros­tě válí. Chris Pratt dokon­čil trans­for­ma­ci ze sym­paťá­ka na nabou­cha­né­ho sym­paťá­ka, kte­rý bude nejed­né fanyn­ce v pub­li­ku půso­bit obtí­že při dýchá­ní, Dave Bautista doka­zu­je, že se schop­ným vede­ním ze sebe doká­že vylou­dit (ne jak tomu bylo v prů­se­ru Pěsti ze žele­za) doce­la děsi­vou vraž­dí­cí horu sva­lů s jed­no­du­chým ale upřím­ným vnitř­kem no a dva digi­tál­ní čle­no­vé týmu všech­ny ostat­ní zasti­ňu­jí, neboť si zkrát­ka film kra­dou tak tro­chu pro sebe pokaž­dé, když jsou v zábě­ru.    

I když tak Strážci gala­xie už jen díky své­mu jádru nejsou pro kaž­dé­ho, roz­hod­ně se jed­ná o jed­nu z nej­lep­ších spa­ce oper, kte­rá se podí­va­la do za posled­ní roky do kin. V rám­ci mar­ve­lác­ké­ho uni­ver­za se jed­ná o ten správ­ný krok smě­rem kupře­du, neboť pokud podob­ně oso­bi­tou podí­va­nou má v plá­nu i pro dal­ší mimo­zem­ské čle­ny své­ho ansám­blu, roz­hod­ně nebu­du pro­ti. Jen by příš­tě moh­li nechat tvůr­ce tro­chu více utrh­nout ze řetě­zu a opros­tit je od pro ně jinak neu­stá­le se opa­ku­jí­cí­ho mode­lu. I tak ale James Gunn nato­čil jed­nu z nej­lep­ších komik­so­vých adap­ta­cí za posled­ní roky, kte­rá má srd­ce na správ­ném mís­tě a tak je její finanč­ní úspěch nesku­teč­ně zaslou­že­ný. Teď už jen počkat na čer­ve­nec 2017 na nášup.  

James Gunn doká­zal to, v co na začát­ku věřil málo­kdo. V rám­ci Marvelovské for­my doká­zal, že se jejich model na úspěch doká­že doce­la snad­no pře­ta­vit v úspěš­ný film i v rám­ci poně­kud divo­čej­ších mate­ri­á­lů. Strážci gala­xie by sice mož­ná zaslou­ži­li o tro­chu více pří­bě­ho­vé ori­gi­na­li­ty, nicmé­ně i tak se jed­ná o oso­bi­tou podí­va­nou, kte­rá nabíd­ne hned něko­lik cha­risma­tic­kých hrdi­nů, vel­mi pří­jem­né­ho zápo­rá­ka a dostat­ke akce i humo­ru na to, abys­te se ani na moment nenu­di­li a ty dvě hodi­ny v kině utek­ly jak voda.  

 Koktejl: 

40% Prvotřídní Space ope­ra
30% Osobitost
20% Marvelovská komiksár­na
20% Charismatičtí hrdi­no­vé

Strážci Galaxie
(Guardians of the Galaxy, Strážcovia Galaxie)
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA, 2014, 122 min

Režie: James Gunn
Předloha: Andy Lanning (komiks), Dan Abnett (komiks)
Scénář: James Gunn, Nicole Perlman
Kamera: Ben Davis
Hudba: Tyler Bates
Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close, Benicio Del Toro, Laura Haddock, Sean Gunn, Peter Serafinowicz, Gregg Henry, Tom Proctor, Sharif Atkins, Brendan Fehr, Tomas Arana, Alexis Rodney, Nathan Fillion, Alexis Denisof, Enzo Cilenti, Richard Katz, Ophelia Lovibond, Marama Corlett, Rob Zombie, John Brotherton, James Gunn, Josh Brolin, Lloyd Kaufman, Julian Seager, Stan Lee

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 31.07.2014 Falcon
Slovensko V kinech od: 31.07.2014 Saturn
USA V kinech od: 01.08.2014 Walt Disney Studios

http://www.csfd.cz/film/320638-strazci-galaxie/
http://www.imdb.com/title/tt2015381/


Podívejte se na hodnocení Strážci Galaxie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46901 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71792 KB. | 28.02.2024 - 23:42:12